Wydruk pochodzi ze strony: http://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/46/803/problem_waloryzacji_swiad.html

Problem waloryzacji świadczeń w marcu 2011 r.

Koleżanki i Koledzy emeryci dotknięci skutkami tzw. ustawy dezubekizacyjnej!  Na posiedzeniu Prezydium i Zarządu Głównego SEiRP w dniu 16 lutego br. w Warszawie zasygnalizowano problem waloryzacji świadczeń na marzec 2011 r. 

 

Pojawiło się pytanie – jak mają zachować się zainteresowani?

Czy przyjąć nową decyzję waloryzacyjną czy też złożyć odwołanie, aby nie narazić się jakby na akceptację poprzedniej decyzji zmniejszającej świadczenie? Jeśli odwołać się – to w jakiej formie?

Wobec powyższego zwróciłem się o opinię do pana mecenasa Damiana Sucholewskiego z Kancelarii Prawnej w Warszawie.
Otrzymałem precyzyjną i wyczerpującą odpowiedź, której treść przekazuję niniejszym do wiadomości :

Decyzji o waloryzacji emerytury nie należy zaskarżać. Zgodnie z art. 477 (13) k.p.c., jeżeli organ rentowy zmieni zaskarżoną decyzję przed rozstrzygnięciem sprawy przez Sąd, poprzez wydanie nowej decyzji, która uwzględnia w całości lub w części żądania Skarżącego, to Sąd umarza postępowanie w całości lub w części. W innym przypadku, np. zmiany lub wykonania decyzji, nie wpływa to na rozpoznanie sprawy.

Waloryzacja nie jest zmianą, która powoduje modyfikację zaskarżonej decyzji zgodnie z oczekiwaniami Skarżącego. Waloryzacja w żaden sposób nie zmienia wysokości przysługującej podstawy wymiaru emerytury. Jest ona jedynie okresowym podnoszeniem wysokości świadczeń w związku ze wzrostem płac i kosztów utrzymania.

Brak odwołania od decyzji waloryzacyjnej nie będzie stanowił tzw. akceptacji decyzji obniżającej emeryturę.

Jeżeli chodzi o odwołania od tych decyzji, będą one rozpatrywane i waloryzacja nie będzie miała wpływu na proces sądowy.

W przypadku zmiany przez Sąd decyzji Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA, chociażby w części, organ emerytalny zobowiązany będzie zmienić decyzję dotyczącą podstawy wymiaru emerytury a waloryzacja będzie liczona od nowej podstawy.

Zaskarżenie do Sądu decyzji o waloryzacji emerytury nie będzie miało wpływu na zmianę wysokości podstawy wymiaru emerytury. Ewentualne odwołanie miałoby dotyczyć samej waloryzacji emerytury, a nie wysokości procentowej uprawnień emerytalnych.
W przypadku osób, które nie złożyły dotychczas odwołania od decyzji obniżającej emeryturę – zaskarżenie decyzji o waloryzacji również nie jest sposobem umożliwiającym zmianę wysokości podstawy wymiaru emerytury.

Dlatego też niecelowe jest składanie kolejnych odwołań od decyzji o waloryzacji o ile oczywiście waloryzacja została przeprowadzona w oparciu o właściwe wskaźniki.

(W treści pisma przytoczono opinię prawną Kancelarii Adwokackiej Damiana Sucholewskiego)

Jerzy Krawczyk 
wiceprezes Zarządu Głównego SEiRP
przewodniczący Komisji Prawnej

18 lutego 2011 r.