Wydruk pochodzi ze strony: https://www.janusz-zemke.pl/praca_w_pe/_news/7/0/47/wystapienia_parlamentarne.html

WYSTĄPIENIA PARLAMENTARNE J. ZEMKE

Podczas posiedzenia plenarnego w Strasburgu w dniach 15-18 kwietnia br. poseł J. Zemke wypowiedział się w następujących kwestiach.

 

Promowanie ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego

– Transport odpowiada dzisiaj za prawie ¼ emisji gazów cieplarnianych w UE i jest główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza w miastach. Słuszne jest zatem dążenie do mobilności niskoemisyjnej, gdyż jest to podstawowy warunek przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną, sprzyjającą poprawie jakości środowiska.

Konieczna jest optymalizacja systemu transportowego i zwiększenie jego efektywności. M.in. poprzez propagowanie multimodalności i promowanie zaawansowanych biopaliw.

Pamiętajmy jednak, że ważne znacznie ma jakość infrastruktury i rozbudowa takich systemów komunikacji, jak: komunikacja publiczna, transport kolejowy i transport śródlądowy. Istotna jest ponadto nowa definicja ekologicznie czystych pojazdów i przyjęcie okresu przejściowego do 2025 roku, po którym będą egzekwowane znacznie bardziej rygorystycznie wymogi wobec pojazdów w Unii Europejskiej.

Przeszkodą w modernizacji transportu jest słabe wsparcie finansowe. Wydaje się, że Komisja Europejska powinna w ramach funduszy strukturalnych oraz programu Łącząc Europę przewidzieć znacznie większe wsparcie finansowe dla ekologicznie czystych pojazdów. Jest to jedyna droga do poprawy stanu środowiska w Europie.

Normy emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich

– Popieram sprawozdanie przygotowane przez Basa Eickhauta. Według danych Eurostatu, w ostatnich latach emisje gazów cieplarnianych z pojazdów ciężkich stanowiły 5 proc. całkowitych emisji CO2 w Unii Europejskiej. Po roku 1990, emisje z tych pojazdów wzrosły ogólnie o 14 proc.

Jeżeli nie zostaną podjęte energiczne działania, to emisja CO2 z pojazdów ciężkich wzrośnie o kolejne 10 proc. do 2030 roku. W obowiązującym stanie prawnym, sprawy te nie są wystarczająco uregulowane, ani na poziomie UE, ani też przez państwa członkowskie. Proponowane rozwiązania mają doprowadzić do redukcji emisji CO2 przez pojazdy ciężarowe o 15 proc. do 2025 roku, zaś do 2030 roku, o kolejne 15 proc.

Popieram zaproponowane środki ograniczające emisję CO2 przez pojazdy ciężkie. Wymaga to jednak szerszej palety zachęt finansowych i prawnych do modernizacji i wymiany obecnego taboru.

Najskuteczniejsze byłyby oczywiście zachęty finansowe, różne zniżki, tak by skutecznie przyspieszać przechodzenie na transport niskoemisyjny.

MT

Strasburg, 17 kwietnia 2019 r.

***

Podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego w Strasburgu w dniach 11-14 marca, poseł Janusz Zemke zgłosił uwagi w dwóch sprawach.

Sytuacja w Afganistanie

Poseł podkreślił, że wojna w Afganistanie trwa wiele lat, a jej końca, niestety, nie widać. W minionym, 2018 roku odnotowano wyjątkowo wiele ofiar, zwłaszcza wśród cywilów. Tylko w tym roku, zginęło co najmniej 3800 cywilów, w tym prawie 1000 dzieci. W Afganistanie utrzymuje się cały czas wszechogarniająca bieda, 54 proc. ludności żyje w nędzy lub na skraju nędzy.

Trzeba zrobić wszystko, by tę okrutną wojnę skończyć i ograniczyć cierpienie ludności. Proponuję, by UE skupiła się na trzech działaniach.

Po pierwsze, wsparła rozmowy pokojowe między Amerykanami, obecnymi władzami w Kabulu i Talibami. Porozumienie tych sił jest kluczem do pokoju.

Po drugie, trzeba silniej wesprzeć reformy wojska i sil bezpieczeństwa w Afganistanie. Siły te należy wspierać, ale je nie wyręczać.

Po trzecie, pilnie należy zwiększyć pomoc humanitarną, dostawy żywności i medykamentów dla ludności cywilnej. To skrajna bieda i rozpacz powodują, że wiele osób staje się sprzymierzeńcami talibów.

Bezpieczeństwo lotnicze wystąpienie UK

Lotnictwo międzynarodowe, może spełniać funkcje tylko wtedy, gdy unormowane są najwyższe standardy bezpieczeństwa, bezwzględnie respektowane przez wszystkich przewoźników.

Niestety, brexit może temu zagrażać, gdyż po 29 marca obecnego roku, nie można stosować wprost przepisów UE do sektora lotniczego UK.

Bez nadzwyczajnych działań powstałaby luka prawna, groźna dla bezpieczeństwa lotnictwa. W tej sytuacji, PE słusznie zdecydował się na przyjęcie rozporządzenia, podtrzymującego certyfikaty dla brytyjskich linii lotniczych w zakresie kwalifikacji pilotów, personelu pokładowego, utrzymania standardów napraw i konserwacji samolotów.

Jest to rozwiązanie awaryjne i czasowe, ale konieczne. Umożliwi to przynajmniej w najbliższym czasie na podtrzymanie komunikacji lotniczej między UK a UE.

MNT

Strasburg, 13 marca 2019 r.

***

Podczas plenarnego posiedzenia Parlamentu Europejskiego w Strasburgu (14-17 stycznia 2019 r.), poseł Janusz Zemke zabrał głos w następujących sprawach:

Użytkowanie pojazdów najmowanych bez kierowców w celu przewozu drogowego rzeczy

– Proponowana dyrektywa ma poprawić wykorzystanie najmowanych samochodów, gdyż obowiązujący system jest skomplikowany i biurokratyczny. Za najważniejszą zmianę uważam rezygnację z istniejącej, póki co i często wykorzystywanej możliwości ograniczania użytkowania najmowanych pojazdów w przypadku przewozów na własny rachunek.

Rozwiązanie to było krytykowane w Unii Europejskiej, w tym w Polsce. Słusznie zatem, że od niego odstąpimy. Dodatkowo użytkowanie pojazdu najętego w innym państwie Unii Europejskiej ma być dozwolone do 4 miesięcy, aby przedsiębiorstwa mogły szybko reagować na czasowy wzrost zapotrzebowania na ich usługi transportowe, co zdarza się przykładowo sezonowo w transporcie płodów rolnych.

Nadto, rozwiązanie to umożliwi sprawne zastępowanie pojazdów uszkodzonych na pojazdy nowsze. Przedłożone zmiany są zatem zgodne z oczekiwaniami przewoźników, w tym z Polski. Poprawią one efektywność wykorzystania środków transportu drogowego, co będzie także korzystne dla ochrony środowiska.

Tymczasowy unijny dokument podróży

– Z przekonaniem poparłem wniosek w sprawie wspólnego unijnego tymczasowego dokumentu podróży. Możliwość otrzymania takiego dokumentu stanowi jedno z praw wszystkich obywateli Unii Europejskiej.

Na jego mocy, mogą się oni zwracać do ambasady lub konsulatu dowolnego państwa członkowskiego UE, gdy potrzebują pilnej pomocy prawnej poza terytorium Unii, a ich własne państwo nie ma tam swojego przedstawicielstwa dyplomatycznego. Wówczas funkcjonujące na tym terenie ambasady czy konsulaty innego państwa unijnego, są zobowiązane do udzielenia wsparcia prawnego, takiego samego jak swoim obywatelom.

Mogą korzystać z tego rozwiązania obywatele Polski, którzy często podróżują na inne kontynenty, a Polska nie ma tam swoich przedstawicielstw dyplomatycznych. Wspólny, unijny tymczasowy dokument podróży jest wyrazem solidarności całej UE. Stanowi też wymierną korzyść dla każdego obywatela Unii w przypadku, gdy paszporty lub dokumenty podróży zostały skradzione, zagubione lub zniszczone. Niestety, czasem tak się zdarza, a wówczas można liczyć na pomoc wszystkich ambasad i konsulatów państw UE.

MT
Strasburg, 17 stycznia 2019 r.

***

Podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego w Strasburgu w dniach 10 – 13 grudnia 2018 r. poseł Janusz Zemke wypowiedział się w następujących debatach.

 

Ustanowienie Europejskiego Funduszu Obronnego

– Zmienia się sytuacja w zakresie bezpieczeństwa i obrony nie tylko wewnątrz UE, ale także poza naszym kontynentem. Obywatele Unii oczekują w związku z tym, i słusznie, że weźmie ona zdecydowanie większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo.
Znajduje to wyraz w różnych propozycjach przygotowywanych przez Komisję Europejską w porozumieniu z PE. Jedną z najważniejszych jest zamysł powołania Europejskiego Funduszu Obronnego, który w latach 2021-2027 ma dysponować pulą 35 miliardów euro.

Po raz pierwszy zatem w budżecie UE znajdą się środki przeznaczone głównie na badania i wdrożenia w obszarze obronności i poprawę mobilności wojskowej w Europie.

Myślę, że jest to słuszna decyzja. Będzie ona jednak wymagała szczegółowej analizy i kontroli ze strony PE, tak by dodatkowe, znaczne środki finansowe poprawiły zdolności obronne UE, a nie rozpłynęły się w morzu potrzeb, jakie sygnalizują poszczególne państwa unijne.

Zwłaszcza należałoby ustalić szczegółowo programy badawcze w dziedzinie obronności i wpierać te, które likwidowałyby zapóźnienie technologiczne Unii Europejskiej.

Jeśli zaś chodzi o poprawę mobilności wojskowej, to oprócz koniecznych inwestycji, skoncentrowanych na przejściach transgranicznych, równie ważna jest likwidacja barier prawnych i organizacyjnych, bardzo utrudniających przemieszczanie się żołnierzy w Europie.

W sprawie sprawozdania rocznego o realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony

– Popieram sprawozdanie przedstawione przez posła Ioana Mircea Paşcu, a dotyczące realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Sprawozdawca słusznie podkreśla konieczność poprawy zdolności wojskowych UE.

Wśród kontynuowanych i nowych programów istotną rolę mają: europejski program rozwoju przemysłu obronnego, europejski fundusz obronny, europejski instrument na rzecz pokoju, stała współpraca strukturalna oraz konieczność poprawy mobilności wojskowej.

Zgadzam się z tezą, że wspólna polityka w obszarze bezpieczeństwa i obrony staje się jednym z wyznaczników tożsamości europejskiej.

Unia Europejska nie jest już bowiem tylko wspólnotą, która zapewnia swobodę przemieszczania się i wspólny rynek, lecz coraz bardziej także wspólnotą, która dba aktywnie o bezpieczeństwo kontynentu.

Moim zdaniem, nie ma odwrotu od tej tendencji. Rzecz w tym, by działania unijne wspierały zdolności NATO, by ich nie dublowały czy też osłabiały.

W związku z tym, wśród wymienionych wyżej programów, należy szczególnie wspierać te, które zwiększają zdolność UE w obszarze obrony i bezpieczeństwa, przy ścisłym współdziałaniu z NATO.

MT

Strasburg, 11 grudnia 2018 r.

***

Podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego w Strasburgu (12-15 listopada 2018 r.), poseł Janusz Zemke zabierał głos w następujących sprawach:

Prawa i obowiązki pasażerów w transporcie kolejowym

– Głosowałem za przyjęciem sprawozdania w sprawie ochrony praw pasażerów, ponieważ przyjęcie tego aktu prawnego znacznie poprawi jakość świadczonych usług w transporcie kolejowym.

Niewątpliwie, w ostatnim dziesięcioleciu unijny sektor kolejowy przeszedł poważne zmiany. Szczególnie ważnym osiągnięciem jest ustanowienie ram prawnych w zakresie ochrony praw pasażerów. W ocenie Komisji Europejskiej przepisy te były jednak niejednakowo stosowane we wszystkich państwach członkowskich, gdyż niektóre z nich korzystały z wyłączeń, powołując się na brak środków finansowych na modernizację zaniedbanej infrastruktury kolejowej lub przestarzałego taboru kolejowego.

Przyjęte rozporządzanie radykalnie ogranicza tę możliwość, dzięki czemu ochrona praw pasażerów będzie w całej UE jednolita. Pasażerom podróżującym koleją zapewnione zostaną tym samym analogiczne uprawnienia do tych, jakie mają pasażerowie korzystający z transportu lotniczego, wodnego, autobusowego i autokarowego, tj. prawo do uzyskania informacji na każdym etapie podróży, wcześniejszej rezerwacji biletów, opieki i odszkodowania w przypadku opóźnienia lub odwołania pociągu, bezpłatnej pomocy w przypadku osób z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej możliwości poruszania się), jak również odszkodowania w razie wypadku oraz szybkiego i dostępnego systemu rozpatrywania skarg.

Wywóz broni

– Warto podkreślić, że pastwa UE są dużymi eksporterami uzbrojenia. W ostatnich pięciu latach z Unii Europejskiej wyeksportowano broń o wartości 27 proc. ogólnoświatowego eksportu, co oznacza, że Unia jest po Stanach Zjednoczonych (34 proc.) drugim dostawcą broni.

Niestety, są liczne sygnały, że broń ta jest wykorzystywana także w państwach, do których obowiązuje zakaz eksportu, jak np. Jemenie. Są także przypadki, że wyprodukowaną w UE broń i amunicję znajdowano przy bojownikach DAISH w Syrii i Iraku. Informacje te wskazują, że obowiązujące europejskie przepisy ws. wywozu broni, nie są skutecznie egzekwowane. Oczywiście główny obowiązek w zakresie kontroli eksportu broni spoczywa na państwach, z których wywodzą się eksporterzy.

Moim zdaniem, również UE mogłaby przyczynić się do skuteczniejszej kontroli eksportu broni. Wymagałoby to w szczególności zwiększenia kompetencji i liczby pracowników Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, którzy zajmowaliby się analizą zezwoleń na wywóz i egzekwowaniem prawa w państwach członkowskich. Podstawowym problemem nie jest bowiem słabość przepisów prawnych, lecz przypadki obchodzenia obowiązujących rozwiązań.

mt

Strasburg, 15 listopada 2018 r.

***

Podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu (22-25 października), poseł Janusz Zemke zabrał głos w następujących sprawach:

Użytkowanie Systemu Informacyjnego Schengen do celów powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich

– System Schengen jest jednym z najważniejszych rozwiązań w ramach Unii Europejskiej, gdyż pozwala obywatelom UE na nieskrępowane przemieszczanie się po Europie.

Schengen musi jednak także sprzyjać bezpieczeństwu Europejczyków. Dlatego też, jedną z najważniejszych spraw jest skuteczny powrót osób niebędących obywatelami UE, które znalazły się i przebywają nielegalnie w Europie.

Niestety, system ten nie jest w pełni skuteczny. Często, osoby przebywające nielegalnie w jednym unijnym państwie otrzymują nakaz jego opuszczenia. Jednak ponieważ nie ma sprawnych przepływów informacji o tych nakazach, osoby takie w większości nie opuszczają Europy, a jedynie przemieszczają się do innego państwa UE.

Dane Eurostatu potwierdzają, że z UE wyjeżdża jedynie około 40 proc. nielegalnych migrantów, od których zażądano jej opuszczenie.

Z tego powodu, chciałem zdecydowanie wesprzeć stworzenie skutecznego, ogólnounijnego systemu przekazywania informacji na temat decyzji nakazujących powrót. Rzecz w tym, by decyzje podjęte tylko w jednym unijnym państwie docierały jak najszybciej do wszystkich państw i były przez nie egzekwowane. Bez wątpienia, poprawiłoby to bezpieczeństwo wewnętrzne UE i poprawiło także stosunek Europejczyków do tych imigrantów, którzy przebywają w UE legalnie.

Utworzenie, funkcjonowanie i użytkowanie Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych

– W głosowaniu poparłem sprawozdanie dotyczące użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych.
Uważam bowiem, że proponowane rozwiązania prawne poprawią bezpieczeństwo w Unii Europejskiej przez ożywienie współpracy pomiędzy służbami państw członkowskich. Wśród różnych problemów, trzeba bowiem zaznaczyć, że występują trudności w identyfikacji nielegalnych migrantów, co osłabia skuteczność walki z przestępczością.

Zintegrowana baza danych będzie także wielce pomocna w pracy straży granicznych i przybrzeżnych. Podstawowym celem w walce z przestępcami musi być skuteczność w ich identyfikacji, ściganiu i karaniu. Nie może być tak, że osoba ukarana uchyla się od ponoszenia odpowiedzialności uciekając do innego państwa członkowskiego.

W moim przekonaniu, proponowane rozporządzenie, poprzez usprawnienie systemów informatycznych i poszerzenie baz danych o przestępcach jest krokiem w dobrym kierunku. Dlatego jeszcze raz opowiadam się za przyjęciem niniejszego wniosku.

Pobieranie opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe

– Panie Przewodniczący! Bardzo chciałem podziękować. Ta dyskusja jest tutaj coraz żywsza, a ja sądzę, że to jest właśnie taki moment, że trzeba odpowiadać na pytania o pierwotnym charakterze.

Jeżeli przyjrzymy się tej dyrektywie, to musimy odpowiedzieć na cztery pytania.

Pytanie pierwsze: czy nowe rozwiązania prawne i finansowe przeciwdziałają degradacji sieci dróg w Europie? Ta degradacja to przecież fakt.

Po drugie: czy dzięki propozycjom Parlamentu i Rady są szanse na szybsze przechodzenie na bardziej ekologiczne pojazdy?

Po trzecie: czy poprawi się poziom, jeśli chodzi o bezpieczeństwo całego ruchu drogowego, ale także, co ważne, czy kierowcy mają szansę na lepsze warunki pracy?

I po czwarte: czy powszechniejsze stanie się to, że także użytkownicy dróg będą brali udział w poprawie stanu środowiska naturalnego?

Odpowiedź moja jest na te cztery pytania odpowiedzią pozytywną w sumie, dlatego też uważam, że nad tą dyrektywą powinniśmy aktywnie działać.

MT

Strasburg, 24 października 20918 r.

***

Podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego w Strasburgu w dniach 1-4 października br. poseł Janusz Zemke wypowiedział się w następujących kwestiach.

Normy emisji dla nowych samochodów osobowych i nowych lekkich samochodów użytkowych

– W trakcie głosowania nad normami emisji dla nowych samochodów osobowych i użytkowych rozpatrywaliśmy szereg poprawek szczegółowych. Moje stanowisko w sprawie tego aktu prawnego jest następujące.

Nie mam żadnych wątpliwości, że musimy ograniczać emisję CO2. Jest ona bowiem jedną z podstawowych przyczyn pogarszania się stanu środowiska naturalnego. Warto przypomnieć, że – dla przykładu – silnik samochodu 2.0 TDI, o mocy 140 KM emituje 143 g CO2 na każdy przejechany kilometr. Oznacza to, że podczas 100 km jazdy, do atmosfery uleci, tylko z tego samochodu, 15 kg CO2. Jest to oczywiście nie do zaakceptowania. Dlatego, propozycję ograniczania emisji CO2 uważam za słuszną, tak by do roku 2050 zmniejszyć ją o 60 proc. Co do tego, wątpliwości nie mam.

Moje zastrzeżenia wynikają jednak z faktu, że proponowane założenia muszą być realistyczne. Przemysł motoryzacyjny musi mieć rzeczywiste możliwości dostosowania się do nowych, bardzo ograniczonych norm emisji CO2. Jeżeli nie zapewnimy przemysłowi odpowiednich warunków prawnych i finansowych, to radykalnie wzrosną koszty ponoszone przez producentów samochodów, co w konsekwencji będzie zniechęcało do zakupu nowych samochodów.

Poparłem zatem wszystkie te poprawki, które zapewniają realne wsparcie dla upowszechniania czystych ekologicznie pojazdów. W szczególności musimy finansowo wspierać, także ze środków budżetu UE, innowacje technologiczne i postęp techniczny, np. przy produkcji znacznie bardziej wydajnych baterii.

Wzajemne uznawanie nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty

– Uważam, że w pełni zasadny jest wniosek, by PE i Rada przygotowały w pilnym trybie projekt rozporządzenia o wzajemnym uznawaniu nakazów zabezpieczenia i konfiskaty. Projekt musi być odpowiedzią na działalność przestępców w Europie, którzy osiągają korzyści materialne wykorzystując różne luki w prawie europejskim.

Praktyka dowodzi, że twarde odbieranie korzyści z działalności przestępczej stanowi najskuteczniejszy sposób zwalczania przestępczości, w tym przestępczości zorganizowanej. Według oceny Europolu, różne nielegalne rynki działające w Unii Europejskiej generują rocznie około 110 mld euro, czyli 1 proc. PKB Unii.

Policyjni praktycy wskazują, że z tej puli odzyskuje się tylko ułamek procenta, a zdecydowana większość zysków pozostaje w dyspozycji przestępców. Trzeba z tym oczywiście walczyć. Istotne jest to, że te metody walki zostaną ujęte w rozporządzeniu, które jako akt prawny w UE o najwyższej mocy, będzie musiało być bezpośrednio stosowane przez wszystkie państwa unijne.

Proponowane rozporządzenie nie powinno się odnosić li tylko bezpośrednio do przestępców, ale powinno także obejmować konfiskatę w stosunku do osób trzecich, jeżeli nie ma wątpliwości, że to one dysponują dochodami z działalności przestępczej.

MT

Strasburg, 3 października 2018 r.

***

Podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu 11-14 czerwca 2018 r., poseł Janusz Zemke zabrał głos w dwóch debatach.

Wspólne zasady lotnictwa cywilnego i Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego

 – Dzisiejsza dyskusja dotyczy przepisów, które mają nam zapewnić bezpieczeństwo za 15 lat. Rozmawiamy tu zatem o wyzwaniach, jakie wystąpią w przyszłości. Najważniejsze wyzwanie, przed którym staniemy, to duży przyrost ruchu lotniczego. Przewiduje się, że za 15 lat w skali roku będziemy mieli aż 15 milionów lotów. To będzie oznaczało ogrom nowych problemów.

Jednak w tym rozporządzeniu porusza się też dwie inne kwestie, które budzą moje zastrzeżenia, bo wydaje mi się, że propozycje są tu zbyt ogólnikowe. Pierwszy problem to narastające ryzyko kolizji samolotów z bezzałogowymi statkami powietrznymi. Podkreślę jeszcze raz: propozycje w tej materii są chyba jednak zbyt ogólnikowe. Drugi problem, o którym jest jeszcze mniej w tym akcie, to konieczność zwiększenia odporności na możliwość ataków cybernetycznych. Te ataki będą i trzeba się na to przygotować.

Cyberobrona

– Obywatele Unii oczekują, że Unia weźmie znacznie większą odpowiedzialność za wspólne bezpieczeństwo. To znajduje wyraz w całym szeregu działań, jakie są podejmowane w ostatnich czasach. Warto przypomnieć tutaj o powstaniu PESCO (Permanent Structured Cooperation), warto przypomnieć o powołaniu Europejskiego Funduszu Obrony, ale także o tym, że w planach na lata 2021–2027 przewiduje się aż 32 miliardy euro na bezpieczeństwo wspólne. Jest to przyrost o 28 proc.

Wydaje mi się, że właśnie w tych wyższych kwotach mamy także szanse na to, żeby znaleźć znacznie większe środki na cyberobronę, bowiem dzisiaj są to zagrożenia, z którymi spotykamy się każdego dnia. Ale przecież można łatwo przewidzieć, że będzie tych zagrożeń coraz więcej. Trzeba zatem wydawać także więcej pieniędzy na cyberbezpieczeństwo.

nim

Strasburg, 13 czerwca 2018 r.

***
Podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego
Strasburgu w dniach 28-31 maja 2018 r. – poseł Janusz Zemke zabrał głos w debacie w następujących kwestiach.

Manipulowanie licznikiem kilometrów w pojazdach silnikowych: przegląd ram prawnych UE

– W sprawozdaniu konsekwentnie mówi się o „manipulowaniu licznikami kilometrów w pojazdach silnikowych”. Rzeczywistość jest jednak bardziej bezwzględna i trzeba ją wprost nazwać.

W Europie mamy do czynienia ze świadomymi oszustwami na dużą skalę, przy sprzedaży samochodów używanych. Oszustwo to uderza głównie w nabywców. Płacą oni zawyżone ceny, a stan pojazdów wpływa na bezpieczeństwo pasażerów oraz radykalnie zwiększa koszty utrzymania pojazdów.

W Polsce ocenia się, że nawet do 80 proc. sprowadzanych używanych samochodów ma na liczniku zmniejszony przebieg.

Popieram bardziej zdecydowaną walkę z tymi przestępstwami, gdyż to naganne zjawisko należy nazywać po imieniu.

Sprawozdanie roczne z funkcjonowania strefy Schengen

– Głosowałem za przyjęciem sprawozdania rocznego w sprawie funkcjonowania strefy Schengen, ponieważ jest ona bez wątpienia jednym z największych osiągnięć Unii Europejskiej, umożliwiającym swobodny przepływ osób, bez kontroli na granicach wewnętrznych.

Jej sprawne funkcjonowanie ma zasadniczy wpływ nie tylko na stabilność wspólnego rynku i wzrost gospodarczy, ale przyczynia się także do poprawy jakości życia obywateli Unii Europejskiej.

W ostatnim czasie, stabilność strefy Schengen została zachwiana w związku z kryzysem migracyjnym i tragicznymi zdarzeniami o podłożu terrorystycznym. Dlatego uważam, że bardzo ważnym krokiem na drodze do przywrócenia normalnego funkcjonowania strefy Schengen jest z pewnością utworzenie – na bazie Frontexu – Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej, a ponadto wprowadzenie zmian przewidzianych w kodeksie granicznym Schengen.

Obecnie, instytucje UE wraz z państwami członkowskimi powinny dołożyć wszelkich starań, by w możliwie krótkim czasie znieść kontrole na granicach wewnętrznych, które skutkują kosztami gospodarczymi dla całej UE i powodują poważne szkody na jednolitym rynku.

MT

Strasburg,

31 maja 2018 r.

***

Podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego w Brukseli w dniach 2-3 maja br. poseł J. Zemke wypowiedział się w następujących kwestiach.

Polityka spójności i cel tematyczny „promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych”

– Sytuacja w Unii Europejskiej dotycząca przepustowości transportu jest niestety z roku na rok gorsza. Wynika to z coraz częstszego, swobodnego przemieszczania się obywateli wewnątrz Unii Europejskiej oraz ze wzrostu skali transportu towarów.

Odzwierciedla to coroczny wzrost produkcji, zauważalny zwłaszcza w ostatnich trzech latach oraz rozbudowa powiazań kooperacyjnych.

Jedynym skutecznym sposobem przełamania problemów komunikacyjnych jest wprowadzenie efektywnego i zintegrowanego europejskiego obszaru transportu. Szczególnie ważne byłoby rozszerzenie usług kolejowych oraz żeglugi śródlądowej.

Prawdziwy, wspólny europejski rynek usług kolejowych wymaga jego otwarcia na konkurencję, zintegrowanego zarządzania korytarzami transportu towarów oraz niedyskryminacyjnego dostępu do infrastruktury kolejowej.

Niedocenianym nadal rodzajem transportu jest żegluga śródlądowa. W jej rozwoju tkwią nadal bardzo duże rezerwy, których uwolnienie wymagałoby likwidacji licznych barier technicznych, organizacyjnych i prawnych. Jest to bowiem najbardziej efektywny ekonomicznie i społecznie rodzaj transportu, którego dodatkowym walorem jest korzystny wpływ na ochronę środowiska naturalnego.

Sprawozdanie roczne za rok 2016 dotyczące ochrony interesów finansowych UE – zwalczanie nadużyć finansowych

– Pozytywnie oceniam fakt, że Parlament Europejski rozpatrzył kolejne, tym razem za rok 2016 sprawozdanie dotyczące ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej. Czas tego rozpatrzenia jest szczególny, gdyż znajdujemy się w momencie budowania planu finansowego Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

Jedną z barier przy konstrukcji owego planu są problemy z zapewnieniem wystarczających dochodów Unii Europejskiej.

W kolejnej, siedmioletniej perspektywie finansowej zabraknie bowiem brytyjskich wpłat do budżetu unijnego sięgających rocznie od 12 do 14 miliardów euro.

Najskuteczniejszym sposobem wypełnienia tej luki jest zatem lepsza ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej. Wymaga to skutecznej egzekucji zobowiązań podatkowych i celnych, które są podstawą corocznych wydatków Unii oscylujących w granicach 145 miliardów euro. Gdyby działania Unii okazały się mało efektywne, należałoby pomyśleć o zwiększaniu wpłat poszczególnych państw unijnych do budżetu unijnego. Obecnie, wpłata ta wynosi 1 proc. PKB i celowe byłoby jej zwiększenie do poziomu 1,2 proc. PKB.

MT
Bruksela, 2 maja 2018 r.

***

Podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego w Strasburgu w dniach 16-19 kwietnia 2018 r. poseł Janusz Zemke wypowiedział się w następujących kwestiach.

Homologacja i nadzór rynku pojazdów silnikowych

– Regulacje unijne związane z homologacją produktów motoryzacyjnych obejmują łącznie 3 kategorie pojazdów: pojazdy silnikowe i ich przyczepy, ciągniki oraz motocykle.
Nie budzą wątpliwości regulacje prawne dotyczące motocykli i ciągników, gdyż wprowadzono je w 2013 roku, a praktyczna realizacja tych rozwiązań nie budzi większych kontrowersji.

Niestety, inaczej wyglądają kwestie związane z homologacją pojazdowy silnikowych i ich przyczep. Mamy tutaj w praktyce 2 poważne problemy.

Pierwszy problem polega na tym, że obowiązująca w tym obszarze dyrektywa z 2007 roku jest interpretowana w bardzo zróżnicowany sposób w poszczególnych 28 unijnych państwach. Powoduje to rażące obniżenie skuteczności stosowanego prawa unijnego.

Drugim problemem, z jakim spotykamy się w ostatnich latach, to oszustwa, jakich dopuszczały się niektóre koncerny samochodowe, zwłaszcza niemiecki Volkswagen. Skandal ten polegał na manipulowaniu oprogramowaniem i podawaniu nieprawdziwych informacji o emisji CO2.

Dlatego też, przyjmując nowe rozporządzenie PE i Rady w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep musimy odpowiedzieć, czy zaproponowane rozwiązania pozwolą na eliminację dotychczasowych poważnych mankamentów w zakresie rzetelnej homologacji i nadzoru. Ma to bowiem fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa pasażerów oraz ochrony środowiska naturalnego. W moim przekonaniu, proponowane rozwiązania stwarzają takie szanse.

Konwencja Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi

– Popieram zaproponowane zalecenia w sprawie zapobiegania terroryzmowi. W rzeczywistości bowiem, trzeba podejmować wszelkie dostępne działania, by zapobiegać terroryzmowi, a nie tylko zajmować się później straszliwymi skutkami działań terrorystów. To przeniesienie akcentu i położenie silnego nacisku na zapobieganie jest kluczem do zwiększania bezpieczeństwa w Europie.

Na szczęście, działania prewencyjne przynoszą coraz lepsze efekty, czego wyrazem jest także zmniejszenie liczby zamachów terrorystycznych w ostatnich miesiącach. Pamiętać jednak należy o nowym, bardzo niebezpiecznym zjawisku.

Setki młodych ludzi z Europy, silnie zradykalizowanych, brało niestety udział w wojnie na terenie Syrii i Iraku w ramach tzw. Państwa Islamskiego. Organizacja ta poniosła w ostatnim czasie porażkę. Niemała część bojowników tej organizacji wraca jednak do Europy, co potwierdzają informacje policji. Stanowią oni realne zagrożenie, gdyż nie wszyscy pozbyli się swoich terrorystycznych skłonności. Oznacza to nowe wyzwania dla wszystkich służb specjalnych w UE oraz dla instytucji europejskich odpowiadających za bezpieczeństwo.

Powinno to nas także skłaniać do zwiększania roli i środków przeznaczonych dla centrum antyterrorystycznego, które funkcjonuje w ramach Europolu w Hadze.

MT

Strasburg, 18 kwietnia 2018 r.

***

Podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego w Strasburgu w dniach 12-15 marca 2018 r. poseł Janusz Zemke wypowiedział się w następujących debatach.

 

Transgraniczne usługi doręczania paczek

– Na rynku pocztowym w Unii Europejskiej występują dynamiczne zmiany. Z jednej strony, zmniejsza się skala i wartość tradycyjnych usług pocztowych, a rośnie rynek przesyłek kurierskich sięgający już 47 proc. wartości ogółu usług pocztowych w UE. Z drugiej strony, stopniowo wzrasta liczba przesyłek międzynarodowych, także stanowią one już 11 proc. ogólnej wartości usług pocztowych w UE.

Proponowane zmiany zakładają zatem słusznie pogodzenie liberalizacji rynku europejskich usług pocztowych z zagwarantowaniem powszechnej dostępności do przesyłek.
Chcę silnie podkreślić, że proponowane rozwiązania nie mogą się skupiać wyłącznie na otwieraniu rynku dla wszystkich podmiotów, gdyż mogą się one kierować tylko kryterium zysku. Równie ważnym kryterium musi być dostępność usług i zapewnienie ich rozsądnych cen.

Wstępna kwalifikacja i okresowe szkolenie kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób oraz prawa jazdy

– Poparłem wniosek w sprawie zmiany dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców.

Warto tutaj wspomnieć, że Komisja Europejska przyjęła cel, zgodnie z którym do 2050 roku w UE powinna zostać w praktyce ograniczona do zera liczba ofiar śmiertelnych w transporcie drogowym.

Osiągnięcie tego celu nie wydaje mi się w pełni możliwe, jednak należy czynić wszystko, by radykalnie zmniejszyć liczbę ofiar śmiertelnych na drogach.
Jednym z najważniejszych zadań, które mają nas przybliżyć do osiągnięcia tego ambitnego celu jest poprawa edukacji i szkolenia użytkowników dróg oraz ochrona tych użytkowników, którzy są narażeni szczególnie na wypadki.
Prowadzi także do tego poprawa jakości szkolenia kierowców oraz wzajemne uznawanie w państwach Unii uprawnień zdobytych podczas teoretycznych i praktycznych egzaminów.

Moim zdaniem, proponowana dyrektywa zawiera wiele szczegółowych rozwiązań, które słusznie zmierzają w powyższym kierunku.

MT
Strasburg, 14 marca 2018 r.

***

Podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego w Strasburgu w dniach 5-8 lutego 2018 r. poseł Janusz Zemke wypowiedział się w następujących kwestiach.

Racjonalne pod względem kosztów redukcje emisji oraz inwestycje niskoemisyjne

– Dyrektywę poparło 535 posłów, zaś przeciwko były 104 osoby. Należę do grupy 39 posłów, którzy w ostatecznym głosowaniu wstrzymały się od głosu. Wyjaśniam w związku z tym swoje stanowisko.

Nie mam wątpliwości, co do tego, że trzeba ograniczać emisją CO2 oraz wspierać niskoemisyjne inwestycje. Dyrektywa przewiduje roczną redukcję emisji na poziomie 2,2 % zamiast obowiązujących obecnie 1,7 %.

Proces ten mają wspierać dwa wyodrębnione fundusze – modernizacji oraz fundusz innowacyjny. Celem tych funduszy jest wspieranie projektów zwiększających energię odnawialną oraz poprawiających wychwytywanie i składowanie CO2. Kierunkowo są to rozwiązania słuszne. Problem polega jednak na tym, że dyrektywa nie zawiera żadnych konkretnych informacji o przewidywanych środkach na te fundusze oraz zasadach ich podziału dla poszczególnych sektorów gospodarki. Brak takich konkretnych informacji może doprowadzić do tego, że przedsiębiorstwa z sektorów energochłonnych w Unii Europejskiej będą przenosiły swoją produkcję poza Europę. Uważam, że jest to niestety realne zagrożenie.

Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych

– Polityka zagraniczna jest instrumentem realizacji przez Unię Europejską jej interesów i celów. Siła polityki zewnętrznej Unii nie polega jednak na wykorzystywaniu głównie środków militarnych, lecz na stosowaniu innych instrumentów.

Jednym z takich najskuteczniejszych instrumentów jest wspieranie na miejscu państw, które przeżywają problemy związane z wojną, silnymi konfliktami, czy też dużą falą migracji.

W ostatnich dwóch latach ta polityka potwierdza swoją skuteczność, czego wyrazem jest duże zmniejszenie niekontrolowanej fali migracji do państw Unii Europejskiej. Wspieranie na miejscu takich państw, jak Jordania, czy Liban oraz państw z Zachodnich Bałkanów stwarza szanse na ich bezpieczeństwo i stabilizację.

Kluczową rolę we wspieraniu inwestycji w tych państwach odgrywa Europejski Bank Inwestycyjny i jego gwarancje dla lokalnych przedsiębiorców. Warto przypomnieć, że na działania zewnętrzne Unia przewiduje wydać 32,3 mld euro w latach 2014-2020.

Z przekonaniem chcę zatem wesprzeć proponowane rozporządzenie, gdyż w interesie Unii Europejskiej jest wspieranie stabilności w państwach leżących zarówno na południu, jak i na wschodzie – w sąsiedztwie Unii Europejskiej.

Marek Tomczyk

7 lutego 2018 r.

***

Podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, w dniach 15-18 stycznia br. – poseł Janusz Zemke wypowiedział się w następujących debatach.

Kontrola wywozu, transferu, pośrednictwa, pomocy technicznej i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania

– Sądzę, że pojawiające się ciągle nowe zagrożenia wymagają zmiany europejskiej polityki bezpieczeństwa, a w jej ramach – zasad kontroli handlu produktami podwójnego przeznaczenia. Te same produkty i technologie mogą wspierać walkę z przestępczością i poprawę bezpieczeństwa obywateli państw unijnych, co się na szczęcie dzieje. Niestety, mogą być także wykorzystywane przez przestępców, a nawet rządy, do łamania praw człowieka.

Dlatego wśród proponowanych zmian szczególną uwagę przywiązuję do nowej definicji i katalogu produktów podwójnego przeznaczenia. Lepiej obejmują one nowe rodzaje produktów, tj. technologie inwigilacji informatycznej.
Powinno to zwiększyć nasze możliwości w walce i skomplikować różnym dyktatorom eliminację opozycji.

Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych

– Nie ma wątpliwości, co do tego, że musimy poprawiać stan środowiska naturalnego. Dlatego dyskusja o czystej energii dotyczy, w gruncie rzeczy, instrumentów, które maja promować energię ze źródeł odnawialnych i poprawiać efektywność energetyczną.

Moim zdaniem, kluczowe jest przyjęcie zasady, że poprawa efektywności energetycznej nie odnosi się wyłącznie do końcowego wykorzystania energii. Oszczędność energii można bowiem stymulować i osiągać w całym łańcuchu energetycznym.

Drugi problem polega na tym, że poprawa efektywności energetycznej nie będzie taka sama w każdym sektorze gospodarki. Są po prostu mniej i bardziej energochłonne sektory gospodarki.

Jeżeli zdefiniujemy zbyt wygórowane cele poprawy efektywności w energochłonnych sektorach gospodarki, to zostaną one przeniesione poza UE, co spowoduje szereg problemów społecznych i technologicznych.

Efektywność energetyczna

– Zgadzając się z ogólnymi celami sprawozdania, niestety nie mogłem poprzeć jego ostatecznego kształtu. Rozumiem, że powinniśmy sobie stawiać ambitne cele i dążyć do poprawy efektywności energetycznej. Wydaje mi się jednak, że przyjęte założenia, by do 2030 roku podnieść efektywność energetyczną, aż o 35 proc. jest założeniem iluzorycznym.

Nie powinniśmy przyjmować rozwiązań prawnych, które kierunkowo wydają się słuszne, jednak w praktyce będą nierealne do osiągnięcia, spowodują zastosowanie wielu wyjątków dla różnych sektorów gospodarki.

Moim zdaniem, przyjęte rozwiązania mogą doprowadzić do ubóstwa energetycznego, gdyż łatwiej redukuje się zużycie energii, w przypadkach, gdy jest ono bardzo wysokie, jak ma to miejsce w wielu krajach; zaś znacznie trudniej w państwach, które dopiero dynamicznie się rozwijają, gdyż rozwój ten także wymaga zużywania energii.

Marek Tomczyk
Strasburg, 18 stycznia 2018 r.

***

Podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego w Strasburgu w dniach 11-14 grudnia br. poseł Janusz Zemke wypowiedział się w następujących kwestiach.

Wspólna debata - Europejska polityka zagraniczna, bezpieczeństwa i obrony

Zabierając głos w debacie plenarnej PE na temat europejskiej polityki zagranicznej, w tym polityki bezpieczeństwa i obrony, J. Zemke podkreślił, że z zasady były to oceny ostrożne i krytyczne. Możliwość reakcji UE nie odpowiadała bowiem skali rosnących zadań i ich skomplikowaniu. Wreszcie w tym roku można stwierdzić, że jest szansa na przezwyciężenie tej niemocy, na rzeczywistą silniejszą europejską współpracę w obszarze bezpieczeństwa i obrony. Potwierdza to ustanowienie stałej współpracy strukturalnej PESCO.

Zdaniem J. Zemke, szczególnie ważna i perspektywiczna może być współpraca w obszarze prac badawczo-rozwojowych i wdrożenie nowych technologii.

Dzisiaj mamy dwa problemy, zbyt niskie nakłady na obronność i rozproszenie wysiłków. Łączne wydatki 28 państw UE na obronność sięgają 40 proc. budżetu obronnego USA. Z efektywnością wydatków jest jeszcze gorzej. Wydając 40 proc. – państwa członkowskie osiągają razem zaledwie 15 proc. zdolności obronnych USA.

Tendencję tę może i musi przełamać stała współpraca strukturalna państw Unii. Może dać ona Europie większą autonomię obronną i lepsze zdolności do zapewnienia własnego bezpieczeństwa.

 

Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS): kontynuowanie obecnego ograniczenia zakresu działalności lotniczej i przygotowanie do wdrożenia globalnego środka rynkowego od 2021 r.

J. Zemke poparł sprawozdanie przedłożone przez Komisję Transportu i Turystyki PE, której jest członkiem. Zwrócił jednocześnie uwagę na następujące fakty.

W 2008 roku UE podjęła próbę uregulowania handlu uprawnień do emisji lotniczych. Niestety, osłabiło to poważnie europejski przemysł lotniczy i jego konkurencyjność na światowym rynku. Dlatego też, zdaniem posła, trzeba odstąpić od rozwiązań formalno-prawnych na rzecz innych działań, które zmniejszą emisję gazów cieplarnianych, w tym lotniczych. Szczególnie istotne wydaje się wsparcie inwestycji, które ograniczałyby zużycie paliwa przez nowoczesne samoloty oraz poszukiwanie alternatywnych paliw. Inwestycje zatem muszą silnie wspierać postęp technologiczny w przemyśle lotniczym i kosmicznym.

Ten postęp jest nie tylko możliwy, ale dokonuje się w praktyce. Potwierdza to fakt, że produkowane obecnie w Europie samoloty zapewniają o 80 proc. wyższą wydajność (na pasażera na kilometr) – w stosunku do lat 60. Ponieważ sprawozdanie zmierza w kierunku silnego wspierania postępu technologicznego, produkcji nowej generacji samolotów i silników – z przekonaniem je wsparłem.

Marek Tomczyk
Strasburg, 14 grudnia 2017 r.

***

Podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego w Brukseli w dniach 29-30 listopada 2017 r. poseł Janusz Zemke wypowiedział się w następujących debatach.


Budżet Unii Europejskiej w 2018 r.


– Dokładnie przeanalizowałem proponowany budżet UE na rok przyszły. Pozytywnie oceniam fakt, że przewidziano środki na zobowiązania w wysokości 160 mld euro.

Niestety, przewiduje się znacznie niższe środki na płatności, jedynie w wysokości 145 mld euro. Oznacza to, że w wielu państwach UE są opóźnienia w realizacji inwestycji współfinansowanych przez Unię Europejską. Powinniśmy zatem szukać sposobów, by owe opóźnienia ograniczać. Być może, nazbyt zbiurokratyzowany jest cały system uzyskiwania zgody na rozpoczęcie inwestycji. Efektem tego będzie przesunięcie wielu płatności z budżetu UE po zakończeniu obecnej perspektywy finansowej, czyli po 2020 roku.

Drugim problemem, który budzi mój duży niepokój są planowane środki na walkę z przestępczością, w tym z terroryzmem. Nie da się skutecznie walczyć z tymi zjawiskami, bez zacieśniania współpracy policji i innych służb na poziomie europejskim. Przestępcy, w tym terroryści nie ograniczają bowiem swojej aktywności tylko do jednego państwa. Unia ciągle zapowiada wzmożenie walki z terroryzmem. Niestety nie znajduje to odzwierciedlenia w budżecie.

W podstawowej agencji europejskiej – Europolu planuje się wzrost zatrudnienia jedynie o 10 osób i dodatkowe środki jedynie w wysokości 3,7 mln euro. Tak samo planuje się niewielkie przyrosty środków w Europejskim Urzędzie ds. Azylu oraz Europejskiej Jednostce ds. Współpracy Sądowej (Eurojust). Moim zdaniem, utrudni to działalność tych fundamentalnych agencji do walki z przestępczością i terroryzmem, w sytuacji gdy zwiększamy ciągle zakres ich obowiązków.

Europejski Fundusz Solidarności


– Głosowałem pozytywnie za uruchomieniem Funduszu Solidarności Europejskiej w 2018 roku.

Fundusz Solidarności powstał w 2002 roku, by umożliwić Unii szybką reakcję w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych klęsk żywiołowych. Rokrocznie planuje się wydatkowanie z tego funduszu 500 mln euro. Obecna decyzja Parlamentu nie dotyczy jednak pomocy w przezwyciężeniu konkretnej klęski żywiołowej. Istotą tej decyzji jest wyodrębnienie z funduszu 50 mln euro na szybką wypłatę zaliczek.
Jest to dobry sposób postępowania, gdyż uzyskanie pełniejszej pomocy UE wymaga przygotowania wielu dokumentów, co jest siłą rzeczy czasochłonne. Słusznie zatem, dopuszcza się możliwość, by dokonywać najpilniejszych płatności dosłownie w ciągu kilku lub kilkunastu dni, gdyż szybka i skuteczna pomoc wymaga natychmiastowych decyzji. Równocześnie jednak chcę zasygnalizować fakt, że w moim przekonaniu, obowiązujące procedury uzyskiwania pomocy z Funduszu Solidarności UE są nadmiernie zbiurokratyzowane. Myślę także, że zbyt rygorystyczne są kryteria w przypadku udzielania pomocy, gdy wystąpiła regionalna klęska żywiołowa. Wiele dużych klęsk żywiołowych ma bowiem ze swojej istoty charakter regionalny, jak nawałnice, pożary, trzęsienia ziemi, czy powodzie.

Proponowałbym zatem dokonanie analizy rozporządzenia UE nr 661/2014, gdyż jego postanowienia w moim przekonaniu prowadzą do ograniczenia pomocy Unii Europejskiej, gdy jest ona konieczna. Potwierdza to fakt, że w ciągu 15 lat istnienia Funduszu, nigdy nie wykorzystano w skali jednego roku kwoty 500 mln euro na pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych.

Marek Tomczyk
Bruksela, 29 listopada 2017 r.

***

Podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego w Strasburgu w dniach 13-16 listopada 2017 r., poseł Janusz Zemke wypowiedział się w następujących debatach.

Ratowanie życia: zwiększanie bezpieczeństwa samochodowego w UE

– Pozytywnie oceniam fakt, że po raz kolejny zajmujemy się bezpieczeństwem ruchu samochodowego w Unii Europejskiej. Mamy bowiem poważny problem.

Z jednej strony, w horyzoncie 15 lat bezpieczeństwo ruchu drogowego wzrosło, co potwierdza spadek liczby ofiar śmiertelnych. Od 2001 roku w Europie liczba ofiar śmiertelnych zmalała z 54 do 25 tysięcy.

Z drugiej strony, musimy jednak odnotować, że w kilku ostatnich latach zauważalna jest wyraźna stagnacja tego procesu. Konieczne są zatem nowe jakościowo rozwiązania. W zgłoszonych propozycjach kładzie się silny nacisk na postęp techniczny. Szczególnie efektywne są te rozwiązania, które w sytuacjach awaryjnych powodują automatyczne hamowanie oraz wykrywają senność i rozproszenie uwagi kierowcy.

Moim zdaniem nie docenia się jednak roli koniecznych zmian prawnych i organizacyjnych. Także one mogą się przyczynić do zmniejszenia liczby katastrof i ofiar. Drugim problemem jest potrzeba lepszej ochrony pieszych i rowerzystów. Ze względu na wzrost skali ruchu drogowego, szczególnie ważna byłaby poprawa jego infrastruktury, w tym lepsze oświetlenie potencjalnych miejsc kolizji.
Moim zdaniem, propozycje zmian w tej sferze są zbyt pasywne.

Uznawanie kwalifikacji zawodowych w żegludze śródlądowej

– Powinniśmy być zainteresowani w rozwoju żeglugi śródlądowej ze względu na ochronę środowiska i wprowadzenie innych, niż transport drogowy i kolejowy sposobów przewożenia towarów.

Jedną z barier rozwoju tej żeglugi jest fakt małej mobilności przewoźników ze względu na nieuznawanie ich kwalifikacji w całej Unii Europejskiej. Konieczność potwierdzania własnych kwalifikacji w każdym unijnym państwie z osobna jest silną barierą w rozwoju transportu międzynarodowego. Do tej pory uznawane są tylko kwalifikacje kapitanów statków pływających na śródlądowych drogach wodnych UE.

Proponowane rozwiązania poszerzają tę grupę o innych wykwalifikowanych członków załogi przez ustalenie ogólnounijnych minimalnych wymogów opartych na kompetencjach weryfikowalnych w drodze egzaminów. To kierunek słuszny. Pozostaje jednak problem niewykwalifikowanych członków załóg, takich jak młodsi marynarze.

Moim zdaniem, także w tym przypadku, ze względu na bezpieczeństwo transportu należałoby ustalić minimalne wymogi przynajmniej w zakresie wieku, stanu zdrowia i koniecznych minimalnych kwalifikacji.

Zachęcałbym zatem, by kontynuować prace w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych w żegludze śródlądowej. Byłoby to pozytywne dla rozwoju transportu wodnego w całej Unii Europejskiej.

Marek Tomczyk

Strasburg, 16 listopada 2017 r.

***

Podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego w Strasburgu w dniach 23-26 października 2017 r., poseł Janusz Zemke wypowiedział się w następujących kwestiach.

Projekt budżetu korygującego nr 5/2017: Zapewnienie finansowania Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju oraz zwiększenie rezerwy na pomoc nadzwyczajną

– Poparłem projekt budżetu korygującego w celu zapewnienia finansowania Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju oraz zwiększenie rezerwy na pomoc nadzwyczajną. Sądzę jednak, że jest to dobry moment, by podnieść ważną sprawę pomocy UE w sytuacjach nadzwyczajnych. 15 lat temu, w 2002 roku, PE zdecydował, by w ramach budżetu UE wyodrębnić corocznie kwotę 500 mln euro na pomoc Unii w nadzwyczajnych sytuacjach, czyli klęsk żywiołowych, powodzi, nawałnic, trzęsienia ziemi, itp. Taka sytuacja nadzwyczajna dotknęła też region z którego jestem posłem, czyli województwo kujawsko-pomorskie, przez które przeszły wielkie nawałnice na początku sierpnia br.

Moim zdaniem, zasady przyznawania przez Unię pomocy w takich nadzwyczajnych sytuacjach są zbyt sformalizowane i zbyt rygorystyczne.
Doprowadza to do tego, że zbyt wiele czasu należy poświęcić na drobiazgowe przygotowanie licznych dokumentów, a później zbyt długo trwa procedura przydzielania środków z budżetu Unii Europejskiej.

Kataklizm w moim województwie dotknął tereny, które żyją przede wszystkim z leśnictwa, rolnictwa i z turystyki. Oczekuję, że pomoc Unii Europejskiej dla województwa kujawsko-pomorskiego będzie szybka, a jej wymiar finansowy pozwoli przezwyciężyć najbardziej dramatyczne straty, jakie poniosło województwo kujawsko-pomorskie w wyniku nawałnic.

Wspólna debata - System wjazdu/wyjazdu

– W ostatnich kilku latach pogorszyło się w Unii Europejskiej poczucie bezpieczeństwa obywateli, co wiąże się m.in. ze wzrostem liczby nielegalnych imigrantów oraz z przypadkami zamachów terrorystycznych.

Jednym z warunków ograniczenia tych niepokojących zjawisk jest przyjęcie systemu wjazdu na terytorium UE. Zgłoszone propozycje poprawiają w moim przekonaniu system identyfikacji osób przybywających do UE. Szczególnie ważna jest tutaj identyfikacja nielegalnych imigrantów dzięki tworzeniu ogólnoeuropejskich baz danych biometrycznych. Te bazy danych umożliwią śledzenie historii podróży obywateli państw trzecich, uwzględniając także osoby podejrzane o popełnienie przestępstwa.
Rzecz w tym, by proponowane rozwiązania, jak najszybciej weszły w życie, by państwa członkowskie nie tylko gromadziły konieczne dane na własne potrzeby, ale także dzieliły się tymi informacjami z wszystkimi państwami członkowskimi i instytucjami Unii odpowiadającymi za walkę z terroryzmem, jak Europol, czy Eurojust.

MT, Strasburg, 25 października 2017 r.

***

Podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu (2-5 paździenika 2017 r.), poseł Janusz Zemke wypowiedział się w debatach na następujące tematy.

Bezpieczeństwo statków pasażerskich

– Katastrofa statku wycieczkowego Costa Concordia była efektem ciężkiego błędu kapitana, a nie wadliwych przepisów dotyczących bezpieczeństwa statków pasażerskich, jak to sugerowali niektórzy dyskutanci. Proponowane przez PE i Radę zmiany prawne nie czynią zatem, bo nie muszą czynić – rewolucji w tej materii.

Celem nowych dyrektyw nie jest na szczęście tworzenie nowych reguł prawnych, lecz ich uporządkowanie i uproszczenie. Stwarza szansę na utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa, przy ograniczeniu biurokracji. Jasne przepisy prawne muszą gwarantować wysoką jakość materiałów do budowy statków, wysoka jakość systemów nawigacji, profesjonalny poziom załóg i skuteczne procedury bezpieczeństwa na pokładzie statków.

Zwalczanie cyberprzestępczości

– Głosowałem za przyjęciem sprawozdania w sprawie walki z cyberprzestępczością. W ostatnich latach zwiększa się niestety zagrożenie wynikające z tego typu zjawiska. Coraz częściej liczba zgłaszanych przypadków cyberprzestępczości w poszczególnych państwach UE przewyższa liczbę przypadków przestępczości tradycyjnej.

Pojawiają się nowe zagrożenia, jak anonimizacja danych do celów przestępczych oraz wprowadzanie oprogramowania, które umożliwia np. przestępstwa bankowe. Zgadzając się z podstawowymi tezami sprawozdania, chcę jednak zwrócić uwagę na dwa problemy.

Po pierwsze, Unia Europejska przeznaczając coraz większe środki na badania naukowe musi zwiększać także nakłady na badania w zakresie bezpieczeństwa informatycznego.

Po drugie, zauważalny jest brak wykwalifikowanych specjalistów zajmujących się cyberprzestępstwami. Część środków przeznaczanych na rozwój, Unia powinna wykorzystywać zatem do kształcenia specjalistów w dziedzinie IT.

Ustanowienie Prokuratury Europejskiej

– Zwalczanie przestępstw godzących w budżet Unii Europejskiej, z którego finansowane są najważniejsze unijne polityki społeczne i rozwojowe stanowi ważne wyzwanie, szczególnie w kontekście coraz bardziej wyrafinowanych metod przestępczych. Istotne znaczenie ma również fakt, że skuteczna ochrona interesów finansowych Unii wymaga transgranicznej współpracy karnej, co przy zastosowaniu dotychczasowych metod kooperacji wymiarów sprawiedliwości państw członkowskich niejednokrotnie okazywało się nieefektywne.

Prokuratura Europejska stanowi zdecydowaną odpowiedź na te wyzwania, lecz jej funkcjonowanie w formacie wzmocnionej współpracy może w znacznym stopniu ograniczyć zakładaną skuteczność. Dlatego, przystąpienie do projektu kolejnych, jeszcze niezdecydowanych państw członkowskich byłoby z pewnością dobrym krokiem naprzód w procesie integracji i pogłębiania współpracy – w interesie wszystkich obywateli Unii.

Uważam ponadto, że pojawiające się w ostatnim czasie liczne zagrożenia terrorystyczne, uzasadniają podjęcie dyskusji na temat ewentualnego poszerzenia mandatu Prokuratury Europejskiej o zwalczanie szczególnie poważnej przestępczości zorganizowanej. W pierwszej kolejności jednak urząd ten musi powstać, by swoim działaniem dać wyraz skutecznego wypełniania mandatu w dziedzinie ochrony interesów ekonomicznych Unii Europejskiej.

MT
Strasburg, 4 października 2017 r.

***

Podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego w Strasburgu w dniach 11-14 września, poseł Janusz Zemke wypowiedział się w następujących debatach.

Wywóz broni: wdrażanie wspólnego stanowiska

– Państwa Unii Europejskiej są dużym dostawcą broni na świecie, a wartość wywozu z UE stanowi 26 procent ogólnego eksportu broni. Oznacza to, że UE jest po Stanach Zjednoczonych (33 procent) drugim, co do wielkości eksporterem broni, przed Rosją (23 procent).

W ostatnich kilku latach podwoił się w praktyce wywóz broni na Bliski Wschód. Problem polega jednak na tym, że część tej broni trafia do niestabilnych państw i bywa używana nie tylko w konfliktach zbrojnych, ale także do stosowania represji wewnętrznych. Zdarzają się także przypadki, że broń pochodząca z państw UE trafia do grup terrorystycznych, np. w Syrii i Iraku. Wszystko to oznacza, że Unia powinna radykalnie zwiększyć kontrolę eksportu broni. Zezwolenia wydawane na eksport muszą także zawierać oceny ryzyka, że broń trafi do innego odbiorcy, niż podany w zamówieniu.

Uchylenie przestarzałych rozporządzeń w zakresie sektora żeglugi śródlądowej i sektora transportu drogowego towarów

– Głosowałem za przyjęciem rozporządzenia mającego na celu uchylenie przestarzałych rozporządzeń w zakresie sektora żeglugi śródlądowej i sektora transportu drogowego towarów. Jest to rzadki przypadek, kiedy Unia nie tyle stanowi nowe prawo, co rezygnuje z obowiązujących regulacji. W dotychczasowych rozporządzeniach zakładano redukcję zbędnych zdolności przewozowych w sektorze żeglugi śródlądowej, co prowadziło do złomowania wielu jednostek pływających. Obecnie nie tylko nie ma takich potrzeb, ale wręcz przeciwnie, żegluga śródlądowa powinna być rozwijana, gdyż jest jednym z instrumentów poprawiających różnorodność transportu i chroniących środowisko naturalne. Głosując za likwidacją dotychczasowych rozwiązań wyrażam równocześnie dezaprobatę, że te decyzje podejmujemy tak późno.

MT, Strasburg, 12 września 2017 r.

***

Podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego w Strasburgu (w dniach 3-6 lipca 2017 r.) – poseł Janusz Zemke wypowiedział się w następujących debatach.

 

Sprawozdanie w sprawie prywatnych firm ochroniarskich

– W Europie, podobnie jak i na całym świecie, funkcjonuje coraz więcej prywatnych firm ochroniarskich. Jest ich obecnie ponad 42 tysiące i zatrudniają 1,6 miliona osób. Nowe zjawisko polega na tym, że część tych firm jest zatrudnianych przez rządy poszczególnych państw do świadczenia usług nie tylko w kraju, ale także wspierania sił wojskowych za granicą.

Dotyczy to nie tylko usług logistycznych, ale także coraz częściej polega na rzeczywistym wsparciu bojowym i dostarczaniu technologii wojskowych. Prywatne firmy ochroniarskie wspierające siły wojskowe oskarżane są coraz częściej o naruszanie praw człowieka i bezpośredni udział w incydentach, które powodują także ofiary śmiertelne.

Celowe jest zatem przygotowanie dyrektywy unijnej, która określi ramy korzystania przez poszczególne państwa z usług prywatnych firm ochroniarskich.

Szczególnie ważne wydaje mi się ujednolicenie przepisów prawnych regulujących podstawy działania prywatnych firm ochroniarskich. Powinny one przewidywać weryfikację pracowników firm oraz odpowiedzialność za naruszanie przez nich prawa, w tym praw człowieka, gdyby dopuścili się takich naruszeń podczas działań za granicą. Biorąc to pod uwagę, wsparłem sprawozdanie w sprawie prywatnych firm ochroniarskich.

Plan obrony UE i przyszłość Europy

– Unia Europejska, słusznie zajmuje się coraz częściej kwestią swojej obrony i bezpieczeństwa. Chcę w tym kontekście zwrócić uwagę na narastający problem.

Suma budżetów obronnych wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej stanowi około 50 % budżetu obronnego USA. W Europie wydajemy na obronę 1,3 % unijnego PKB, gdy USA około 4 %.

Problem nie polega jednak tylko na zbyt niskich budżetach obronnych, lecz także na bardzo słabej efektywności ich wykorzystania. Wydając 50 % budżetu USA, Europa dysponuje jedynie 15 % zdolności bojowych armii Stanów Zjednoczonych.

Fatalna sytuacja dotyczy zwłaszcza badań nad nowymi technologiami wojskowymi i wdrażaniem nowych technologii. Za celowe uważam zatem stworzenie w budżecie Unii specjalnego funduszu obronnego, który w skali roku przeznaczałby 500 mln euro na badania i 500 mln euro na wdrażanie nowych technologii. Powinno to poprawić wojskowe zdolności europejskie w sferze rozpoznania, produkcji wojskowych dronów, uzyskania zdolności do tankowania w powietrzu i innych nowych generacji uzbrojenia.

MT

Strasburg, 4 lipca 2017 r.

***

Podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego w Strasburgu w dniach 12-15 czerwca 2017 r. poseł Janusz Zemke wypowiedział się w następujących debatach.

 

Wdrażanie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych

– Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) został utworzony w celu uruchomienia w Unii Europejskiej inwestycji o wartości 315 mld EUR, m.in. poprzez zapewnienie gwarancji dla finansowania – ważnych gospodarczo i społecznie – projektów realizowanych przede wszystkim przez sektor prywatny.

Po upływie półtora roku funkcjonowania Funduszu, jego działalność jest oceniana generalnie dobrze, chociaż pojawiają się także oceny, że zamiast promować innowacyjne projekty, gwarancje unijne były wykorzystywane do promowania także takich przedsięwzięć, w przypadku których istnieją wątpliwości, co do ich zgodności z ustanowionymi kryteriami wyboru.

Mając to na uwadze, uważam, że w przyszłości powinno się bardziej dbać o to, by inwestycje realizowane dzięki wsparciu Funduszu prowadziły do wzrostu zatrudnienia, a także generowały trwały wzrost gospodarczy i przyczyniały się do pogłębiania spójności ekonomicznej, terytorialnej i społecznej.

Przywiązując ponadto dużą wagę do rozwoju inwestycji w ramach Unii Europejskiej – uważam, że niezależnie od tego jak wysoki będzie budżet UE w perspektywie 2021-2027 szczególnie chronione powinny być inwestycje strategiczne.

Potrzeba opracowania unijnej strategii mającej na celu wyeliminowanie różnic w emeryturach ze względu na płeć i zapobieganie występowaniu takich różnic

– Poparłem w głosowaniu sprawozdanie przygotowane przez Panią C. Le Grip, chociaż wiadomo, że Unia Europejska nie ma bezpośredniej kompetencji w zakresie polityki społecznej, gdyż obszar ten jest przeznaczony do decyzji poszczególnych państw członkowskich.

Pomimo to, uważam, że należy popularyzować dobre praktyki i zgłaszać poszczególnym państwom rozwiązania, które wydają się ze względów społecznych szczególnie ważne. Sytuację mamy bowiem taką, że świadczenia emerytalne kobiet w Europie są przeciętnie o 38% niższe od świadczeń emerytalnych mężczyzn. W sytuacji, gdy kobiety pozostają samotne – wówczas znacznie częściej niż mężczyźni znajdują się w stanie ubóstwa. Główną przyczyną tej sytuacji są nie tylko niższe przeciętne płace kobiet, ale fakt, że kobiety - w związku z wychowywaniem dzieci – mają po prostu krótszy staż pracy.

Proponuję w tej sytuacji, by upowszechniać w państwach UE dwa rozwiązania, które podnosiłyby poziom życia kobiet na emeryturze. Po pierwsze, należałoby zaliczać okresy opieki nad dziećmi, jako równoważne z praca zawodową. Kobiety nie mogą być bowiem karane niską wysokością swoich świadczeń emerytalnych z to, że przerwały zatrudnienie w celu opieki nad dziećmi. Po drugie, ubóstwo kobiet emerytek jest szczególnie dotkliwe, gdy zostają one samotne w związku ze śmiercią męża lub partnera.

Uważam, że błędne jest rozwiązanie, nakazujące kobiecie w takiej sytuacji wybór pomiędzy jej dotychczasowym świadczeniem emerytalnym, a rentą rodzinną. Takie rozwiązanie zawsze prowadzi do znacznego zubożenia. Lepszym rozwiązaniem byłaby możliwość zachowania przez kobietę wyższego świadczenia jej zmarłego męża lub emerytury własnej i 50 % zmarłego małżonka.

Pamiętajmy, bowiem, że koszty utrzymania domu są zbliżone dla jednej czy dla dwóch osób. Głosując zatem za sprawozdaniem, proponuję by upowszechniać w państwach UE także powyższe propozycje.

MT

Bruksela, 13 czerwca 2017 r.

***

Podczas plenarnego posiedzenia Parlamentu Europejskiego w Brukseli (31 maja - 1 czerwca 2017 r.) – poseł Janusz Zemke wypowiedział się w nastepujących kwestiach:

Jednolity formularz wizowy

– Poparłem w głosowaniu projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie ustanowienia jednolitego formularza wizowego, ponieważ jego zasadniczym celem jest poprawa bezpieczeństwa w Unii Europejskiej.

W ostatnim czasie odnotowano w kilku państwach członkowskich liczne, sfałszowane w profesjonalny sposób dokumenty wizowe. Oszustwo polegało na wykorzystaniu oryginalnych elementów tzw. naklejek wizowych ściągniętych z autentycznych dokumentów, które po przerobieniu były następnie wykorzystywane w nieuprawniony sposób.

Projekt zawiera przepisy nowelizujące obowiązujące rozporządzenie jedynie w niezbędnym zakresie, pomimo, że – w związku z przyjęciem Kodeksu wizowego i kolejną już nowelizacją rozporządzenia z 1995 roku – postulowano przedstawienie kompleksowego wniosku przekształcającego rozporządzenie zgodnie z regułami poprawnej legislacji.

W obecnej sytuacji, z czym należy się zgodzić – istnieją jednak powody uzasadniające odstąpienie od tej zasady. Pozwoli to przyjąć główne zmiany w drodze decyzji wykonawczej Komisji, określającej tajne specyfikacje techniczne dotyczące produkcji nowych naklejek wizowych. Dzięki temu bezpieczeństwo dokumentów ulegnie znacznej poprawie, gdyż oszuści nie będą mieli dostępu do specyfikacji technicznej w zakresie produkcji nowej naklejki wizowej.

Wieloletnie ramy prac Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na lata 2018–2022

– Statutowym celem Agencji jest dostarczanie instytucjom Unii oraz państwom członkowskim pomocy i wiedzy specjalistycznej w zakresie praw podstawowych przy wdrażaniu przez nie prawa unijnego w celu zapewnienia pełnego poszanowania praw podstawowych.

Dziedziny tematyczne działalności Agencji są określane w wieloletnich ramach prac obowiązujących przez okres pięcioletni. W projekcie omawianej decyzji Rada zaproponowała, by w latach 2018–2022 Agencja Praw Podstawowych skupiała się przede wszystkim na sytuacji ofiar przestępstw i dostępie do wymiaru sprawiedliwości; kwestiach równości i niedyskryminacji, zagadnieniach społeczeństwa informacyjnego, a w szczególności na poszanowaniu życia prywatnego i ochronie danych osobowych; współpracy sądowej, z wyjątkiem spraw karnych; migracji i integracji uchodźców, a ponadto – prawach dziecka i integracji społecznej Romów.

Podzielam opinię sprawozdawcy, że Parlament powinien – w trakcie zamkniętych już, niestety, negocjacji – silniej akcentować potrzebę włączenia do nowych ram współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych. Stanowiłoby to bowiem nie tylko odzwierciedlenie istniejących potrzeb lokalnych, ale również umożliwiłoby Agencji dostarczenie – z własnej inicjatywy – kompleksowej analizy w dziedzinach, mających oczywiste znaczenie dla praw podstawowych.

Uważam ponadto, że Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej, powinna w nieodległej perspektywie przejąć od Komisji Weneckiej, będącej organem Rady Europy, zadanie dostarczania Komisji Europejskiej fachowej ekspertyzy w zakresie poszanowania praworządności w państwach członkowskich, a także analizy sytuacji ich obywateli (będących obywatelami Unii Europejskiej), których prawa podstawowe są również naruszane w efekcie działań organów krajowych, sprzecznych z zasadami państwa prawnego.

MT

Bruksela, 1 czerwca 2017 r.

***

Podczas posiedzenia Parlamentu Europejskiego w Strasburgu w dniach 15-18 maja br. poseł Janusz Zemke wypowiedział się w następujących kwestiach.

Efektywne gospodarowanie zasobami: ograniczenie marnotrawienia i zwiększenie bezpieczeństwa żywności

Z przekonaniem poparłem sprawozdanie przygotowane przez posła Biljana Borzana. Uważam, że należy wspierać wszystkie działania ograniczające marnotrawienie żywności.

Na świecie, co roku jest marnowanych ponad 30 proc. wytwarzanej żywności. W Unii Europejskiej skala tego zjawiska jest wysoce niepokojąca, gdyż rocznie marnuje się 80 milionów ton żywności.

Z zasady podkreśla się wymiar gospodarczy tego zjawiska. Moim zdaniem, znacznie istotniejszy jest wymiar etyczny, gdyż mamy nadprodukcję żywności, przy równoczesnej rosnącej skali ubóstwa w świecie i liczbie ludzi biednych, których nie stać na zaspokojenie podstawowych potrzeb żywnościowych.

Popieram działania Unii Europejskiej, które mają ograniczyć marnotrawstwo żywności do 2030 roku, co najmniej o 50 procent. Wymaga to oczywiście nasilenia działań w zakresie rozsądnego planowania produkcji rolno-spożywczej, jak również przechowywania i przetwarzania żywności. Ponieważ nie da się wyeliminować zupełnie zjawiska marnotrawienia żywności, Unia powinna wspierać te badania i technologie, które umożliwią odzyskiwanie jak najwięcej cennych surowców.

Transport drogowy w Unii Europejskiej

Polscy przewoźnicy są obecnie największą grupą przedsiębiorców drogowych na europejskim rynku. Codziennie, po Unii Europejskiej kursuje 200 tysięcy ciężarówek z Polski, a transportem międzynarodowym zajmuje się 32 tysiące przedsiębiorstw.

Potrafią one umiejętnie wykorzystać wstąpienie Polski do Unii Europejskiej i pracować efektywnie na konkurencyjnym rynku.

Nie ma wątpliwości, co do tego, że kierowcy ciężarówek muszą mieć dobre warunki pracy i godną płacę. Ponieważ są obciążeni pracą przebywają często wiele dni poza domem, muszą mieć także zapewniony właściwy odpoczynek i zapewnione bezpieczeństwo.

Uważam w tym kontekście, że błędne są prace nad tymi rozwiązaniami, które wprowadzają dodatkowe obciążenia administracyjne dla przewoźników, nie poprawiając w rzeczywistości sytuacji bytowej kierowców. Moim zdaniem, dzisiaj istota wysiłków Unii Europejskiej i poszczególnych państw członkowskich powinna polegać na poprawie infrastruktury drogowej, w tym na budowie nowych parkingów odpowiednio wyposażonych i bezpiecznych.

MT

Strasburg, 16 maja 2017 r.

***

Podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego w Brukseli w dniach 26-27 kwietnia br. poseł Janusz Zemke wypowiedział się w następujących debatach. 

Decyzja przyjęta w sprawie europejskiego filaru praw socjalnych i inicjatywy na rzecz równowagi między życiem zawodowym a prywatnym

– Popieram zaproponowane przez Komisję Europejską aktywne formy współdziałania w kwestiach społecznych, mające na celu wprowadzenie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym obywateli UE.

Pozytywnie oceniam również postulaty służące wzmocnieniu dialogu społecznego, zacieśnienia współpracy z partnerami społecznymi, troskę o zatrudnienie i warunki pracy.

Ambicje Komisji Europejskiej zmierzające do poszerzenia kręgu osób uprawnionych do korzystania ze wsparcia opiekuńczego także na krewnych osób zależnych są także godne uwagi, lecz wymagają uważnej analizy.

Uważam, że – poza Unią Europejską – istotną rolę w obszarze podnoszenia standardów społecznych mają do odegrania także państwa członkowskie. Postęp w tym zakresie może bowiem zapewnić dalsze pogłębianie współpracy w ramach rynku wewnętrznego i skuteczną implementację agendy na rzecz wzrostu. Sprawne funkcjonowanie europejskiego filaru praw socjalnych zapewni wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie rozwoju polityki rodzinnej, polityki migracyjnej oraz ochrony praw pracowniczych.

Porozumienie między Królestwem Danii a Europolem o współpracy operacyjno-strategicznej

– Głosowałem za przyjęciem porozumienia, dzięki któremu Dania będzie mogła w pełni uczestniczyć we współpracy operacyjno-strategicznej Europolu. Zasadnicze komplikacje w tym zakresie wywołuje zastrzeżenie, jakie poczyniła Dania w protokole nr 22 do traktatów, wyłączające ją ze współpracy w ramach przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. W konsekwencji, by zapewnić skuteczne zwalczanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmu – konieczne jest uznanie Danii, jako państwa trzeciego i zawarcie z nią porozumienia, jakie Europol zawiera z państwami spoza Unii Europejskiej.
Jakkolwiek jest to sytuacja skomplikowana prawnie, stanowi ona obecnie jedyną możliwą drogę, by zapewnić płynną współpracę pomiędzy Danią a Europolem bez luk operacyjnych w zakresie skutecznego zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu.

Mając to na uwadze poparłem sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.

MT

Bruksela, 27 kwietnia 2017 r.

***
 

 

Podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, w dniach 3-6 kwietnia 2017 r. – poseł Janusz Zemke wypowiedział się w następujących debatach.

Negocjacje ze Zjednoczonym Królestwem w związku ze złożoną przez nie notyfikacją o zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej

– Debata, jaką obecnie odbywamy, jest jedną z najważniejszych w dziejach Parlamentu Europejskiego. Po raz pierwszy bowiem, nie ustalamy zasad przystąpienia do Unii Europejskiej, tylko warunki wystąpienia jednego z państw członkowskich z Unii.

Chcę w związku z tym zwrócić uwagę tylko na jeden z tych aspektów wyjścia. Wielka Brytania, jako członek Unii Europejskiej wpłacała do jej budżetu corocznie około 17 miliardów euro, a otrzymywała około 6 miliardów. Pozostałe środki, czyli ponad 10 miliardów euro, co roku, były wykorzystywane na finansowanie inwestycji w wielu państwach członkowskich, w tym w Polsce.
Państwa te planowały zatem swoje wydatki w oparciu o środki, jakie zapewniał budżet UE, pochodzący także z brytyjskich wpłat. W negocjacjach z Wielką Brytanią, trzeba zatem domagać się, by wywiązała się ona do końca ze swoich zobowiązań finansowych, gdyż były one jednym z ważnych źródeł środków unijnych przeznaczanych dla pozostałych państw.

Polska, podobnie jak inne państwa członkowskie, musi mieć pewność, że realizowane przez nią inwestycje zostaną sfinansowane przez budżet Unii Europejskiej. Dlatego też uważam, że Komisja Europejska, prowadząca negocjacje w imieniu 27 państw UE powinna konsekwentnie rozliczyć zobowiązania finansowe pomiędzy Zjednoczonym Królestwem, a Unią Europejską.

Dochodzenie dotyczące pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym

– Z uznaniem odnoszę się do pracy, jaką wykonała komisja śledcza Parlamentu Europejskiego w sprawie pomiarów emisji spalin w sektorze motoryzacyjnym.
Przedstawione sprawozdanie liczy aż 112 stron i nie sposób w krótkim uzasadnieniu głosowania przedstawić wszystkich argumentów, dlaczego tak postąpiłem.

Podstawowym argumentem jest to, że koncerny produkujące samochody osobowe nie mogą bezkarnie oszukiwać swoich klientów i niszczyć środowisko naturalne poprzez znacznie większą – niż deklarowana – emisję spalin do atmosfery. Mocna pozycja tych koncernów spowodowała, że państwa, w których produkują swoje samochody nie sygnalizowały nagannych praktyk koncernów. Tylko zatem niezależna kontrola na poziomie europejskim, jest w stanie przeprowadzić rzetelne badania emisji zanieczyszczeń, wychwycić urządzenia fałszujące pomiary, a także wydać rygorystyczne zalecenia dla koncernów motoryzacyjnych.
Ponieważ sprawa ma charakter bezprecedensowy i dotyczy milionów osób, które nabyły samochody w dobrej wierze i w przekonaniu, że są to samochody nowoczesne i ekologiczne – należałoby ponawiać badania rzeczywistego stanu technicznego sprzedawanych samochodów.
Wielkie koncerny mają bowiem naturalną skłonność do maksymalizacji zysków, co może się odbijać na jakości sprzedawanych samochodów. Zachęcam zatem do kontynuacji prac przez właściwe, niezależne agencje, funkcjonujące na poziomie Unii Europejskiej.

MT

Strasburg, 6 kwietnia 2017 r.

***

Podczas posiedzenia plenarnego PE w Strasburgu, w dniach 13-16 marca br., poseł Janusz Zemke wypowiedział się w następujących debatach.

 

Kontrola nabywania i posiadania broni

– Sprawozdanie to zyskało aprobatę Parlamentu Europejskiego. Należałem jednak do grupy posłów, którzy konsekwentnie głosowali przeciwko proponowanej dyrektywie unijnej. Moim zdaniem, podstawowy błąd w argumentacji przedstawionej przez Komisję Europejską polega na tym, że zamierza się wprowadzić kolejne obostrzenia dla osób, które legalnie posiadają broń. Tymczasem, w moim przekonaniu, dotychczasowe regulacje obowiązujące w państwach członkowskich Unii są wystraczająco rygorystyczne.

Przykładowo, w Polsce legalny posiadacz broni musi zdać określone testy, poddać się badaniom lekarskim i przejść procedurę sprawdzającą dokonywaną przez policję. Proponowana dyrektywa niewiele zatem zmieni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w Europie.

Terroryści i inni przestępcy nie będą się do niej oczywiście stosować, gdyż wykorzystują oni broń, która nie jest zarejestrowana i nie jest nabywana na legalnym rynku. Dostęp terrorystów do broni i do środków wybuchowych należy ograniczać w inny sposób, surowo karząc za nielegalny obrót i nielegalne posiadanie broni.
Uderzenie musi dotyczyć mafii, które z tego żyją.
Dlatego też proponowana dyrektywa, to moim zdaniem, pozorowane działanie, które nie ograniczy nielegalnego wykorzystywania broni. To był główny powód, dlaczego głosowałem przeciwko tej dyrektywie.

Debata na aktualny temat – Europejska agenda bezpieczeństwa: rok po zamachach w Brukseli

– Zamachy w Brukseli, rok temu, potwierdziły niestety fakt, że terroryści są skuteczni i coraz bardziej bezwzględni. Potwierdziły także, że Belgia jest krajem, z którego wywodzi się wielu terrorystów w Europie, którzy do niej wracają i mają tutaj zaplecze logistyczne.

Władze Belgii, a także Unia Europejska podjęły w tej sytuacji szereg inicjatyw, które mają przeciwdziałać zagrożeniu terrorystycznemu. Warto przypomnieć, że obywatele Unii Europejskiej sprawdzani są obecnie w bazach danych za każdym razem, gdy przekraczają granicę Unii.
Od kilku miesięcy działa także Europejskie Centrum ds. Zwalczania Terroryzmu, które mieści się w Hadze – w siedzibie głównej Europolu.

Zaostrzono także przepisy w sprawach finansowania terroryzmu. Służby w państwach członkowskich skuteczniej likwidują różne publikacje, w tym strony internetowe nawołujące do zamachów.

To tylko kilka przykładów z szerokiej palety działań antyterrorystycznych. Moim zdaniem, kluczową sprawą dzisiaj jest ocena efektywności działań w ostatnim roku, które mają przeciwdziałać zagrożeniom terrorystycznym. Gdyby nowe instrumenty nie były dostatecznie skuteczne, trzeba rozważyć inne.

Terroryści muszą mieć jasność, że Unia Europejska i poszczególne państwa będą z nimi walczyły w zdecydowany sposób.

MT

Strasburg, 16 marca 2017 r.

***

Podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego w Brukseli 1-2 marca 2017 r., poseł Janusz Zemke wypowiedział się w następujących debatach.

Sprawozdanie w sprawie unijnych możliwości zwiększenia dostępu do leków

– Poparłem w głosowaniu sprawozdanie w sprawie unijnych możliwości zwiększenia dostępu do leków. Warto bowiem pamiętać, że rynek leków ma swoją specyfikę polegającą na tym, że leki nie mogą być traktowane w taki sam sposób, jak inne dobra konsumpcyjne.

Rozumiem, że należy chronić własność intelektualną producentów leków, ale najważniejszym naszym obowiązkiem pozostanie zawsze jedno z podstawowych praw każdego człowieka, tj. dostępność do ochrony zdrowia, w tym do leków. Wynika z tego obowiązek – zarówno dla Unii Europejskiej, jak i państw członkowskich – zagwarantowania powszechnego dostępu do leków.

W sferze dostępności do leków nie można się kierować kryterium zysku. Rozumiem, że producenci i dystrybutorzy leków powinni mieć sprzyjające warunki do prowadzenia badań i wprowadzania nowych generacji leków. Jednak nadrzędny musi być tutaj interes pacjentów.

System ustalania cen musi brać zatem pod uwagę, nie tylko interes prywatny, ale także zapewniać realizację interesu publicznego, jakim jest powszechny dostęp do coraz skuteczniejszych leków.


Wdrażanie programu „Europa dla Obywateli”

– W ostatnim dziesięcioleciu, w Europie i na świecie nastąpił skokowy postęp w dziedzinie rozwoju technologii informatycznej i narzędzi komunikacji internetowej. Jestem przekonany, że wykorzystanie tych nowoczesnych środków w administracji publicznej jest zatem nieuchronne. Powinniśmy też sami do tego dążyć, by proces podejmowania decyzji politycznych był transparentny i jak najbliżej obywateli Unii Europejskiej. Potencjał nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych byłby szczególnie przydatny w budowaniu e-administracji, dzięki czemu obywatele czerpaliby informacje urzędowe z pierwszej ręki, a ponadto mogli załatwić wiele życiowych spraw bez wychodzenia z domu.

Równie ważna, z punktu widzenia administracji publicznej, byłaby funkcja pozwalająca konsultować z obywatelami strategie dotyczące istotnych kwestii publicznych oraz zwiększająca ich aktywny udział w procesie wyborczym. Bez wątpienia, potencjał nowoczesnych technologii i metod komunikacji powinien być wykorzystywany w życiu publicznym możliwie najszerzej. Należy jednak pamiętać także o ryzykach, jakie wynikają, m.in. z istniejących nadal w wielu obszarach Europy ograniczeniach dostępu do nowych technologii oraz dość częstym zjawisku braku umiejętności korzystania z Internetu wśród obywateli, najczęściej z pokolenia 50+.

MT

Bruksela, 2 marca 2017 r.

***

Podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, w dniach 13-16 lutego 2017 r., poseł Janusz Zemke zabrał głos w następujących debatach.

Umowa gospodarczo-handlowa z Kanadą CETA

– Głosowałem przeciwko zawarciu umowy gospodarczo-handlowej między UE a Kanadą, gdyż nadal mam trzy zasadnicze wątpliwości dotyczące tej umowy.

Po pierwsze, obawiam się, że CETA może być furtką, przez którą największe koncerny z USA uzyskają ułatwiony, bezcłowy dostęp do całego europejskiego rynku. Zdecydowana większość europejskich firm ma małe szanse poradzić sobie w konkurencji z tymi wielkimi korporacjami.

Po drugie, obawiam się, że CETA będzie miała silny wpływ na rolnictwo europejskie, w tym na rolnictwo polskie. Kanadyjscy producenci żywności są w lepszej sytuacji od gospodarstw europejskich. Efektywność kanadyjskiego rolnictwa zwiększa bowiem fakt, że jest ono wysokotowarowe ze względu na dużą wielkość gospodarstw rolnych oraz na stosowanie produktów modyfikowanych genetycznie.

Wreszcie po trzecie, obawiam się zaproponowanego systemu rozstrzygania sporów inwestycyjnych między firmami z Europy i Kanady. Zaproponowany system ogranicza bowiem instytucje krajowe i nie podlega kontroli demokratycznej. Te zasadnicze wątpliwości spowodowały, że w sposób przemyślany głosowałem przeciwko porozumieniu.

Zwalczanie terroryzmu

– To dobrze, że Parlament Europejski po raz kolejny zajmuje się postępami w zwalczaniu terroryzmu.

Niestety, w ostatnich latach wzrosły w Europie zagrożenia terrorystyczne, czego widomym przejawem były w ostatnim czasie zamachy w Nicei i Berlinie. Terroryści działają bez żadnych skrupułów, a ich celem jest sianie strachu i walka z zachodnią cywilizacją.

Zaproponowana dyrektywa, moim zdaniem, słusznie rozszerza definicję przestępstw terrorystycznych. W myśl nowej propozycji, za przestępstwa terrorystyczne będzie się uważało nie tylko zamachy na ludzi i obiekty, ale także ataki na systemy informatyczne i bazy danych, infrastrukturę krytyczną, jak np. elektrownie, czy systemy bankowe.

Za słuszny uważam obowiązek wprowadzenia przez państwa unijne karalności publicznego pochwalania terroryzmu, udziału w szkoleniu terrorystycznym oraz podróżowania w celach terrorystycznych. Jeżeli wprowadzimy konsekwentnie w prawie europejskim proponowane zmiany, to bez wątpienia utrudni to działalność terrorystów.

MT

Strasburg, 16 lutego 2017 r.

***

Podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego w Brukseli w dniach 1-2 lutego 2017 r., poseł Janusz Zemke wypowiedział się w następujących debatach.

 

Zrównoważone zarządzanie zewnętrznymi flotami rybackimi

– Dyskutowany wniosek Komisji Europejskiej wynika z konieczności nowelizacji rozporządzenia z 2008 r. Mądre zarządzanie flotami rybackimi państw UE jest jednym z warunków prowadzenia wspólnej polityki rybołówstwa.

Wszystkie statki pływające pod banderą państw UE, a prowadzące działalność poza wodami UE, powinny podlegać tym samym kryteriom, by tworzyć dla tych jednostek równe warunki działania. Dalekomorska flota UE, nie tylko tworzy wiele miejsc pracy, ale także jest dostawcą ryb na wspólny rynek.

Warto przy tym pamiętać, by zgody na połowy wynikały także z konieczności ochrony środowiska i zwłaszcza ochrony gatunków ryb wymierających.

Zasoby morskie powinny być wykorzystywane w sposób zrównoważony. Dlatego popieram to sprawozdanie.

Państwa trzecie, których obywatele są zwolnieni z wymogu posiadania wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych UE

– Popieram wspólny wniosek Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwolnienia obywateli Gruzji z wymogu posiadania wiz wewnątrz Unii Europejskiej, w przypadku gdy posiadają oni paszporty biometryczne.

Pamiętajmy, że Gruzja uczyniła pierwszy krok znosząc obowiązek wizowy dla obywateli wszystkich państw UE w przypadku ich pobytu na terytorium Gruzji do 90 dni.

Przyjęcie podobnych rozwiązań dla obywateli Gruzji będzie ważnym instrumentem zacieśniania kontaktów kulturalnych i gospodarczych z tym państwem.

Gruzja jest kluczowym partnerem UE w ramach wspólnej polityki sąsiedztwa. Powinno nam zależeć na stopniowym zbliżaniu między UE a Gruzją. To rozwiązanie będzie istotne zwłaszcza dla studentów, naukowców, nauczycieli i przedsiębiorców. Równocześnie jednak UE powinna monitorować sytuację w Gruzji, podkreślając znaczenie praworządności i niezawisłości sądownictwa w tym państwie.

MT
Bruksela, 1 lutego 2017 r.

***
 

Podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, w dniach 16-19 stycznia 2017 r. poseł Janusz Zemke wypowiedział się w następujących tematach.

Logistyka w UE oraz transport multimodalny w nowych korytarzach TEN-T

– Jako członek Komisji Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego, zgadzam się, że w Unii Europejskiej musimy stworzyć znacznie lepsze warunki dla rozwoju transportu multimodalnego.

Obecnie w transporcie zdecydowanie dominuje transport drogowy, co powoduje wzrost zatorów na drogach i pogarsza stan środowiska. Radykalna zmiana tej sytuacji wymaga zwiększenia środków na rozwój kolei i transportu wodnego. Powinniśmy dążyć w Unii do tego, by w roku 2030 – 30 procent transportu drogowego na większe odległości przenieść na transport kolejowy lub wodny.

Określenie takich celów wymaga jednak stopniowej zmiany priorytetów inwestycyjnych. Mam nadzieję, że zostaną one uwzględnione w następnej perspektywie finansowej 2021-2027, nad którą obecnie pracujemy.

Umowa dotycząca kontynuowania działalności Międzynarodowego Centrum Nauki i Techniki

– Popieram zalecenie w sprawie umowy dotyczącej Międzynarodowego Centrum Nauki i Techniki. To ważne zalecenie, gdyż obecnie funkcjonują dwie międzynarodowe agencje, w tym wspomniane Centrum. Organizacje te powstały po rozpadzie ZSRR, a ich celem jest prowadzenie badań naukowych nad którymi pracują inżynierowie i naukowcy posiadający wiedzę w zakresie produktów ponownego zastosowania, w tym energii atomowej.

Jest rzeczą bardzo ważną, by tak doświadczona kadra była wykorzystana w przygotowywaniu nowych technologii oraz by miała atrakcyjne miejsca pracy. Oceniam pozytywnie, że Unia Europejska zamierza to Centrum współfinansować. Na pewno zwiększa to bezpieczeństwo w skali globalnej i europejskiej.

MT

Strasburg, 19 stycznia 2017 r.

***

Podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego w Strasburgu w dniach 12-15 grudnia 2016 r., poseł Janusz Zemke wypowiedział się w następujących kwestiach. 

1. Dostęp do rynku usług portowych i przejrzystość finansowa portów

Pakiet portowy ma teoretycznie słuszne założenia, przyjmując wzrost konkurencji na rynku usług portowych. Najważniejsza nie jest jednak konkurencja między portami państw europejskich, tylko między nimi a portami spoza Unii Europejskiej, w tym oczywiście na innych kontynentach.

Transport morski ma charakter globalny i nie można na porty w Europie nakładać nadmiernych obciążeń finansowych i biurokratycznych. Kiedy to zrobimy, to porty europejskie przegrają w konkurencji światowej, a razem z portami przegrają armatorzy i europejski przemysł stoczniowy.

2. Sprawozdanie w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa

Na niekorzyść zmienia się sytuacja wokół Unii Europejskiej. Duże obszary Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu są ogarnięte wojną, a grupy terrorystyczne coraz częściej przenikają do Europy.

Pojawiają się także inne zagrożenia, jak wojna na Wschodniej Ukrainie i ataki w cyberprzestrzeni.

Musimy zatem zwiększyć odpowiedzialność Unii Europejskiej za nasze wspólne bezpieczeństwo. Wiem, że nie ma szans na tworzenie wspólnego europejskiego wojska, ale możemy podejmować w Unii działania, które skuteczniej poprawiłyby nasze bezpieczeństwo.

Dostrzegam trzy takie pragmatyczne przedsięwzięcia.

Po pierwsze – trzeba by w Unii Europejskiej utworzyć wspólną, stałą kwaterę do prowadzenia operacji cywilno-wojskowych.

Po drugie – Unia musi szybciej reagować na zagrożenia wykorzystując posiadane przez siebie grupy bojowe na potrzeby wspólnych misji i operacji.

Wreszcie po trzecie – należy stworzyć w Unii Europejskiej wyodrębniony fundusz, z którego byłaby finansowana wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony. Sądzę, że te działania poprawiłyby zdolność Unii Europejskiej w zakresie obrony i bezpieczeństwa.

3. Jednolity europejski obszar kolejowy

Głosowałem za materiałem przygotowanym przez Davida-Marię Sassoli. Uważam, że te zalecenia tworzą pragmatyczny filar dla pakietu kolejowego.

Po kilkuletnich dyskusjach przyjęto słusznie, że oprócz wspólnych unijnych regulacji trzeba brać jednak pod uwagę specyfikę poszczególnych państw.

W przypadku Polski oznacza to przykładowo zgodę na rozwijanie przedsiębiorstw regionalnych, które zajmują się ruchem lokalnym w ramach poszczególnych województw. To bardzo ważne dla wielu pasażerów, którzy korzystają z lokalnych połączeń codziennie docierając do pracy, do szkół, czy do lekarzy.
Konsekwencją tego sposobu myślenia powinno być jednak także zwiększenie unijnych środków na rozwój ruchu lokalnego. Inwestycje unijne, głównie w koleje dużych prędkości, nie rozwiążą bowiem innych ważnych społecznie potrzeb.
To lokalne, codzienne połączenia są dla wielu ludzi najistotniejsze.

MT

Strasburg, 14 grudnia 2016 r.

***

Podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego w Brukseli w dniach 30 listopada i 1 grudnia 2016 r. poseł Janusz Zemke wypowiedział się w debacie nad sprawozdaniem dotyczącym funkcjonowania Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. 

Głos w debacie

– Fundusz Solidarności Unii Europejskiej – chociaż finansowany jest poza budżetem UE – stanowi ważny instrument wspólnego reagowania państw członkowskich w razie wystąpienia groźnych katastrof lub klęsk żywiołowych.
W ramach funduszu uruchomiono dotychczas 3,8 miliarda euro, jako reakcję na ponad 70 klęsk, prawie we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Jest to zatem wyraźny symbol unijnej solidarności w trudnych czasach.

Pozytywnie oceniam dokonaną w ostatnim czasie reformę zasad funkcjonowania funduszu, dzięki której uproszczone zostały procedury wnioskowania o pomoc oraz wprowadzono możliwość wypłaty zaliczek.
Mając jednak na uwadze względy szybkiego reagowania Komisja powinna rozważyć podwyższanie progu wypłacanych przedpłat oraz skrócenie terminów rozpatrywania wniosków.
Skuteczna pomoc ofiarom klęsk żywiołowych wymaga również lepszej koordynacji na poziomie państw członkowskich oraz usprawnienia ich procedur działania w stanach nadzwyczajnych.

W trakcie przyszłych dyskusji na temat Funduszu Solidarności UE należy także rozważyć możliwie szerokie wykorzystanie jego środków na pomoc państwom członkowskim dotkniętym atakami terrorystycznymi oraz w celu zapobiegania tym zagrożeniom.
W takim przypadku, traktatowa klauzula solidarności zobowiązuje bowiem Unię i jej państwa członkowskie do wspólnego działania z wykorzystaniem wszystkich instrumentów będących w ich dyspozycji.

Wyjaśnienie głosowania

– Poparłem w głosowaniu sprawozdanie dotyczące Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, ponieważ zgadzam się z pozytywną oceną jego funkcjonowania.
Fundusz ten jest jednym z najbardziej konkretnych i wymiernych przejawów wsparcia, jakiego Unia Europejska może udzielić społecznościom lokalnym w przypadku wystąpienia katastrof i klęsk żywiołowych.
Poza likwidowaniem skutków tych zjawisk, fundusz powinien być także wykorzystywany w celach prewencyjnych, co pozwoli na zminimalizowanie poniesionych strat. Niezbędna jest także pełna kontrola i poprawa przejrzystości wykorzystania środków pochodzących z funduszu.

Istotną rolę ma tu do odegrania nie tylko Trybunał Obrachunkowy, którego wyniki dotychczasowych kontroli wskazywały na pewne nieprawidłowości, lecz również państwa członkowskie, których sprawozdania końcowe z wykorzystania otrzymanej pomocy powinny być upublicznione i powszechnie dostępne.

Głosowałem za przyjęciem rezolucji, gdyż potwierdza ona nie tylko liczne walory funkcjonowania funduszu, lecz wskazuje także kwestie, których rozwiązanie poprawi jego skuteczność.

MT

Bruksela, 1 grudnia 2016 r.


***

W toku posiedzenia plenarnego Parlamentu w Strasburgu (w dniach 21-24 listopada br.) - poseł Janusz Zemke wypowiedział się w dwóch debatach. Poniżej treść obu wystąpień.

1. Europejska Unia Obrony

– Popieram sprawozdanie dotyczące Europejskiej Unii Obronnej. Wynika to z faktu, że Unia Europejska musi bardziej zdecydowanie reagować na pojawiające się zagrożenia, tj. terroryzm, cyberataki i bezpieczeństwo energetyczne.

Potrzebna tutaj byłaby nie tylko lepsza koordynacja działań, ale także ustanowienie wspólnego dowództwa operacyjnego, by efektywniej wykorzystywać zasoby wojskowe będące w gestii poszczególnych państw członkowskich.

Pożądanym rozwiązaniem jest także wydzielenie w budżecie Unii Europejskiej środków na badania w dziedzinie obronności.

W obecnym modelu prawnym jest to niestety niemożliwe. Jest to jedną z przyczyn, że technologie wojskowe w Europie coraz bardziej odstają od takich państw, jak USA czy Rosja, które przeznaczają miliardy dolarów na uzyskanie przewagi technologicznej.

Proponowane zmiany idą w pożądanym kierunku, dlatego też popieram sprawozdanie.

2. Wdrażanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony

– Zgadzam się z koniecznością prowadzenia skutecznej polityki bezpieczeństwa i obrony. Do tej pory Unia Europejska zajmowała się głównie sprawami gospodarczymi, otwierała wspólny rynek dla towarów i przemieszczania się ludzi. Teraz równie ważne staje się zapewnienie bezpieczeństwa, zwłaszcza walka z terroryzmem i ograniczanie skali nielegalnej imigracji.

Postawienie spraw bezpieczeństwa i obrony na wyższym miejscu wśród unijnych priorytetów wymusza także zwiększenie przez poszczególne państwa członkowskie środków na obronność. Przez ostatnie 30 lat ograniczono w Europie wydatki na wojsko i dzisiaj wynoszą one przeciętnie 1,4 % PKB.

To wieloletnie niedoinwestowanie silnie obniżyło zdolności obronne poszczególnych państw i Unii jako całości. Dlatego też nie tylko NATO, ale także Unia Europejska powinny naciskać na państwa, by zwiększyły wydatki obronne do 2 % PKB. Dopiero te dodatkowe środki stwarzałyby szanse na techniczną modernizację wojska, poprawę współdziałania i uzyskanie nowych zdolności, np. do walki w cyberprzestrzeni.

Ze względu na pogarszającą się sytuację bezpieczeństwa dookoła Europy powinniśmy w Parlamencie Europejskim częściej analizować rzeczywistą sytuację w zakresie zdolności obronnych poszczególnych państw całej Unii Europejskiej.

MT

Strasburg, 24 listopada 2016 r.

***

Podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, w dniach 24-27 października 2016 r. poseł Janusz ZEMKE wypowiedział się w dwóch kwestiach. Poniżej teksty obu wystąpień.

1. Bezpieczeństwo wewnętrzne w UE – poczynione postępy w zakresie wdrażania przyjętych środków bezpieczeństwa i przyszłe wyzwania

– Rośnie w Unii zagrożenie terrorystyczne, co potwierdza liczba ofiar zamachów. Słusznie zatem zwiększyliśmy kompetencje Europolu i Eurojustu, gdyż skuteczniejsza walka z terrorystami wymaga ożywienia współpracy międzynarodowej.

Pozostaje jednak problem kontroli efektywności nowo wprowadzanych rozwiązań. Dla przykładu, po długich dyskusjach, zdecydowano, że państwa Unii Europejskiej i Stany Zjednoczone będą się wymieniały automatycznie informacjami o pasażerach samolotów. Cóż się jednak dzisiaj okazuje: 11 z 28 państw członkowskich UE nie jest w stanie szybko – ze względów technicznych i organizacyjnych – przekazywać pozostałym państwom informacji o pasażerach samolotów.

Powinno to skłaniać nas do ważnej refleksji. Zanim zdecydujemy się na kolejne rozszerzenie uprawnień policji i służb, sprawdźmy najpierw, jak wykorzystywane są dotychczasowe kompetencje. Rzecz bowiem nie polega dzisiaj na mnożeniu instrumentów do walki z przestępcami, w tym z terrorystami, lecz na wdrożeniu i optymalnym wykorzystaniu rozwiązań już istniejących.

2. Statystyka transportu kolejowego w odniesieniu do gromadzenia danych dotyczących towarów, pasażerów i wypadków

– Głosowałem za przyjęciem rozporządzenia ws. statystyki transportu kolejowego w Unii Europejskiej.

W obecnej perspektywie finansowej słusznie kładziemy nacisk na inwestycje dotyczące kolejnictwa. Powinny one odciążyć komunikację drogową i chronić środowisko poprzez poprawę płynności transportu kolejowego. Ta rosnąca skala inwestycji, sięgająca dziesiątków miliardów euro w Unii Europejskiej – wymaga także kontroli sposobu wydatkowanych środków, co bez rzetelnej statystyki nie jest możliwe.

Wydaje się jednak, że gromadzone informacje nie mogą dotyczyć wyłącznie liczby przewożonych pasażerów i transportowanych towarów. Równie istotne byłyby dane o infrastrukturze, w szczególności o systemie zarządzania ruchem kolejowym. Poprawa w tym obszarze ma zasadnicze znaczenie dla operacyjności systemu transportu kolejowego w Europie.

Kolejnym problemem są inwestycje transgraniczne, poprawiające ruch kolejowy między państwami. Wydaje się zatem, że w ramach statystyki trzeba wydzielić specjalną część dotyczącą inwestycji w transgraniczną infrastrukturę kolejową.

MT, Strasburg, 27 października 2016 r.

***

Podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego w Strasburgu w dniach 3-6 października 2016 r. poseł Janusz Zemke zabrał głos w następujących debatach.

Handel niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania

Obecnie obowiązujące rozporządzenie weszło w życie 30 lipca 2006 roku. Miało ono zapobiegać dostarczaniu towarów użytkownikom końcowym, którzy mogliby wykorzystywać sprzęt lub towary pochodzące z obszaru UE do zadawania tortur lub do wykonywania kary śmierci.

Jak pokazała dziesięcioletnia praktyka, przypadki takie niestety się zdarzały. Podstawowy błąd polegał bowiem na tym, że obowiązujące rozporządzenie, co prawda ograniczało sprzedaż towarów, ale nie blokowało przekazywania technologii, które potem były wykorzystywane przez państwa spoza UE.

Poseł J. Zemke uważa, że dostawcy pomocy technicznej z firm mających siedzibę w Unii Europejskiej nie powinni czerpać żadnych korzyści z obrotu technologiami, które mogłyby powodować cierpienia lub śmierć ludzi.
Dlatego też, poseł J. Zemke poparł projekt nowego rozporządzenia, które wprowadzałoby zakaz świadczenia pomocy technicznej przez każdy podmiot zarejestrowany w państwach UE, jeżeli sprzedawany przez niego sprzęt, towary lub technologie mogłyby zostać wykorzystywane do zadawania tortur lub wykonywania kary śmierci.

Prokuratura Europejska i Eurojust

– Z uznaniem odnoszę się do postępów prac legislacyjnych w Radzie, która w ostatnim czasie przyjęła pełny skonsolidowany tekst projektu rozporządzenia w sprawie ustanowienia Prokuratury Europejskiej.
Powołanie tej agencji będzie bowiem zwieńczeniem wieloletniej debaty i starań Parlamentu Europejskiego oraz Komisji, by wyposażyć Unię Europejską w kompetencje w zakresie prawnokarnej ochrony jej własnych interesów budżetowych.

Zanim jednak Prokuratura rozpocznie działalność, istnieje jeszcze parę kwestii problematycznych, które wymagają rozwiązania.
W pierwszej kolejności, niezbędne jest przyjęcie nowej dyrektywy PIF, która doprecyzuje zakres przedmiotowy kompetencji Prokuratury. Wydaje się, że istotne dylematy, jakie pojawiały się podczas prac legislacyjnych w Radzie (adekwatna podstawa prawna, kwestia podatku VAT) i blokowały ten proces – zostały rozstrzygnięte przez Trybunał Sprawiedliwości w sprawie Taricco.
Konieczne jest także dokończenie reformy organu współpracy sądowej w sprawach karnych Eurojust, z którym Prokuratura – na mocy postanowień traktatu – ma być ściśle powiązana.
Dzięki przyjętemu w ostatnim czasie rozporządzeniu PE i Rady w sprawie Europolu, Prokuratura będzie miała istotne wsparcie w zakresie wymiany informacji operacyjnych. Są to warunki graniczne, by Rada mogła przystąpić do finalnego etapu tworzenia Prokuratury, która – jak wiadomo już dziś – będzie funkcjonowała w okrojonym formacie wzmocnionej współpracy.

Choć rozwiązanie to nie będzie w pełni wykorzystywało wartości dodanej Traktatu z Lizbony, stanowi niezbędną podstawę do dalszego rozwoju i pogłębienia współpracy państw członkowskich w sprawach karnych.

MT, Strasburg, 6 października 2016 r.

***

Podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego w Strasburgu w dniach 12-15 września 2016 r. poseł Janusz Zemke wypowiedział się w dwóch sprawach:

1. Dokument podróży do celów powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich

J. Zemke zwrócił uwagę na fakt, że ważnym elementem unijnej polityki migracyjnej musi być skuteczny powrót obywateli państw trzecich, którzy nie spełniają warunków uprawniających do pobytu na terenie Unii Europejskiej. Potwierdza to fakt, że w 2014 i 2015 roku mniej niż 40 proc. nielegalnych migrantów powróciło do miejsc swojego wyjazdu.

Są różne powody tej niedobrej sytuacji. Jednym z nich jest brak ważnych dokumentów podróży, które byłyby respektowane przez wszystkie państwa Unii Europejskiej. Dlatego też, J. Zemke wsparł konieczność pilnego ustanowienia specjalnego, europejskiego dokumentu podróży dla tych obywateli państw trzecich, którzy otrzymali decyzję nakazującą powrót.

Warto także zwrócić uwagę na fakt, że wprowadzenie jednolitego europejskiego powrotowego dokumentu podróży radykalnie zmniejszy obciążenia administracyjne służb konsularnych, policji i straży granicznych. Wszystko to powinno skrócić czas i zapewnić większą skuteczność powrotu nielegalnie przebywających w Unii obywateli państw trzecich.

2. Wymagania techniczne mające zastosowanie do statków żeglugi śródlądowej

J. Zemke wsparł konieczność przyjęcia przez Parlament Europejski i Radę dyrektywy w sprawie wymagań technicznych dla statków żeglugi śródlądowej.

Obowiązująca obecnie dyrektywa powstała w 1982 r. i później była nowelizowana w 2006 r. Od tej pory nastąpiły jednak istotne zmiany, jeśli chodzi o poziom techniczny statków żeglugi śródlądowej.

Problem polega na tym, czy techniczne wymogi dla tych statków mają być określane przez poszczególne państwa członkowskie, czy też takie wymogi zdefiniowałaby Unia Europejska.

Ze względu na transgraniczny charakter żeglugi śródlądowej i konieczność utrzymania wysokiego poziomu jej bezpieczeństwa, zdaniem J. Zemke – normy techniczne należałoby ustalić na poziomie ogólnounijnym. Stwarzałoby to większą gwarancję podtrzymania wysokich norm bezpieczeństwa na wszystkich śródlądowych drogach wodnych w Unii Europejskiej. Dlatego też, J. Zemke wsparł propozycję przygotowania dyrektywy.

MT

Strasburg, 15 września 2016 r.

***

Podczas obrad plenarnych Parlamentu Europejskiego w Strasburgu (4-7 lipca 2016 r.) – poseł Janusz Zemke wypowiedział się w następujących kwestiach:

Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna

– Za ważne uważam przyjęcie rozporządzenia w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Jest to zadanie, nie tylko ważne, ale i pilne, gdyż tylko w 2015 roku liczba nielegalnych emigrantów do UE przekroczyła 1,5 mln osób, a w bieżącym roku jest to już kilkaset tysięcy osób. Powstanie europejskiej straży granicznej ma poprawić skuteczność walki właśnie z tą nielegalną migracją. Podstawą powstającej straży granicznej powinien być obecny Frontex oraz znacznie lepsza współpraca państw członkowskich w ochronie unijnej granicy.

Rozporządzenie przewiduje, że stopniowo będzie rosła liczba pracowników Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej – z 225 stanowisk w 2016 r. do 1.000 w roku 2020. To jest oczywiście kierunek słuszny, ale samo zwiększanie liczby etatów i środków finansowych nie wystarczy. Kolosalne znaczenie będzie miała sprawność działania nowej straży i szybkość podejmowania decyzji przez jej kierownictwo. Rzecz w tym, by Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna, jak najskuteczniej wspierała państwa, które nie radzą sobie z napływem nielegalnych imigrantów.

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego

– Poparłem sprawozdanie dotyczące nowelizacji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej, ustanawiające Europejską Agencję Bezpieczeństwa Morskiego. Zasadniczym celem tego projektu jest rozwój współpracy na poziomie unijnym w zakresie funkcji straży przybrzeżnej. Usprawnienie wymiany informacji w czasie rzeczywistym i danych pochodzących z nadzoru morskiego, pozwoli zapewnić bardziej skuteczną ochronę granic morskich Unii przed działaniami zorganizowanych grup przestępczych, a ponadto przyczyni się do rozwiązania stale rosnącego problemu nielegalnej imigracji.

Działania wykonywane przez Agencję Bezpieczeństwa Morskiego niewątpliwie usprawnią ponadto funkcjonowanie Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Aby jednak ich współpraca była w pełni efektywna niezbędne będzie skoordynowanie procesu decyzyjnego w obu agencjach oraz skuteczne zaangażowanie wszystkich państw członkowskich.

MT

Strasburg, 5 lipca 2016 r.

***

Podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, w dniach 6-9 czerwca 2016 r. – poseł Janusz Zemke wypowiedział się w następujących kwestiach.

Zdolność europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony do działania w przestrzeni kosmicznej

– Pozytywnie odnoszę się do sprawozdania w sprawie zdolności Unii Europejskiej do działań w przestrzeni kosmicznej. Pozyskanie takiej zdolności ma kluczowe znaczenie w wielu sytuacjach, zarówno w zakresie bezpieczeństwa, jak i w codziennym zarządzaniu kryzysowym.
Ma też istotny wymiar gospodarczy i naukowy, gdyż szacuje się, że 7 procent unijnego PKB jest uzależnione od pozycjonowania satelitarnego i technologii nawigacji satelitarnej. W tym kontekście istotne jest wspieranie europejskich programów Galileo i Copernicus.

Dane pochodzące z satelitarnej obserwacji Ziemi pozwalają efektywniej zarządzać klęskami żywiołowymi, misjami humanitarnymi, pomocą dla uchodźców, bezpieczeństwem energetycznym i bezpieczeństwem żywnościowym. Wskazuje to na konieczność zwiększania europejskich środków na rozwój własnych systemów satelitarnych. Galileo i Copernicus – to dwa wiodące programy Unii Europejskiej, których skuteczna realizacja potwierdzałaby pozycję Europy w świecie.

Promowanie swobodnego przepływu poprzez uproszczenie przyjmowania określonych dokumentów urzędowych

– Miliony obywateli Unii Europejskiej studiują, pracują lub mieszkają w państwie, którego nie są obywatelami. Korzystając z prawa do swobodnego przemieszczania się napotykają jednak często trudności administracyjne, kiedy przedkładają różne dokumenty urzędowe. Wiele państw bowiem uznaje nadal, albo wyłącznie własne dokumenty, albo też dokumenty innego państwa, jeżeli są one notarialnie potwierdzone.

Prace nad tym, by znieść wymóg takiej legalizacji dokumentów i ograniczyć formalności administracyjne są zatem istotne. Należałoby przyjąć w Unii zasadę, że dokumenty wydane prawidłowo w jednym państwie są ważne także w pozostałych państwach unijnych.

Celem przeciwdziałania fałszowaniu dokumentów i potwierdzenia ich wiarygodności należałoby ustalić, że organ administracji przyjmujący dokument może się zwrócić bezpośrednio drogą elektroniczną o potwierdzenie autentyczności dokumentu do organu administracji wydającego dokument. Upowszechnienie tej praktyki ułatwiłoby przemieszczanie, studiowanie i pracę milionom obywateli Unii Europejskiej.

Dlatego też – pracę nad rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ułatwień w swobodnym przemieszczaniu się obywateli przez uproszczenie wymogów administracyjnych – uważam za ważne i oczekuję, że nie będą się one przedłużały.

MT, Strasburg, 9 czerwca 2016 r.

***

Podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego
w Strasburgu, w dniach 9-12 maja 2016 r., poseł Janusz Zemke wypowiedział się w następujących kwestiach.

Agencja UE ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol)

– To dobrze, że Parlament Europejski zajmuje się rozszerzeniem antyterrorystycznych kompetencji Europolu.

Krytycznie oceniam jednak fakt, że ta debata i zalecenia podejmowane są dopiero obecnie. Nie ma bowiem wątpliwości, że musimy w Europie zdecydowanie poprawić skuteczność walki z terroryzmem i szybciej reagować na zagrożenia. Doświadczenia walki z terrorystami pokazują, że wymaga ona znacznie ściślejszego współdziałania poszczególnych państw i wzmocnienia roli Europolu. Ten europejski urząd z siedzibą w Hadze, powinien stworzyć i aktualizować bazy danych o zagrożeniach terrorystycznych.

Państwa członkowskie Unii Europejskiej powinny być zobowiązane do przekazywania Europolowi danych po to, by same mogły korzystać z informacji zawartych w jednej zintegrowanej bazie, a nie poszukiwać ich w każdym z 28 unijnych państw. Wymaga to także zwiększenia środków i obsady etatowej centrum antyterrorystycznego usytuowanego w strukturze Europolu.

Jeżeli będziemy konsekwentni we wprowadzaniu tych działań, to bez wątpienia zwiększy to szansę na skuteczniejszą walkę z zagrożeniami terrorystycznymi.

Wjazd i pobyt obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych, odbycia studiów, szkoleń, udziału w wolontariacie, wymiany młodzieży szkolnej oraz podjęcia pracy w charakterze au pair

– W głosowaniu poprałem propozycję Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie określenia warunków wjazdu i pobytu obywateli w celu prowadzenia w Unii Europejskiej badań naukowych i odbywania studiów.

Podkreślić należy, że to rozwiązanie prawne będzie dotyczyło wyłącznie osób, które będą przebywały legalnie w państwach członkowskich Unii. Umożliwi ono zdobywanie umiejętności i wiedzy poprzez szkolenie w Europie oraz będzie sprzyjało tzw. "przepływowi mózgów". Powinno przynosić korzyści krajom pochodzenia tych osób, jak i państwom, które je przyjmą.

Legalne przemieszczanie się stażystów i naukowców powinno przyczyniać się do rozwoju kapitału ludzkiego w Europie. Warto jednak w rozwiązaniach prawnych brać także pod uwagę, że istnieje ryzyko nadużywania prawa i próbowania na jego podstawie podejmowania nielegalnej pracy. Dlatego też, zasady pobytu naukowców i stażystów muszą być jasne, a terminy ich pobytów wyraźnie określone, tak by pożądana wymiana młodych ludzi była procesem zorganizowanym.

MT

Strasburg, 11 maja 2016 r.

***

Wystąpienia posła Janusza Zemke podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Brukseli w dniach 27-28 kwietnia 2016 r.

 

Pakiet kolejowy

Chcę wyrazić satysfakcję, że w Parlamencie Europejskim dobiegają końca prace nad pakietem kolejowym.
W pakiecie tym, skupiamy się na 3 sprawach: na zwiększeniu interoperacyjności kolei w UE, na bezpieczeństwie kolei oraz funkcjonowaniu Agencji Kolejowej UE.

Zawarty kompromis skupia się głównie na problemach technicznych, które blokowały dotychczas tworzenie jednolitego obszaru kolejowego w Unii. Wymagało to ujednolicenia standardów i procedur kolejowych w państwach członkowskich. Rzecz w tym, by wydawane zezwolenia na dopuszczenie do obrotu rynkowego w Unii taboru kolejowego, jak np. lokomotywy i wagony, były powszechnie obowiązujące. Tak, jak wydawane przez Agencję Kolejową i poszczególne państwa certyfikaty bezpieczeństwa.

Przyjęcie takich jednolitych rozwiązań ogranicza biurokrację i koszty przewoźników, gdyż do tej pory musieli oni uzyskiwać certyfikaty we wszystkich państwach. Powinno się to także przyczynić do zwiększenia bezpieczeństwa i rozwoju sektora kolejowego w Unii Europejskiej. Rozwój kolejnictwa w Unii jest bowiem jednym z warunków zrównoważonego rozwoju, ożywienia gospodarczego i turystycznego wielu regionów, a także poprawy stanu ochrony środowiska.

Rezolucja dot. ochrony interesów dziecka w sprawach transgranicznych o prawo do opieki

W głosowaniu poparłem rezolucję PE dot. ochrony interesów dziecka w sprawach transgranicznych o prawo do opieki.
Nie ma ona, co prawda bezpośredniej mocy prawnej, ale jest wskazówką dla instytucji europejskich i poszczególnych państw.
Rezolucja jest uzasadnioną reakcją PE na setki petycji i skarg dotyczących stosowania prawa rodzinnego w państwach członkowskich. Jesteśmy bowiem świadkami coraz liczniejszych sporów między rodzicami o prawo do opieki nad dziećmi, w procedurach adopcyjnych i w przypadkach uprowadzeń dziecka przez jednego z rodziców.

Minimum reakcji na te częste ludzkie dramaty powinno być wyznaczenie przez wszystkie państwa członkowskie Unii wyspecjalizowanych izb w sądach rodzinnych, by kompetentnie i jak najszybciej rozpatrywały one spory o dzieci. Rzecz także w tym, by uznawano powszechnie krajowe orzeczenia o adopcji i dokumenty wydawane w innym państwie członkowskim. Być może przynajmniej w części złagodziłoby to dramaty wielu dzieci i rodzin.

MT
Bruksela, 28 kwietnia 2016 r.

***

Podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego w Strasburgu w dniach 11-14 kwietnia 2016 r. poseł Janusz Zemke wypowiedział się w następujących kwestiach.

Rezolucja ws. sytuacji w Polsce

Ponieważ głosowanie nad rezolucją w sprawie sytuacji w Polsce budzi żywe zainteresowanie - przedstawiam swój pogląd na ten temat.

W styczniu odbyła się w Parlamencie Europejskim debata o przestrzeganiu praworządności w Polsce. Wbrew przyjętej praktyce, nie uchwalono wówczas żadnej rezolucji, gdyż Parlament Europejski liczył, że kryzys zostanie w Polsce szybko przezwyciężony. Pozytywnie oceniono fakt, że polski rząd z własnej inicjatywy, zwrócił się do Komisji Weneckiej o ocenę sytuacji. Miesiąc temu, Komisja Wenecka przekazała Polsce dokument, który – moim zdaniem – rzetelnie analizuje przestrzeganie praworządności i formułuje propozycje działań dla polskiego rządu.

Niestety, w praktyce ani jedna z tych propozycji nie weszła w życie i pat wokół Trybunału Konstytucyjnego trwa nadal.

Moim zdaniem, w tej sytuacji Parlament Europejski ma obowiązek wyrażenia swojej opinii o sytuacji w Polsce. Nie można się bowiem godzić na paraliżowanie działalności Trybunału Konstytucyjnego, gdyż osłabia to niezawisłość całego wymiaru sprawiedliwości - jednego z filarów każdego demokratycznego państwa i bezpieczeństwa prawnego obywateli.

W rezolucji Parlamentu Europejskiego słusznie oczekuje się, że Komisja Europejska będzie nadal oceniała przestrzeganie podstawowych zasad, na których opiera się Unia. To bowiem Komisja Europejska jest strażnikiem traktatów europejskich, które Polska dobrowolnie ratyfikowała.

Oczekuję jednak, że wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej będą traktowane w obszarze prawno-ustrojowym równo. Podobnie jak oczekuję, że polski rząd będzie rzetelnie współdziałał z Komisją Europejską, a wszelkie zmiany w Polsce będą przeprowadzane w zgodzie z obowiązującą Konstytucją RP.

***

Skuteczność obecnych środków służących zwalczaniu uchylania się od opodatkowania i prania pieniędzy w świetle niedawnej afery „Panama papers”

Dobrze się stało, że Rada i Komisja w trybie pilnym wniosły pod obrady Parlamentu Europejskiego kwestie dotyczące unikania opodatkowania i prania brudnych pieniędzy. Jest to efekt niedawnej afery „Panama papers”, która pokazała, że unikanie podatków jest zjawiskiem masowym.

Nie trzeba tłumaczyć, jak negatywny wpływ ma to na gospodarki, dla równości podmiotów na rynku, dla pogłębiania nierówności między ludźmi i wreszcie, jak znacząco ogranicza możliwości rozwiązywania dotkliwych problemów społecznych.

Przerażający jest fakt, że tylko ta jedna afera ujawnia informacje o ponad 200 tysiącach firm i ich właścicielach, którzy chcąc unikać podatków rejestrują swoje firmy w rajach podatkowych. Ponieważ nie jest to pierwszy taki przypadek, opowiadam się za tym, by nie kończyć sprawy li tylko na debacie. W Parlamencie Europejskim należałoby powołać specjalną komisję, która zajęłaby się całościowo sprawami podatkowymi w Unii Europejskiej. Należałoby stworzyć ogólnoeuropejską czarną listę rajów podatkowych oraz miejsc, w których świadomie zatajane są informacje o unikaniu podatków. Rozwiązania unijne, jak i poszczególnych państw muszą bowiem doprowadzić do ograniczenia tych patologii.

Marek Tomczyk
Strasburg, 12 kwietnia 2016 r.

***

Podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, w dniach 7-10 marca 2016 r., poseł Janusz Zemke zajął stanowisko w następujących sprawach.

Unia bankowa – sprawozdanie roczne za rok 2015

– Pozytywnie oceniam sprawozdanie w sprawie funkcjonowania Unii Bankowej. Analizy wskazywały, że w 2015 roku nastąpiła poprawa sytuacji finansowej w sektorze bankowym w Europie. Wiele słabych banków zostało dokapitalizowanych, poprawiły też one jakość swojego zrządzania. Spadła liczba bankructw banków, tak dotkliwa nie tylko dla gospodarki, ale także dla klientów banków, czyli praktycznie dla wszystkich Europejczyków. Następuje poprawa w zakresie ogólnodostępnych informacji w zakresie o funkcjonowaniu banków. Istotne znaczenie ma także umocnienie kompetencji Europejskiego Banku Centralnego, który potrafi obecnie szybciej i skuteczniej rozwiązywać różne problemy pojawiające się w sektorze finansowych. Wspólne zasady oceny banków na poziomie europejskim przynoszą zatem coraz lepsze efekty.

Dostęp do rynku usług portowych i przejrzystość finansowa portów

Jestem krytyczny wobec propozycji dotyczącej usług portowych. Chcę zapowiedzieć również, że konsekwentnie będę głosował przeciwko obecnej wersji sprawozdania. W moim przekonaniu państwa członkowskie UE maja już obecnie wystarczające kompetencje, by polepszać jakość usług portowych, modernizować urządzenia portowe i zwiększać przejrzystość finansową portów. Wbrew intencjom, projekt rozporządzenia może skutkować pogorszeniem warunków funkcjonowania portów. Niepokój budzą także przewidywane nowe kompetencje zarządów portów, polegające na możliwości ograniczenia liczby dostępnych usług portowych. Przecież uderza to wprost w zasadę swobody przedsiębiorczości i konkurencyjności. Swoje stanowisko opieram na licznych rozmowach ze specjalistami, w tym z zarządem portów w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu.

MT

Strasburg, 10 marca 2016 r.

***

Podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego w Strasburgu w dniach 1-4 lutego 2016 r. poseł Janusz Zemke odniósł się do dwóch kwestii. Poniżej teksty wystąpień.

1. Zasady regulujące przepływ osób przez granice (tzw. kodeks graniczny Schengen)

Popieram projekt rozporządzenia w sprawie przepływu osób przez granice w Unii Europejskiej. Trzeba jednak podkreślić, że dokument ten nie wnosi żadnych nowych rozwiązań merytorycznych, a jedynie ujednolica – zmieniane często w ostatnich latach – przepisy dotyczące tzw. strefy Schengen.

Funkcjonowanie strefy Schengen jest jednym z filarów Unii Europejskiej. Zasady te umożliwiają swobodne przemieszczanie się w Europie obywateli UE. Kontrola graniczna dokonywana przez jedno państwo unijne jest przeprowadzana w interesie wszystkich państw członkowskich. Wynika z tego szczególny obowiązek dla państwa UE, które wydaje dokumenty podróży.

Kontrola graniczna powinna być zatem zawsze przeprowadzana profesjonalnie i z zachowaniem szacunku dla kontrolowanych osób. Bez wątpienia, ujednolicenie tekstu ułatwi pracę służbom granicznym państw Unii Europejskiej.

2. Finansowanie Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji

Dyskutując o fali uchodźców napływających do Unii Europejskiej, musimy łączyć to z dyskusją o wsparciu dla Turcji.

Do Unii Europejskiej napłynęło w 2015 roku 1,1 miliona uchodźców. W Turcji, w różnych obozach znajduje się obecnie prawie 3 miliony uchodźców, głównie z Syrii. Europa nie radzi sobie z przyjęciem obecnej fali uchodźców i nietrudno przewidzieć, co by się stało, gdyby fala ta została spotęgowana przez uchodźców przebywających obecnie w Turcji.

Państwo to powinno zatem otrzymać silne wsparcie ze strony UE, zwłaszcza środki na zapewnienie uchodźcom cywilizowanych warunków życia. Podobnie należałoby traktować Jordanię i Liban, które borykają się ze skutkami wojny syryjskiej i napływem na swoje terytorium jej ofiar. To oczywiście działanie ważne, ale przecież o charakterze doraźnym.

Najważniejsze byłoby mocne zaangażowanie wspólnoty międzynarodowej w ograniczanie wojny w Syrii. Unia Europejska powinna być w tym obszarze maksymalnie aktywna. Fala uchodźców to bowiem głównie efekt wojny w Syrii. Tak długo, jak będzie ta wojna trwała, jej ofiary będą poszukiwały lepszego życia.

Marek Tomczyk
Strasburg, 3 lutego 2016 r.

***

Podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego w Strasburgu w dniach 18-21 stycznia 2016 r., poseł Janusz Zemke wypowiedział się w dwóch kwestiach. Poniżej teksty wystąpień.

 

Strategie nabywania umiejętności służące zwalczaniu bezrobocia ludzi młodych

Popieram sprawozdanie przygotowane przez Komisję Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego. To ważne sprawozdanie, gdyż nadal mamy w Europie 24 miliony bezrobotnych, w tym 7,5 miliona młodzieży, która się nie uczy, ani też nie pracuje.

Równocześnie, mamy w Unii Europejskiej ponad 2 miliony nieobsadzonych miejsc pracy. Podobne problemy występują też w Polsce i w moim województwie kujawsko-pomorskim. Wielu młodych ludzi ma bowiem kwalifikacje, które nie pokrywają się z zapotrzebowaniem na rynku pracy.

Sprawozdanie słusznie akcentuje potrzebę większego związku systemu kształcenia z przedsiębiorstwami i instytucjami. Potrzebne jest też rozwijanie na szerszą skalę umiejętności w zakresie technologii, inżynierii i matematyki, które są coraz bardziej potrzebne w nowoczesnej gospodarce.
Moim zdaniem, środki unijne wspierające systemy edukacji w poszczególnych państwach oraz małe i średnie przedsiębiorstwa powinny być właśnie szerszym strumieniem kierowane na te cele.

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe

Sektor gazowy ma istotne znaczenie dla obywateli i gospodarki Unii Europejskiej. Ostatnie szacunki wskazują, że zatrudnia on 480 tysięcy osób, produkując całą paletę wyrobów, jak proste przenośne kuchenki, aż po bardzo nowoczesne kotły wykorzystywane w dużych obiektach. Ocenia się, że rocznie produkuje się w Europie ponad 30 milionów urządzeń, a jednym z ich ważnych producentów są przedsiębiorstwa pracujące w Polsce.

Proponowane rozporządzenie ma ujednolicić warunki wprowadzania do obrotu i oddawania do użytku urządzeń spalających paliwa gazowe. Wniosek Komisji Europejskiej zawiera typowe przepisy tworzące prawodawstwo harmonizujące na poziomie całej Unii.

Określa on nie tylko obowiązki, jakie spoczywają na producentach tych wyrobów, ale także obowiązki importerów i dystrybutorów. Te obowiązki nie tylko ujednolicają europejski rynek, ale także zwiększają bezpieczeństwo użytkowania coraz liczniejszych urządzeń, które spalają paliwa gazowe.

Marek Tomczyk

Strasburg, 20 stycznia 2016 r.
 

***

Podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, w dniach 26-29 października 2015 r. – poseł Janusz Zemke wypowiadał się w trzech kwestiach. Poniżej teksty jego wystąpień i wyjaśnienie do głosowania.

Nowelizacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych

Pozytywnie odnoszę się do propozycji dostosowania usług turystycznych do realiów ery cyfrowej. Klienci wynajmują coraz częściej przez internet hotele, samochody, czy też kupują bilety lotnicze. Usługi te powinny być objęte taką samą ochroną, jak usługi kupowane bezpośrednio w biurach podróży. Należy nadto uprościć zasady odstępowania od umowy oraz ustalić, który z przedsiębiorców ponosi odpowiedzialność za należyte wykonywanie wszystkich usług turystycznych. Wzmocniłoby to bez wątpienia prawa podróżujących w Europie. Zarówno tych, którzy korzystają z kilku usług w ramach tej samej podróży, tzw. usług powiązanych oraz tych osób, które korzystają z usług pojedynczych.

Ważne jest, by sprzedawcy usług turystycznych informowali jasno podróżnych, jakie są ich prawa oraz konkretnie wskazywali, który usługodawca odpowiada za należyte wykonanie usługi. Państwa członkowskie Unii Europejskiej muszą jednak włączyć nowe przepisy do prawa krajowego, co powinno się stać najpóźniej w ciągu dwóch lat.

Projekt decyzji wykonawczej Rady w sprawie rozpoczęcia w Polsce zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych

W głosowaniu poparłem decyzję w sprawie rozpoczęcia w Polsce zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych.

Jest to jeden z pragmatycznych kroków, które mają poprawić współpracę w Unii Europejskiej w skutecznym zwalczaniu terroryzmu i przestępczości międzynarodowej.

Polska przystosowała już swoje przepisy prawne do rozwiązań unijnych w zakresie ochrony wrażliwych danych i wymiany danych daktyloskopijnych. Nadto, co bardzo ważne, potwierdzono to w praktyce przeprowadzając skuteczną operację pilotażową z Austrią. Oznacza to, że Polska będzie uprawniona i przygotowana do przekazywania danych osobowych organom innych państw unijnych, jak również będzie sama otrzymywała podobne informacje. Bez wątpienia jest to korzystne w walce z przestępczością.

Bezpieczne korzystanie ze zdalnie kierowanych bezzałogowych systemów powietrznych (tzw. dronów) w dziedzinie lotnictwa cywilnego

Każdego dnia dowiadujemy się, że na naszym niebie zwiększa się liczba zdalnie sterowanych systemów bezpilotowych. Powinno nas to cieszyć, gdyż znamionuje rozwój techniki i pokazuje, że drony na trwałe wkroczyły do naszego życia. Są one i będą nie tylko trwałym, ale też rozwijającym się elementem rzeczywistości.

Problem polega jednak na tym, że postępom w technice nie towarzyszą adekwatne rozwiązania prawne. Cywilne wykorzystywanie systemów bezpilotowych, nie może być regulowane przez wolny rynek.

Państwa członkowskie Unii Europejskiej w bardzo zróżnicowany sposób regulują wykorzystywanie dronów. Moim zdaniem, jest to obszar, w który muszą aktywnie wkroczyć regulacje prawne na poziomie całej Unii Europejskiej.

Jest to materia obiektywnie właściwa do uregulowania unijnego. Cywilnego wykorzystania bezpilotowców nie ograniczają przecież granice poszczególnych państw.

Rozwiązania prawne muszą precyzyjnie zdefiniować dwie sfery.

Po pierwsze, powinny one wiązać się z zapewnieniem bezpieczeństwa w ruchu lotniczym. Kolizja nawet małego bezpilotowca z samolotem pasażerskim mogłaby spowodować katastrofalne skutki. Tak, jak upadek drona na szczególnie wrażliwe instalacje, jak np. elektrownia. Dlatego też, w wartościowym sprawozdaniu posłanki Jacqueline FOSTER, słusznie wszystkie rozwiązania – analizowane są pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej.

Istnieje także drugi podstawowy problem, jakim jest ochrona sfery prywatności. Cywilne bezpilotowce mogą być i są wykorzystywane do gromadzenia informacji o prywatnym życiu ludzi. Robią tak przykładowo niektórzy dziennikarze i agencje detektywistyczne. Rozwiązania prawne muszą zatem blokować wykorzystywanie bezpilotowców do nielegalnego gromadzenia informacji o osobach. Prace w Parlamencie Europejskim i Komisji Europejskiej doceniają te dwa problemy. Dlatego mają one pełne poparcie mojej frakcji.

Marek Tomczyk

Strasburg, 29 października 2015 r.

***

Podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego w Strasburgu w dniach 5-8 października 2015 roku, poseł Janusz Zemke wypowiedział się w następujących kwestiach.

 

Rola władz lokalnych w krajach rozwijających się we współpracy na rzecz rozwoju

Unia Europejska jest zaangażowana we wspieranie władz lokalnych w krajach rozwijających się, gdyż prowadzi to do zmniejszenia biedy i demokratyzacji rządzenia na poziomie lokalnym. O wadze tych działań niech świadczy fakt, że według prognoz populacja ludzi na naszym globie wzrośnie z około 7 miliardów do 9,5 miliarda ludzi do 2050 roku. Główna część tego wzrostu przypadnie na kraje rozwijające się, w szczególności na ich obszary miejskie.

Zgadzając się zatem ze wsparciem przez UE społeczności lokalnych, chcę jednak zasygnalizować ważny problem. Pomoc Unii Europejskiej nie może być pomocą bezwarunkową. Wśród różnych określonych przez UE warunków, trzeba także stawiać wymóg walki z korupcją. Państwa, które nie notują postępu w walce z korupcją nie powinny otrzymywać unijnego wsparcia finansowego. Środki UE powinny być bowiem przeznaczane na poprawę systemów sanitarnych, dostępność do kształcenia, czy transport. Nic nie usprawiedliwia tego, by środki UE były zawłaszczane przez lokalnych przywódców.

Zasady finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego Unii

Popieram sprawozdanie dotyczące zmian finansowych, dotyczą one bowiem wykonywania nowych dyrektyw unijnych w sprawie zamówień publicznych.

Dyrektywy te słusznie nie koncentrują się tylko na kosztach zamówienia, lecz podkreślają, by w procedurze zamówień publicznych brać także pod uwagę prawa socjalne i prawo pracy oraz konieczność ochrony środowiska. Oferty nie mogą być oceniane wyłącznie pod kątem tego, czy są najkorzystniejsze ekonomicznie.

Tak samo ważne jest to, czy osoby zatrudnione przy realizacji ofert otrzymują godną płacę i czy respektowane są ich prawa pracownicze. Ponieważ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady idzie w tym kierunku, poparłem je w głosowaniu.

Marek Tomczyk

Strasburg, 7 października 2015 r.

***

Podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego w Strasburgu (w dniach 6-9 lipca 2015 r.), poseł Janusz Zemke wypowiadał się w debacie w trzech następujących kwestiach.

 

Budżet na rok 2016 - mandat do podjęcia rozmów trójstronnych

Poseł zwrócił uwagę na fakt, że dyskutując o budżecie UE na 2016 rok należy postawić podstawowe pytanie: czy przewidywane środki w wysokości 153 miliardów euro i proponowane kierunki ich wydatkowania właściwie odpowiadają na problemy Europy?

Zdaniem posła, jedynie częściowo tak. Pozytywny jest planowany wzrost nakładów na inwestycje oraz - pierwszy raz - na bezpieczeństwo i stabilność w Europie.

Słabością są jednak nadal zbyt niskie środki na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw, które w praktyce tworzą większość nowych miejsc pracy. Zdaniem J. Zemke ożywienie rynku pracy i ograniczenie bezrobocia powinny być głównym tematem dalszych negocjacji związanych z budżetem Unii na 2016.

Realizacja multimodalnego zintegrowanego systemu biletowego w Europie

Poseł pozytywnie odniósł się do sprawozdania dotyczącego wprowadzenia w Europie zintegrowanego systemu biletowego.

Jest to próba odpowiedzi na potęgujące się wyzwania w europejskiej polityce transportowej.
Mamy narastające problemy z przeciążeniem transportu, z narastającymi korkami, a z drugiej strony z koniecznością ochrony środowiska i utrzymaniem rentowności transportu.

W Europie pogarsza się struktura usług transportowych. Coraz większa rzesza podróżnych korzysta z samolotów, co jest zrozumiałe, ale także z samochodów osobowych, co potęguje korki i niszczy środowisko naturalne.
Autobusami jeździ już tylko 8,2 proc. ogółu podróżujących w Europie, a pociągami 6,5 proc. W tej sytuacji, w ocenie posła - zintegrowany bilet zwiększyłby szansę na korzystanie z różnych środków transportu.

Podróżni musieliby dysponować bieżącymi informacjami, by wybierać najszybszą lub najtańszą opcję podróży, zarezerwować i opłacić online jeden bilet, a następnie odbyć podróż niezależnie od rodzajów transportu. To dobry kierunek poszukiwań, dlatego Janusz Zemke poparł to sprawozdanie.

Wyzwania w zakresie bezpieczeństwa w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej i perspektywy na stabilność polityczną

Poseł podkreślił, że uważnie zapoznał się ze sprawozdaniem nt. wyzwań w zakresie bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, a także perspektyw na osiągnięcie stabilności politycznej w tym regionie.

Jego zdaniem, ten liczący 27 stron dokument jest jednak pełny ogólników i sformułowań, z których niestety niewiele wynika.

Słusznie w sprawozdaniu stwierdza się, że w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej narasta napięcie i wysoce niepokojące są utrzymujące się konflikty w Syrii, Iraku, Jemenie i Libii. Sytuacja nie poprawiła się także po Arabskiej Wiośnie, a efekty walki z Państwem Islamskim są słabe. To wszystko jednak wiemy.

Problem polega na tym, że europejska odpowiedź na te zagrożenia jest ciągle niewystarczająca. Zajmujemy się głównie ograniczaniem skutków tego globalnego kryzysu, pomocą dla migrantów, a nie likwidacją źródeł tego rozległego kryzysu.

Ponieważ sprawozdanie nie przedstawia precyzyjnych rozwiązań, które poprawiłyby bezpieczeństwo w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, poseł ocenił ten materiał jako rozczarowujący.

mt

Strasburg, 10 lipca 2015 r.

***

Podczas jednodniowego posiedzenia plenarnego PE w Brukseli, poseł Janusz Zemke – uzasadniając głosowanie za przyjęciem sprawozdania dotyczącego powołania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) – poparł je.

Poseł uważa bowiem, że EFIS może się przyczynić do ożywienia wzrostu gospodarczego i spadku bezrobocia w Unii Europejskiej.

Dzięki dodatkowym środkom na inwestycje w infrastrukturę transportową i strategiczną (technologie cyfrowe i energia), ośrodki badań i innowacji, a także inwestycje pobudzające zatrudnienie (szczególnie osób młodych) – poprawią się nie tylko wskaźniki w skali makro, lecz także zmieni się na korzyść sytuacja poszczególnych regionów w Unii.
Dotyczy to również województwa kujawsko-pomorskiego w Polsce, które odstaje od przeciętnego poziomu życia w Unii Europejskiej. W ciągu trzech najbliższych lat przewiduje się uruchomienie – w ramach EFIS – inwestycji, na co najmniej 315 miliardów euro, których głównym beneficjentem będą małe i średnie przedsiębiorstwa.

Odgrywają one bowiem kluczową rolę w gospodarce, szczególnie w zakresie tworzenia miejsc pracy.

Mając na uwadze skalę środków, jakie są przewidziane do wydatkowania w ramach Funduszu – poseł zaznaczył, że w szczególny sposób należy uwzględnić zapobieganie nadużyciom finansowym i nieprawidłowościom, do których może ewentualnie dojść w procesie ich dystrybucji. W tym celu, konieczne jest nie tylko ustanowienie bliższej i skutecznej współpracy pomiędzy OLAF (Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych) a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, ale także intensyfikacja wciąż prowadzonych prac w Radzie nad rozporządzeniem dotyczącym powołania Prokuratury Europejskiej i reformy Eurojust (Europejska Jednostka Współpracy Sądowej).

mt

Bruksela, 24 czerwca 2015 r.

***

Podczas posiedzenia plenarnego PE w Strasburgu w dniach 8-11 czerwca 2015 r., poseł Janusz Zemke wypowiedział się w następujących kwestiach.

 

Europejska strategia bezpieczeństwa energetycznego

Zmienia się - na szczęście - podejście Unii do bezpieczeństwa energetycznego. W ostatnich latach zrozumiano, że poziom tego bezpieczeństwa ma fundamentalne znaczenie dla pozycji Europy, dla jej gospodarki i życia mieszkańców.

Pamiętajmy, że 53 procent całkowitego zużycia energii u Unii pokrywa nadal energia importowana, a wiele państw członkowskich jest uzależnionych od jednego, zewnętrznego dostawcy.

Parlament Europejski powinien zatem energicznie wspierać te działania Komisji Europejskiej, które nie tylko zwiększają bezpieczeństwo dostaw, ale zmierzają do europejskiej unii energetycznej. Podstawą takiej unii powinna być ścisła koordynacja polityki energetycznej poszczególnych państw i prezentowanie wspólnego stanowiska w kontaktach z dostawcami.

Z przekonaniem poparłem sprawozdanie posła Algirdasa Saudargasa, dotyczące europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego. Sprawozdanie to pokazuje, jaką drogę w ostatnich latach przeszła Unia Europejska, by uznać bezpieczeństwo energetyczne za jedną z podstaw ogólnego bezpieczeństwa UE.

Problem Europy polega na tym, że jesteśmy w większości zdani na dostawy energii spoza UE. Ta sytuacja stawia w szczególnie trudnym położeniu państwa Unii, które w praktyce są dzisiaj skazane na monopol jednego dostawcy.

Za szczególnie ważną w sprawozdaniu uznaję zapowiedź zwiększenia środków na inwestycje, które pozwalałyby na zaopatrywanie się w gaz i ropę z różnych państw. To inwestycje w gazoporty, w nowe sieci przemysłowe, w interkonektory.

Dobrze, że przewiduje się dodatkowe środki na badania naukowe, które pozwalałyby na ograniczenie zużycia nośników energii w Europie. Polska jest żywotnie zainteresowana, by UE prowadziła wspólną politykę w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. Dlatego też, z przekonaniem, wspieram treści zaprezentowane w tym sprawozdaniu.

Strategiczna sytuacja militarna w basenie Morza Czarnego po bezprawnej aneksji Krymu przez Rosję

W debacie plenarnej Janusz Zemke wypowiedział się w sprawie strategicznej sytuacji militarnej w basenie Morza Czarnego.

Stwierdził, że basen Morza Czarnego ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa UE. Do czasu aneksji Krymu przez Rosję, w basenie tym istniała równowaga militarna. Dzisiaj sytuacja zmieniła się na niekorzyść, Rosja zwiększyła liczbę wojska na Krymie, rozmieściła tam bombowce zdolne do przenoszenia głowic jądrowych oraz szybko zwiększa i modernizuje swoja flotę wojenna na Morzu Czarnym.

Poseł stwierdził, że ta sytuacja z pewnością nie zmieni się w najbliższych latach. Powstaje zatem pytanie, co w tej nowej sytuacji musi i może Unia Europejska. Dwie sprawy wydają się tutaj fundamentalne.

Po pierwsze - UE powinna wspierać aktywnie Bułgarię i Rumunię - swoich członków. Szczególne znaczenie miałoby tutaj zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Bułgarii i Rumunii przez budowę gazociągu Nabucco.

Po drugie - pomimo istotnych uwag do obecnej polityki Rosji, nie można z nią zrywać kontaktów. Przykładowo, w celu uniknięcia tragicznych nieporozumień, Unia Europejska powinna ustanowić z Rosją bezpośrednią łączność wojskową, by jak najszybciej i bezpośrednio móc wyjaśniać różne incydenty wojskowe, jakie na tym gorącym terenie mogą się pojawiać.

MT

Strasburg, 10 czerwca 2015 r.

***

Podczas posiedzenia plenarnego PE w Strasburgu w dniach 18-21 maja 2015 r., poseł Janusz Zemke wypowiedział się w dwóch debatach. Poniżej treść tych wystąpień:

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Euroejskiego i Rady w sprawie wskaźników w instrumentach finansowych i umowach finansowych

Popieram rezolucję usatwodawczą Parlamentu Europejskiego w sprawie rozporządzenia, które regulowałoby stosowanie wskaźników w instrumentach i umowach finansowych. Kryzys finansowy, w jakim znalazła się Europa po 2008 roku, wskazał bowiem, że jedną z jego przyczyn było manipulowanie wskaźnikami walutowymi i wskaźnikami LIBOR. Zakładano, że z czasem sam rynek finansowy wyreguluje te nieprawidłowości. Było to złudne, prtowadziło do chaosu na rynku i sprzyjało spekulacjom. W efekcie, uderza to w klientów banków. Dlatego też, moim zdaniem, objęcie wskaźników zakresem działalności regulowanej, a nie poddawanie ich wyłącznie grze rynkowej ma zasadnicze znaczenie dla przywrócenia zaufania klientów do rynków finansowych.

Publikowane wskaźniki, tak istotne np. dla kredytobiorców, muszą być przejrzyste. Rzecz w tym, by opinia publiczna nie tylko znała te wskaźniki, ale także metody, w oparciu o które ustala się kursy walut i wskaźniki LIBOR. Będzie to sprzyjało przewidywalności rynków finansowych i będzie budowało do nich zaufanie, co jest kluczowe dla inwestorów i kredytobiorców. Dlatego też, popieram tę rezolucję.

Sprawozdanie w sprawie finansowania wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony

Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony jest prowadzona od 16 lat. Wspólna – niestety głównie w deklaracjach. Nie było to groźne w stabilnej Europie i w stabilnym otoczeniu Europy. Niestety, w ostatnich latach, otoczenie to zmienia się bardzo dynamicznie. Co więcej, zmienia się na niekorzyść. Pogłębiający się kryzys na południu i na wschodzie stanowi coraz bardziej zagrożenie dla Unii Europejskiej. Problem polega na tym, że reakcja Unii na te zagrożenia jest zbyt słaba i z zasady następuje z opóźnieniem, co dobitnie widzimy dzisiaj, gdy każdego dnia fala nielegalnych migrantów stara się dotrzeć do Europy.

Poszczególne państwa tworzące Unię Europejską nie są w stanie w pojedynkę sprostać tym zagrożeniom. Zdecydowanie opowiadam się za zwiększeniem roli i środków finansowych na wspólną politykę bezpieczeństwa i obrony. Potrzeba mniej deklaracji, a więcej współdziałania, więcej rzeczywistych zdolności wojskowych i cywilnych, które byłyby w dyspozycji Unii Europejskiej.

MT
Strsburg, 21 maja 2015 r.

***

J. Zemke w debacie o zwalczaniu przestępstw i bezpieczeństwie w Unii na sesji Parlamentu w Strasburgu 27-30 kwietnia 2015 r.

Podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, poseł Janusz Zemke zabrał głos w dwóch kwestiach.

1. Oświadczenie Komisji w sprawie europejskiej agendy bezpieczeństwa

Poseł pozytywnie ocenił fakt, że Komisja Europejska coraz częściej zajmuje się sprawami bezpieczeństwa wewnętrznego Unii.
Ograniczanie przestępczości wymaga bowiem lepszej współpracy wszystkich państw Unii.

Zdaniem posła, stajemy wobec narastających wyzwań, takich jak terroryzm, przestępczość zorganizowana i cyberprzestępczość. W coraz większym stopniu zagrażają one społeczeństwom w całej Europie. Z przestępczością walczyć muszą przede wszystkim państwa członkowskie.

Współdziałanie w ramach Unii wnosi jednak wymierną wartość dodaną. W tym obszarze, szczególnie ważne są dwa działania.

Po pierwsze, ułatwienie wymiany informacji między organami ścigania i agencjami Unii, jak np. informacji o skradzionych dokumentach, czy pojazdach.

Po drugie, trzeba zmienić zasady przekazywania informacji z rejestrów karnych. Obecnie, 26 państw członkowskich UE, co miesiąc przekazuje sobie ponad sto tysięcy wiadomości o ukaranych obywatelach Unii. System ten nie obejmuje jednak ukaranych obywateli należących do państw spoza Unii. Jest to zdaniem posła poważny problem, gdyż coraz częściej tworzą oni międzynarodowe grupy przestępcze zajmujące się nielegalnym przerzutem ludzi, czy handlem narkotykami.

Dlatego, co podkreślił J. Zemke, warto by informacje o tych przestępcach były znane organom ścigania we wszystkich państwach Unii.

2. Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejski Urząd Policji (Europol)

J. Zemke poparł sposób wykonania budżetu w 2013 roku przez Europol.

Analiza wskazuje bowiem, że Europol rozszerzył zakres gromadzenia informacji o przestępstwach i coraz szybciej informacje te przekazywane są do poszczególnych państw. Na tym tle, poseł zwrócił jednak uwagę na istotny problem. Pod egidą Europolu powoływane są wspólne zespoły dochodzeniowo-śledcze, tworzone - na określony czas - przez oficerów policji z kilku państw członkowskich. Prowadzą one dochodzenia w konkretnych sprawach transgranicznych.

Poseł zaproponował, by tworzyć takie zespoły bardziej regularnie, tak, by na stałe mogły one angażować się w zwalczanie przestępczości o wymiarze międzynarodowym, jak nielegalny przerzut i handel ludźmi, handel narkotykami, handel skradzionymi pojazdami, cyberataki na systemy bankowe. Wymagałoby to również - zdaniem J. Zemke - zwiększenia środków na przygotowanie oficerów policji do stałej, skutecznej współpracy, czyli większego dofinansowania w przyszłym roku Europejskiego Kolegium Policyjnego, za którego funkcjonowanie odpowiada Europol.

Marek Tomczyk

Strasburg, 30 kwietnia 2015 r.

***

Głos Janusza Zemke podczas debaty plenarnej Parlamentu Europejskiego 25-26 marca 2015 r.

W ocenie posła, przyjęcie przez Niemcy minimalnej płacy w sektorze transportowym ma fundamentalny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw transportowych w Europie, w tym w Polsce.

Musimy pamiętać, że niższe koszty pracy wynikają głównie z różnic w poziomie rozwoju poszczególnych państw unijnych. Przedsiębiorcy, korzystając z tej przewagi, przyczyniają się do rozwoju gospodarczego swoich państw i tworzenia w nich setek tysięcy miejsc pracy.

Zdaniem posła, decyzje rządu Niemiec, mogą doprowadzić do upadku wielu przewoźników, powodując kolosalne problemy finansowe i społeczne. Istotnym argumentem przeciwko przyjęciu płacy minimalnej w wysokości 8,5 euro za godzinę jest sprzeczność tej decyzji z normami unijnymi, zwłaszcza z dyrektywą dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

Naruszono zasadę swobodnego świadczenia usług, jako podstawy rynku wewnętrznego. Nie bierze się przy tym pod uwagę różnych rodzajów świadczonych usług transportowych, odrywając tym samym decyzje od faktycznych okoliczności.

Poseł zwrócił się w związku z tym do Komisji Europejskiej, by w trybie pilnym przeanalizowała zgodność niemieckiej ustawy o płacy minimalnej z unijnym prawem. Nie jest bowiem jasne, w jakim zakresie prawo państwa członkowskiego Unii dotyczące płacy minimalnej powinno być stosowane wobec zagranicznych przewoźników transportowych, tak, by nie wchodziło w kolizję z prawem UE i prawem innych państw członkowskich.

Szybkie wykonanie tej analizy może uchronić tysiące przewoźników przed upadłością.

MT, Bruksela, 26 marca 2015 r.

***

Wystąpienia posła Janusza Zemke podczas debaty plenarnej Parlamentu Europejskiego w dniach 9-12 maraca 2015 r.

Poseł Janusz Zemke wypowiadał się w kilku debatach:

1. Wpływ rosyjskich restrykcji na międzynarodowych przewoźników drogowych

Poseł zwrócił uwagę na fakt, że sankcje te dotyczą ponad 30.000 przewoźników z Polski, a ich roczne straty sięgają ponad 700 milionów euro. W związku z tym zaproponował, by Unia Europejska skupiła się na trojakich działaniach.

Po pierwsze, konieczna jest solidarność wszystkich 28 państw Unii. Należy przeciwdziałać polityce Rosji, która spośród tych 28 państw chce sobie wybrać kilka państw do kontaktów handlowych, co dodatkowo pognębiłoby przedsiębiorstwa z pozostałych państw.

Po drugie, Komisja Europejska powinna znacznie ostrzej reagować na różne zakazy wprowadzane przez władze rosyjskie dla przewoźników jadących tranzytem przez terytorium Rosji. Wielu przewoźników, w tym z Polski, dostarcza towary np. do Kazachstanu, Mongolii, czy na Kaukaz. Rosyjskie restrykcje uderzają zatem w obowiązującą zasadę międzynarodową do swobody tranzytu.

Po trzecie, Komisja Europejska i poszczególne państwa powinny udzielać pomocy finansowej przewoźnikom, których dotknęły restrykcje. Mogłyby w tym czasie stosować wobec przewoźników np. różne ulgi podatkowe. Pewne jest, że restrykcje kiedyś się skończą. Rzecz w tym, by przewoźnicy międzynarodowi doczekali tego czasu.

2. Dyrektywa w sprawie maksymalnych dopuszczalnych wymiarów pojazdów w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz obciążeń w ruchu międzynarodowym dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Unii Europejskiej

J. Zemke poparł projekt dyrektywy, gdyż uważa, że jej stosowanie poprawiłoby bezpieczeństwo na drogach i zmniejszyłoby zanieczyszczenie środowiska.

Dyrektywa pozwalałaby na lepsze profilowanie kabiny kierowców, co zwiększyłoby ich pole widzenia oraz ułatwiałoby dostrzegalność innych użytkowników dróg. Nowy kształt kabin kierowców obniżałby także energię uderzeniową w przypadku kolizji. Warte poparcia są także rozwiązania, które pozwalają na zmniejszenie zużycia paliwa i ograniczenie emisji spalin.

Poseł opowiedział się za tym, by po wejściu dyrektywy w życie, dać państwom członkowskim 2 lata na jej wprowadzenie. Poparł też pomysł, by po 3 latach stosowania tych rozwiązań, dokonać oceny ich skuteczności.

3. Wytyczne dla budżetu Unii Europejskiej na rok 2016

Poseł J. Zemke poparł w głosowaniu projekt rezolucji. Zwrócił jednak uwagę na fakt, że budżet na rok 2016 nie powinien być kopią dotychczasowych rozwiązań, lecz powinien szerzej wesprzeć program inwestycji w Europie. W 2016 roku bowiem, rozpocznie funkcjonowanie Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych.

Póki co, Komisja Europejska chce go zasilić kwotą 16 miliardów euro, licząc na to, że środki te zostaną powiększone przez Europejski Bank Centralny. Planowana kwota 16 miliardów euro jest jednak zdecydowanie zbyt niska i nie spowoduje ona odczuwalnego wzrostu inwestycji, których znaczna część ma być przeznaczona na inwestycje infrastrukturalne.

Także w Polsce przewiduje się budowę kilkunastu odcinków autostrad i inwestycji kolejowych, które będą współfinansowane z tego funduszu. Zdaniem J. Zemke, wszystkie oszczędności w budżecie Unii Europejskiej powinny być kierowane do Funduszu Inwestycyjnego, gdyż przyczynia się on do ożywienia gospodarki i tworzenia nowych miejsc pracy, czyli do rozwiązania podstawowego problemu społecznego w Europie.

MT

Strasburg, 12 marca 2015 r.

*** 

Teksty wystąpień posła Janusza Zemke podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, w dniach 12-15 stycznia br. 

Europejskie środki służące zwalczaniu zorganizowanej przestępczości i korupcji

Janusz Zemke zgłosił kilka uwag do debaty nt. europejskich środków służących zwalczaniu zorganizowanej przestępczości i korupcji.

Zwrócił uwagę, że zagrożenia przestępczością zorganizowaną i korupcją są realnymi zagrożeniami dla społeczeństwa i gospodarki Unii Europejskiej. Oprócz tradycyjnych rodzajów przestępczości, jak pranie pieniędzy, handel ludźmi i narkotykami, pojawiają się nowe wyzwania.
Najwięszymi są terroryzm i rozpowszechniająca się cyberprzestępczość.

W dyskusjach tradycyjnie zwraca się uwagę na poprawę w obszarze zapobiegania przestępczości i egzekwowania prawa. To słuszne, gdyż są jeszcze znaczne rezerwy w zakresie współdziałania organów, jak wymiana informacji, czy przekazywanie zatrzymanych przestępców.

J. Zemke zwrócił jednak uwagę na dwa inne obszary.
Po pierwsze, konieczne jest współdziałanie w dziedzinie konfiskaty majątków pochodzących z przestępstw. Rzecz w tym, by przestępcy nie mogli nigdzie, w żadnym europejskim państwie odnosić pożytku ze swoich niecnych działań.
Drugi problem polega na zwiększeniu roli Europolu. Dyskutuje się w UE o potrzebie tworzenia nowych instytucji walczących z przestępczością zorganizowaną. Zdaniem J. Zemke, prostsze i efektywniejsze, zamiast mnożenia nowych bytów byłoby kadrowe, operacyjne i finansowe wsparcie Europolu.

Sprawozdanie Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich
z działalności w 2013 r.

J. Zemke poparł sprawozdanie roczne dotyczące działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2013 r. Uznał, że jest to solidny dokument wskazujący, że w 2013 roku do ERPO zwróciło się 23.245 obywateli z prośbą o pomoc. Z tego, 19.418 osób otrzymało porady za pośrednictwem interaktywnego przewodnika, 1.407 wniosków miało charakter informacyjny. Rzecznik potraktował jako skargi 2.420 wniosków i je rozpatrzył. Warto zwrócić uwagę, że wśród tych 2.420 skarg najwięcej wpłynęło z Hiszpanii (416), z Niemiec (269) i Polski (248). Główne poruszone tematy w skargach dotyczyły braku dostępności do dokumentów Unii Europejskiej, zastrzeżeń do procedury naboru urzędników unijnych oraz braku udziału obywateli w procesie decyzyjnym UE.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich podjął szereg interwencji w instytucjach unijnych, zwłaszcza w Komisji Europejskiej.
Zdaniem posła, ERPO powinien wzmocnić swoją rolę poprzez czynny udział w kluczowych debatach unijnych oraz poprzez zwracanie uwagi europejskiej opinii publicznej na ważne sprawy. Pozycja ERPO bowiem będzie w coraz większym stopniu wynikała z jego aktywności na forum europejskim, a nie tylko zajmowania się sprawami, które do niego wpływają.

MT

Strasburg, 15 stycznia 2015 r.

***