Wydruk pochodzi ze strony: http://www.janusz-zemke.pl/aktualnosci/_news/1/0/4873/vat_od_unijnych_dotacji_p.html

VAT od unijnych dotacji proekologicznych - odpowiedź KE na pytanie Janusza Zemke

22.01.2019  Publikujemy odpowiedź komisarza ds. gospodarki i finansów, podatków i ceł Komisji Europejskiej na pytanie posła Janusza Zemke dot. naliczania podatku VAT od dotacji unijnych na inwestycje proekologiczne.

Odpowiedź datowana na 21 stycznia 2019 r. sygnowana jest przez komisarza Pierre’a Moscoviciego:

1. Zgodnie z art. 73 dyrektywy w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (VAT) subwencje „związane bezpośrednio z ceną” dostawy lub świadczenia wchodzą w zakres podstawy opodatkowania, od której nakłada się podatek VAT.

Jedynie subwencje, które stanowią całkowicie lub częściowo świadczenie uzyskiwane w zamian za dostawy towarów lub świadczenia usług oraz są przyznawane osobie trzeciej przez sprzedawcę lub świadczącego usługi, mogą być uznane za bezpośrednio związane z ceną.
To, czy otrzymane dotacje UE są rzeczywiście związane bezpośrednio z ceną, należy ocenić w świetle okoliczności faktycznych każdego przypadku.

Inne subwencje nie wchodzą w zakres VAT i w związku z tym nie mogą być opodatkowane przez państwa członkowskie.

2. Jeżeli w odniesieniu do dostawy lub świadczenia podlegającym opodatkowaniu subwencja musi zostać włączona do podstawy opodatkowania, państwa członkowskie nie mogą stosować stawki podatku VAT niższej niż stawka stosowana zwykle do danej dostawy lub danego świadczenia.
Nie mogą też zwolnić subwencji z podatku VAT.
Fakt, że subwencja jest udzielana sprzedawcy lub usługodawcy, powinien pozwolić mu na żądanie ceny niższej od ceny, jakiej musiałby zażądać w przypadku braku takiej subwencji. Nie może to jednak wpływać na sam VAT w odniesieniu do danej dostawy lub danego świadczenia.

3. VAT, w przypadku gdy nie podlega on odzyskaniu zgodnie z mającymi zastosowanie krajowymi przepisami dotyczącymi VAT i jest płatny przez beneficjenta innego niż osoba niebędąca podatnikiem w rozumieniu dyrektywy Rady 2006/112/WE, może zostać uznany za koszt kwalifikowalny przez beneficjenta dotacji UE, chyba że akt podstawowy programu wydatków UE stanowi inaczej.

W praktyce dotacja UE może następnie pokryć taki niepodlegający odzyskaniu VAT.
Odpowiednie zasady kwalifikowalności dotyczące VAT są ogłaszane w poszczególnych zaproszeniach do składania wniosków.

***

Poniżej tekst zapytania posła Janusza Zemke do Komisji Europejskiej:

"Zwracają się do mnie wyborcy wskazujący na niejednolity sposób stosowania w Polsce przepisów podatkowych w zakresie objęcia podatkiem VAT dotacji unijnych dla samorządów, pozyskiwanych na projekty proekologiczne (np. montaż na posesjach mieszkańców odnawialnych źródeł energii).

W ocenie Ministerstwa Finansów RP, przepisy unijne, w tym art. 73 dyrektywy Rady 2006/112/WE – nakazują państwom członkowskim traktowanie dotacji z UE jako podstawy opodatkowania VAT, a ponadto uniemożliwiają, by względem dotacji proekologicznych z UE państwa członkowskie mogły inaczej ukształtować stawkę VAT lub wprowadzić całkowite zwolnienie z tego podatku.

Interpretacje organów podatkowych są jednak niejednolite, co potwierdza m.in. orzecznictwo sądów administracyjnych uchylające niekiedy takie interpretacje.
W konsekwencji wielu mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego jest pokrzywdzonych, gdyż są zobowiązani do pokrycia wyższej stawki podatku VAT, tj. od całości ceny, a nie tylko od wkładu własnego w inwestycję proekologiczną.

W związku z tym:

1) Czy przepisy unijne nakazują państwom członkowskim uwzględnianie dotacji unijnych do podstawy podatku VAT?

2) Czy państwa członkowskie nie mają możliwości ustalenia niższej stawki lub zwolnienia takich dotacji z podatku VAT?

3) Czy dotacja ze środków UE może być powiększona o należny podatek VAT, aby mieszkańcy nie ponosili zobowiązań podatkowych wykraczających poza wkład własny w inwestycję proekologiczną?
 

Janusz Zemke

***