Wydruk pochodzi ze strony: http://www.janusz-zemke.pl/aktualnosci/_news/1/217/483/fundusze_europejskie_w_re.html

Fundusze europejskie w regionie kujawsko-pomorskim

Podczas XLVIII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, która odbyła się 26 czerwca 2010 r., zaprezentowano raport na temat wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego za 2009 rok.


Wynika z niego, że od uruchomienia programu do końca grudnia 2009 r. ogłoszono łącznie 25 naborów wniosków w ramach większości działań programu, z czego 11 zostało zakończonych, co znaczy, że Zarząd Województw podjął uchwały o przyznaniu dotacji projektom z list rankingowych. W wyżej wymienionych konkursach złożono łącznie 1709 wnioski aplikacyjne. Do realizacji wybrano z nich 615 na łączną kwotę dofinansowania 547 026 512,15 zł.

Na koniec 2009 r., projektów kluczowych (procedowanych w trybie bezkonkursowym) wybranych do dofinansowania było 47 na kwotę dofinansowania z UE 544 936 869,60 zł.W oparciu o przepisy art. 50 ust. rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 Polska zdecydowała się na utworzenie krajowej rezerwy wykonania (KRW) w ramach dostępnych środków strukturalnych, której celem jest między innymi stymulowanie efektywności realizacji programów operacyjnych. Zgodnie z zapisami Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 do KRW wydzielona została kwota dla programów regionalnych w wysokości 512 029 305 euro.

W konkursie o dodatkowe środki krajowej rezerwy wykonania będą mogły uczestniczyć wyłącznie programy, w ramach których poziom certyfikacji wydatków do KE w stosunku do dostępnej alokacji przekroczy próg 20%.

Do końca 2009 r. Województwo Kujawsko-Pomorskie zacertyfikowało do Komisji Europejskiej płatności w wysokości 84 680 366,64 euro (20 529 071,40 PLN), co w odniesieniu do alokacji stanowi 8,90% i plasuje Województwo Kujawsko-Pomorskie na 8 miejscu spośród 16 województw ubiegających się o środki z krajowej rezerwy wykonania.


Źródło: Urząd Marszałkowski


(t. k., Toruń, 2 lipca 2010 r.)