Wydruk pochodzi ze strony: https://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/4/4811/nowe_stanowisko_marszalka.html

Nowe stanowisko marszałka do TK ws. zaopatrzenia emerytalnego

25.11.2018 Marszałek Sejmu RP przedstawił nowe stanowisko do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy... z 16 grudnia 2016 roku (pismo z dnia 23 listopada 2018 roku, sygn. akt P 4/18 BAS-WAKU-462/18).

W stanowisku tym wszystkie przepisy ww. ustawy zostały uznane, jako zgodne z Konstytucją RP.

Czytamy m.in.: „Pomimo, że emerytury nabyte od 1 sierpnia 1990 r. co do zasady nie powinny być traktowane jako nabyte w sposób niesłuszny, to jednak za niesprawiedliwe – w odczuciu społecznym – trzeba uznać rozwiązanie, zgodnie z którym osoby pełniące służbę na rzecz organów bezpieczeństwa państwa totalitarnego powinny mieć prawa emerytalne identyczne jak osoby, które rozpoczęły służbę dopiero w wolnej Polsce. Takie rozwiązanie należałoby ocenić jako wysoce niesprawiedliwe. W tym miejscu trzeba ponadto wskazać, iż weryfikacja osób pełniących służbę w organach bezpieczeństwa państwa, którzy rozpoczęli następnie służbę w wolnej Polsce, budzi poważne i uzasadnione kontrowersje. Niejasne zasady przeprowadzenia weryfikacji upoważniają do tego, aby z dużą ostrożnością podchodzić do skuteczności tego procesu w zakresie wyeliminowania ze służby osób, które w jej trakcie podejmowały działania dalekie od standardów demokratycznego i praworządnego państwa, które ponadto nie miały nic wspólnego z wartościami stanowiącymi fundament na którym powstała wolna Polska. Dlatego też wspomniane ograniczenie praw emerytalnych nie może być traktowane jako przejaw braku równego traktowania lub przejaw dyskryminacji. Wprowadzone regulacje nie mogą być oceniane jako sprzeczne z art. 32 ust. 1 Konstytucji, ale jako mające na celu realizację zasady sprawiedliwości społecznej w związku z dokonaną przecież i niekwestionowaną jednoznacznie negatywną oceną funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa totalitarnego. Sam fakt, iż formalnie przeszli oni swoistą i budzącą powszechnie wątpliwości weryfikację nie oznacza, iż nie istnieje potrzeba, aby kształtować ich uprawnienia z zakresu zabezpieczenia społecznego w sposób identyczny, jak to ma miejsce w przypadku osób, które dopiero rozpoczęły służbę w wolnej Polsce. Co więcej, to właśnie brak takiego zróżnicowania mógłby skutkować podniesieniem zarzutu dyskryminowania osób, które nie służyły w organach bezpieczeństwa państwa totalitarnego, a mimo to dotyczą ich takie same zasady naliczania emerytur jak osób, które służyły w tych organach, a następnie przeszły do pracy w służbach powołanych w wolnej Polsce. W omawianej sytuacji bardzo istotne znaczenie ma jednoznacznie negatywna ocena osób służących w organach bezpieczeństwa państwa totalitarnego. W konsekwencji Sejm wyraża stanowisko, że art. 15c ust. 2 i 3 ustawy w zakresie, w jakim ma zastosowanie do wymiaru wysokości emerytury za okres służby w Policji po 1 sierpnia 1990 r., ograniczając jej wysokość do kwoty przeciętnej emerytury wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i pomijając możliwość jej wzrostu z tytułu inwalidztwa powstałego w związku ze służbą w Policji, jest zgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji.”

Tekst stanowiska marszałka w całości