Wydruk pochodzi ze strony: http://www.janusz-zemke.pl/aktualnosci/_news/1/0/4149/strasburg__glos_posla_jan.html

Strasburg. Głos posła Janusz Zemke

4.07.2017 Podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego w Strasburgu (w dniach 3-6 lipca 2017 r.) – poseł Janusz Zemke wypowiedział się w następujących debatach.


Sprawozdanie w sprawie prywatnych firm ochroniarskich

– W Europie, podobnie jak i na całym świecie, funkcjonuje coraz więcej prywatnych firm ochroniarskich. Jest ich obecnie ponad 42 tysiące i zatrudniają 1,6 miliona osób. Nowe zjawisko polega na tym, że część tych firm jest zatrudnianych przez rządy poszczególnych państw do świadczenia usług nie tylko w kraju, ale także wspierania sił wojskowych za granicą.

Dotyczy to nie tylko usług logistycznych, ale także coraz częściej polega na rzeczywistym wsparciu bojowym i dostarczaniu technologii wojskowych. Prywatne firmy ochroniarskie wspierające siły wojskowe oskarżane są coraz częściej o naruszanie praw człowieka i bezpośredni udział w incydentach, które powodują także ofiary śmiertelne.

Celowe jest zatem przygotowanie dyrektywy unijnej, która określi ramy korzystania przez poszczególne państwa z usług prywatnych firm ochroniarskich.

Szczególnie ważne wydaje mi się ujednolicenie przepisów prawnych regulujących podstawy działania prywatnych firm ochroniarskich. Powinny one przewidywać weryfikację pracowników firm oraz odpowiedzialność za naruszanie przez nich prawa, w tym praw człowieka, gdyby dopuścili się takich naruszeń podczas działań za granicą. Biorąc to pod uwagę, wsparłem sprawozdanie w sprawie prywatnych firm ochroniarskich.

Plan obrony UE i przyszłość Europy

– Unia Europejska, słusznie zajmuje się coraz częściej kwestią swojej obrony i bezpieczeństwa. Chcę w tym kontekście zwrócić uwagę na narastający problem.

Suma budżetów obronnych wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej stanowi około 50 % budżetu obronnego USA. W Europie wydajemy na obronę 1,3 % unijnego PKB, gdy USA około 4 %.

Problem nie polega jednak tylko na zbyt niskich budżetach obronnych, lecz także na bardzo słabej efektywności ich wykorzystania. Wydając 50 % budżetu USA, Europa dysponuje jedynie 15 % zdolności bojowych armii Stanów Zjednoczonych.

Fatalna sytuacja dotyczy zwłaszcza badań nad nowymi technologiami wojskowymi i wdrażaniem nowych technologii. Za celowe uważam zatem stworzenie w budżecie Unii specjalnego funduszu obronnego, który w skali roku przeznaczałby 500 mln euro na badania i 500 mln euro na wdrażanie nowych technologii. Powinno to poprawić wojskowe zdolności europejskie w sferze rozpoznania, produkcji wojskowych dronów, uzyskania zdolności do tankowania w powietrzu i innych nowych generacji uzbrojenia.

MT

Strasburg, 4 lipca 2017 r.
***