Wydruk pochodzi ze strony: http://www.janusz-zemke.pl/_prezydencja/_news/21/1/835/co_to_jest_rada_ue__.html

Co to jest Rada UE?

Rada Unii Europejskiej jest głównym organem decyzyjnym Unii Europejskiej. Wraz z Komisją Europejską oraz Parlamentem Europejskim jest jednym z trzech głównych aktorów biorących udział w procesie decyzyjnym UE.

Głównym zadaniem Rady jest przyjmowanie, wraz z Parlamentem, aktów prawa UE. Rada reprezentuje państwa członkowskie Unii. Rada nie ma swojego stałego składu: w posiedzeniach Rady uczestniczy zawsze jeden minister z każdego kraju Unii w zależności od poruszanej na posiedzeniu tematyki. Jeśli omawiane są np. problemy związane z edukacją, to w posiedzeniu biorą udział ministrowie edukacji. Tak więc decyzje podejmowane przez Radę UE to najczęściej kompromis wypracowany po żmudnych negocjacjach między wszystkimi członkami Unii.

Rada Unii Europejskiej posiada swój Sekretariat Generalny, którego siedziba znajduje się w Brukseli i którego zadaniem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania Rady.

Istnieją następujące konfiguracje Rady:

Rada ds. Zagranicznych (FAC)
Rada ds. Ogólnych (GAC)
Rada ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN)
Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (JHA)
Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Polityki dotyczącej Konsumentów (EPSCO)
Rada ds. Konkurencyjności (COMPET)
Rada ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii (TTE)
Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFish)
Rada ds. Środowiska (ENVI)
Rada ds. Edukacji, Młodzieży i Kultury (EYC)

Jaka jest różnica między Radą Unii Europejskiej, Radą Europejską a Radą Europy?

Rada Unii Europejskiej, Rada Europejska i Rada Europy są często ze sobą mylone, choć zasadniczo różnią się od siebie:

•Rada Unii Europejskiej, w której przez 6 miesięcy przewodniczy prezydencja narodowa, to główny organ decyzyjny Unii Europejskiej. Zadania i kształt Rady UE zostały opisane powyżej.

•Rada Europejska to organ polityczny Unii Europejskiej. Radą Europejską nazywane są spotkania premierów lub prezydentów państw członkowskich, które odbywają się ok. czterech razy w roku i na których omawiane są najważniejsze problemy, jakich nie dało się omówić na szczeblu ministerialnym. Podczas szczytów Rady Europejskiej wyznaczane są ogólne kierunki rozwoju UE oraz opracowywane są i podpisywane ostateczne teksty unijnych traktatów.

•Rada Europy nie jest w ogóle instytucją unijną, lecz niezależną od UE organizacją międzynarodową. Rada Europy zajmuje się przede wszystkim ochroną praw człowieka, ochroną demokracji i współpracą państw członkowskich w dziedzinie kultury. Organizacja wydaje akty określane mianem konwencji - nie mają one charakteru wiążącego, pełnią rolę wytycznych i tworzą standardy prawa.

www.prezydencjaue.gov.pl