Wydruk pochodzi ze strony: http://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/46/792/komunikat_do_sprawy_k_36_.html

Komunikat do sprawy K 36/09. Prośby ZBFSOP

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich członków rodzin zmarłych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa o przekazywanie naszej Redakcji kopii wyroków z uzasadnieniami z postępowań przed Sądem Okręgowym w Warszawie.

Chodzi zarówno o te wyroki, w których Sąd ten korzystnie zmienił, jak i takich, poprzez które utrzymał w mocy decyzje ZER o obniżeniu rent rodzinnych w związku z ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r.

2. Prosimy także o kopie wyroków z uzasadnieniami z postępowań przed wspomnianym Sądem, na mocy których rodziny emerytowanych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa doznały wraz z nimi drastycznego, w odczuciu własnym, pogorszenia sytuacji finansowej, w związku z decyzjami ZER o obniżeniu emerytur, wydanymi na podstawie wzmiankowanej ustawy.

3. Będziemy ponadto niezmiernie wdzięczni wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy pełniąc służbę po 1990 r. otrzymali odznaczenia państwowe od kolejnych Prezydentów RP. Prosimy o przesyłanie na adres Redakcji następujących danych z legitymacji otrzymywanych wraz z przedmiotowymi odznaczeniami: imię i nazwisko odznaczonego, rodzaj odznaczenia, numer legitymacji - dowodu odznaczenia, data postanowienia oraz nazwisko Prezydenta, który odznaczenie przyznał.

Powyższe dokumenty i informacje, będą stanowić bardzo ważny materiał dowodowy dla pełnomocników NSZZ Policjantów w sprawie K 36/09, której wokanda powinna odbyć się niedługo w Trybunale Konstytucyjnym.

Informacja za www. zbfsop.pl 

11 lutego 2011 r.