Wydruk pochodzi ze strony: http://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/45/979/rozpatrywanie_spraw_przez.html

Rozpatrywanie spraw przez Sąd Okręgowy w Warszawie w 2010 r. r.

W warszawskim Sądzie Okręgowym w Wydz. XIII, jedynym właściwym do rozpatrywania odwołań od emerytalnych decyzji Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA pozostało z 2010 r. niezałatwionych  14720 spraw. Przeszły one na rok 2011.


W sprawozdaniu za 2010 r. podane są następujące liczby:

Wpłynęło:                              15 272  spraw
Pozostało z 2009 r.:                3 195
Załatwiono:                             3 710
Przekazano do innego sądu:       15
Pozostało na kolejny okres:  14 727

Z A Ł A T W I O N O:
O g ó ł e m:                                3 685 spraw
Oddalono:                                  2 117
Zmieniono zaskarżonych decyzji
w całości lub części:                        354
Odrzucono:                                       47
Uchylono decyzji, przekazano
sprawy upraw. organowi emeryt.:    257
Uchylono, umorzono:                            5
Przekazano do innej jednostki:            5
Odroczono:                                    1 511
Pozostało na 2011 r.:                  14 720

U w a g i  w ł a s n e  wolontariusza sądowego:

Zmiana zaskarżonych decyzji w całości lub części praktycznie nie wyjaśnia jakie decyzje zmieniono. W rzeczywistości dot. to pomyłek w informacjach ZER i IPN.
Podobnie przedstawia się problem uchylonych decyzji i przekazanie spraw ZER.
Duża liczba odraczanych spraw, to skutek błędnych informacji IPN, pominiętych okresów służby, błędne kwalifikacje służby jako organu bezpieczeństwa. Przekazywano sprawy uprawnionemu organowi emerytalnemu do poprawienia błędów, uzupełnienia dokumentacji.
Faktycznie niemal w 100% zapadały wyroki oddalające odwołania od decyzji obniżających wysokość emerytur.

Rozprawy są formalnością, rzadkością są prowadzone postępowania dowodowe. Powszechnie znana jest już praktyka Sądu oddalająca odwołania i skarżący w większości przypadków nie przybywają na rozprawę. Udział ZER ogranicza się do dołączenia do odwołania szablonowego stanowiska wnioskującego o oddalenie odwołania. Jeżeli w rozprawie uczestniczy przedstawiciel ZER, to jego udział ogranicza się do wygłoszenia zdania, że podtrzymuje wniosek ZER o oddalenie odwołania.

W części rozpraw ZER zgłasza wniosek zasądzenia zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, istnieje ku temu podstawa prawna, ale nie musi korzystać z tego prawa przy głodowych emeryturach poniżej tysiąca zł. Sąd również nie musi przychylać się do wniosku ZER. Nakład pracy ZER, to jednakowe uzasadnienia powielane tysiące razy.
Historycznym staje się przypadek odmowy zapłaty kosztów zastępstwa procesowego i wnioskowanie zamiany ich na areszt. Sąd kosztów nie zasądził.

Dla pełniejszego zobrazowania sytuacji w SO podaję kilka liczb z wcześniejszych lat.

W 2008 r. wpłynęło do Wydz. XIII 1741 spraw. Załatwiono 1751.
W 2009 r. wpłynęło do Wydz. XIII 5472 spraw. Załatwiono 2326.

Rozprawy odbywają się w ekspresowym tempie, na wokandę w dniach rozpraw wchodzi 15 – 20 spraw. Do Sądu spływają jeszcze sprawy z ZER oraz z ZUS i można szacować za ile lat wejdą na wokandę.

Wolontariusz sądowy MK

16 maja 2011 r.