Wydruk pochodzi ze strony: http://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/46/842/renty_rodzinne___wyrok_sa.html

Renty rodzinne - wyrok Sądu Okręgowego

Już wcześniej sygnalizowałem sprawę RENT RODZINNYCH, obiecywałem , że do tego wrócę ponieważ nie miałem w ręku wyroku, tylko wiedziałem z ustnego przekazu.


Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych z dnia 8 listopada 2010 r. przeciwko ZE-R MSWiA o wysokość policyjnej renty rodzinnej : "Zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, że renta rodzinna (...) od dnia 1 stycznia 2010 roku przysługuje w wysokości ustalonej na dzień 31 grudnia 2009 roku." (Czyli wyrok pozytywny dla staruszki, która jest przed 90-tką.)

Ale ZE-R nie odpuszcza, złożył apelację.

Myślę, że warto przytoczyć fragmenty uzasadnienia Przewodniczącej SSO.

Zamysłem ustawodawcy przy wprowadzaniu zmian do ustawy..... było obniżenie emerytur funkcjonariuszy o.b.p. "Wprowadzone zmiany nie dotyczą natomiast rent rodzinnych po funkcjonariuszach".

Ustawodawca ... odnosi się wprost jedynie do emerytur, a nie do innych świadczeń. Gdyby celem ustawodawcy było zastosowanie do innych świadczeń, np. rent rodzinnych, to znalazłoby to odzwierciedlenie w akcie prawnym, a takiego brak.

Wybrane treści uzasadnienia wyroku.

WYROK
SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE
XIII WYDZIAŁ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 

Sygn. akt. XIII U 1309/10

Po rozpoznaniu sprawy Z.N. przeciwko Zakładowi Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie o wysokości policyjnej renty rodzinnej na skutek odwołania Z.N. od decyzji ZE-R MSWiA w Warszawie nr KRR....../BY
Zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, że renta rodzinna Z.N. od dnia 1 stycznia 2010 roku przysługuje w wysokości ustalonej na dzień 31 grudnia 2009 roku.

Podpis Przewodniczacy SSO.

Uzasadnienie


/wybrane fragmenty/

Po wielostronicowym opisie sprawy Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Odwołanie jako zasadne zasługuje na uwzględnienie.
Sąd przywołuje podstawy prawne określające zasady obliczania wysokości emerytury dla osób, które pozostawały w służbie przed 2 stycznia 1999 roku i pełniły ją w charakterze funkcjonariusza organów bezpieczeństwa państwa – wskazując przepisy ustawy zmieniającej.

Nie ulega jednak wątpliwości, zdaniem Sądu, że zamysłem ustawodawcy przy wprowadzaniu zmian do ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy (...) było obniżenie emerytur wobec funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa. Wprowadzone zmiany nie dotyczą natomiast rent rodzinnych po funkcjonariuszach.
Ustawodawca we wprowadzonych przepisach, odnosi się wprost do emerytur, a nie do innych świadczeń. Wobec obniżenia emerytur w związku ze służbą w organach bezpieczeństwa państwa nie sposób zastosować tu wykładni rozszerzającej, która prowadziłaby do obniżania również rent rodzinnych po tych funkcjonariuszach. Zwłaszcza, że jak wynika z preambuły ustawy z 23.01.2009r. (...) wprowadzone zmiany mają na celu wykluczenie bezprawia i uprzywilejowania z powodu służby w organach bezpieczeństwa odnośnie tych funkcjonariuszy, a nie osób uprawnionych do pobierania świadczeń po śmierci funkcjonariusza. Gdyby celem ustawodawcy było zastosowanie uregulowań do innych świadczeń, np. rent rodzinnych, to znalazłoby to odzwierciedlenie w akcie prawnym, a takiego brak.

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego w demokratycznym państwie prawnym jednym z kluczowych instrumentów ochrony jego podstawowych zasad jest odpowiedzialność, która obejmuje czyny wynikające z urzeczywistnienia celów źle wybranych i niezrealizowania celów wybranych dobrze.
Zdaniem Sądu orzekającego w niniejszej sprawie również z tak przedstawionej argumentacji TK wynika, że adresatem przyjętych przez ustawodawcę zmian są funkcjonariusze służb bezpieczeństwa. Nie ma natomiast mowy o ponoszeniu odpowiedzialności za ich wybory przez ich następców prawnych. A niewątpliwie takim pociągnięciem do odpowiedzialności, choć pośrednio, byłoby obniżenie renty rodzinnej wobec małżonki zmarłego funkcjonariusza Z.N.
Znamienne przy tym jest stwierdzenie TK, że kwestionowane przepisy nie przewidują wymierzania zbiorowej kary funkcjonariuszom ...., a jedynie obniżenie im uprzywilejowanych świadczeń emerytalnych do poziomu średniej emerytury powszechnej.
Wysokość rent rodzinnych w sposób jednoznaczny – zdaniem Sądu – wynika z art.3 ust.2 ustawy „zmniejszającej”. W powyższym przepisie wskazano, że obniżenie emerytury odnosi się tylko do osób pełniących służbę w organach.....

Nie została spełniona również druga istotna przesłanka wynikająca z ustawy „zmniejszającej’ a dot. byłego funkcjonariusza Cz.N. byłego męża Z.N. gdyż nie żył on już w chwili wejścia w życie ustawy z18 października 2006 r. o ujawnieniu inf....., a tym samym nie pobierał w tej dacie świadczenia przyznanego na podstawie ustawy z 18 lutego 1994r. o zaopatrzeniu .......

Ponadto Sąd zauważa również, że stosownie do art.15 ust.3, do okresów, o których mowa w art.13 ust.1, na żądanie wnioskodawcy, mogą być doliczone w pełnym wymiarze okresy służby w latach 1944-1990 w organach bezpieczeństwa państwa, jeżeli funkcjonariusz udowodni, że przed rokiem 1990, bez wiedzy przełożonych ......

Oznacza to, że ustawodawca przewidział utrzymanie uprzywilejowanych świadczeń emerytalnych na dotychczasowych zasadach. Koniecznym jednak warunkiem skorzystania z tego prawa i skutecznej obrony jest pozostawanie funkcjonariuszem przy życiu w chwili toczącego się postępowania. Natomiast sprawa dotyczy osoby zmarłej - nie żyje i w żaden sposób nie może skorzystać z możliwości udowodnienia, że działała na rzecz niepodległości Państwa Polskiego, co stanowi jedyną możliwość doliczenia mu w pełnym wymiarze okresu służby w organach bezpieczeństwa państwa.
Z takiego prawa obrony nie może też skorzystać Z.N., żona zmarłego, dla której ustawodawca takiego prawa nie przewidział, a poza tym, biorąc pod uwagę powszechnie znane realia funkcjonowania ówczesnego systemu oraz rodzaj wykonywanej przez Cz. N. pracy, wysoce prawdopodobnym jest, że mąż nigdy nie informował jej o podejmowanych przez siebie działaniach. Dlatego nie ma możliwości, aby ewentualny fakt jego pozytywnego działania na rzecz niepodległości Polski mogła ona wykazać.

Tyle Sąd.

Duże podziękowanie dla Pani Sędzi za pozytywne stanowisko, co w obecnych czasach jest pewną odwagą. Nie piszę Pani Sędzi nazwiska gdyż nie mam takiej zgody. Natomiast dla dociekliwych nie będzie to problemem.
W imieniu staruszek dziękuję Pani Mecenas.

Proponuję wyrok ten wykorzystać przy składaniu pism procesowych do rent rodzinnych.
Dotyczy to spraw, gdzie nie ma już prawomocnych wyroków. Jeśli sprawa jest w toku można przesłać do Sądu pismo procesowe opierając się na tych trzech w/w przesłankach.
Oczywiście ZE-R będzie składał apelację jeśli wyrok dla nich będzie niekorzystny.
Jak dotychczas będzie straszył kosztami postępowania.

Proszę docierać do naszych wdów po funkcjonariuszach, gdyż to głównie ich dotyczy, pomagać im, tłumaczyć by nie rezygnowały, składać apelację jeśli wyrok jest niekorzystny, składać wnioski o zwolnienie z kosztów sądowych, jest duża szansa zmiany tego bezprawia.


Opracował: Wacek Benecki

Warto też śledzić informacje na stronie SEiRP.

Bydgoszcz, 26 lutego 2011 r.