Wydruk pochodzi ze strony: http://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/45/972/wso_w_legionowie_nie_byla.html

WSO w Legionowie nie była organem bezpieczeństwa państwa

Informujemy o kolejnym wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, gdzie studia w Wyższej Szkole Oficerskiej w Legionowie uwzględniono po 2,6% podstawy wymiaru emerytury, uznając, że WSO nie była organem bezpieczeństwa państwa.

Sygn. akt. XIII U 1478/10
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Sądu Okręgowego w Warszawie XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych w składzie..,

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 kwietnia 2011 r. w Warszawie sprawy A.B. przeciwko Zakładowi Emerytalno-Rentowemu MSWiA w Warszawie o wysokości emerytury policyjnej

na skutek odwołania A.B.
od decyzji ZE-R MSWiA w Warszawie
z dnia 1 grudnia 2009r. nr. KRW......

1. Zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, że okres służby A.B. od dnia 1 października 1980 roku do dnia 15 czerwca 1983 roku liczony jest po 2,6% podstawy wymiaru emerytury.

2. Oddala odwołanie w pozostałym zakresie.

                                                                SSO Dorota ............

UZASADNIENIE

(...) Sąd podkreśla, że przyjęcie do wyliczenia emerytury wskaźnika 0,7% ma zastosowanie w razie łącznego spełnienia dwóch przesłanek – dana osoba miała status funkcjonariusza i pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa.

Zgodnie z powołanym wyżej przepisem art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. organami bezpieczeństwa państwa, w rozumieniu ustawy są:

(...) /wyliczone są : Resort..., Ministerstwo..., Komitet.... itd./
Przywołać należy ust. 3 stanowiący, że jednostkami Służby Bezpieczeństwa w rozumieniu ustawy, są to jednostki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które z mocy prawa podlegały rozwiązaniu w chwili zorganizowania Urzędu Ochrony Państwa, oraz te jednostki, które były ich poprzedniczkami.

Sąd zważył, że odwołujący w okresie od dnia 1 października 1980r. do 15 czerwca 1983r. był słuchaczem WSO w Legionowie.

Ww. uczelnia została powołana rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 września 1972 r. w sprawie utworzenia wyższej szkoły oficerskiej resortu spraw wewnętrznych i z rozporządzenia tego nie wynika, że była to jednostka Służby Bezpieczeństwa. Oceniając charakter WSO w Legionowie jak i jej umiejscowienie w strukturze Ministerstwa Spraw Wewnętrznych należy wskazać, iż zgodnie z $1 statutu uczelnia ta była szkołą wyższą i stanowiła samodzielną jednostkę organizacyjną.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1989 r. w sprawie zniesienia wyższych szkół oficerskich nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 września 1989 r. zostały zniesione: Wyższa Szkoła Oficerska im. Feliksa Dzierżyńskiego w Legionowie i Wyższa Szkoła Oficerska im. Generała Franciszka Jóźwiaka – Witolda w Szczytnie.

Natomiast zarządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 1989r. w sprawie utworzenia wydziałów zamiejscowych Akademii Spraw Wewnętrznych,, z dniem 1 października 1989 r. utworzono Wydział Bezpieczeństwa Państwa w Legionowie i Wydział Porządku Publicznego w Szczytnie.

Ustawą z dnia 6 kwietnia 1990 r. o utworzeniu Urzędu Ochrony Państwa z chwilą utworzenia UOP – Służba Bezpieczeństwa została rozwiązana ( art. 129 ust.1). Zgodnie z art. 130 w zw. z art. 137 cytowanej ustawy Urząd Ochrony Państwa utworzony został w dniu 10 sierpnia 1990 r.
Przypomnieć w tym miejscu należy, że zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy lustracyjnej jednostkami Służby Bezpieczeństwa, w rozumieniu tej ustawy, są to jednostki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które z mocy prawa podlegały rozwiązaniu w chwili zorganizowania Urzędu Ochrony Państwa, oraz te jednostki, które były ich poprzedniczkami.
Wyższa Szkoła Oficerska w Legionowie nie została zatem z mocy prawa rozwiązana z chwilą utworzenia UOP albowiem została zniesiona ponad 10 miesięcy wcześniej i to na postawie art. 3 ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o wyższym szkolnictwie wojskowym.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 18 listopada 2009 r. sygn. IIAKa 322/09; POSAG 2010/1/198 563028 /, Wyższej Szkoły Oficerskiej z Legionowa nie można uznać za organ bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18.10.2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organ bezpieczeństwa państwa w latach 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów, bo chociaż mieści się w katalogu instytucji wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy lustracyjnej nie odpowiada kryteriom sformułowanym w art. 2 ust. 3 tej ustawy. Analogiczna ocena prawna charakteru WSO w Legionowie zawarta jest w uzasadnieniu wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie XVIII Wydział Karny z dnia 14 grudnia 2009 r. / sygn. akt XVIII K 258/09/. Oba przywołane orzeczenia uwzględniły uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2000 r. / sygn. I KZP 15/00; OSNK W 2000/7-8/61/.

Sąd uwzględniając przywołane przepisy dotyczące powołania i rozwiązania WSO w Legionowie oraz orzecznictwo sądowe i uchwałę Sądu Najwyższego – uznał, że nie zachodzą przesłanki wymienione w art. 15b ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. co skutkowało by liczeniem do wysługi emerytalnej okresu studiów w WSO w Legionowie po 0,7%. Powyższe stanowisko uzasadniało zmianę zaskarżonej decyzji w części dotyczącej okresu od dnia 1 października 1980 r. do 15 czerwca 1983 r. i zachowanie do wyliczenia tego okresu po 2,6% podstawy wymiaru emerytury.

***
Tyle w tej sprawie Sąd Okręgowy.
Nie mamy tu nic nowego. Argumenty te proponowałem w dokumencie „Jak powinni zachować się poszkodowani dotknięci ustawą zmniejszającą ich świadczenia” – wzór pisma procesowego powoda załącznik nr 2, gdzie jest m.in. pkt 2 dot. Szkoły Oficerskiej w Legionowie i pionu „W”.
Ci, którzy są przed rozprawą w SO, a dot. ich ww. przypadki, jeszcze mogą przesłać do SO pismo procesowe podnosząc te kwestie.
Mamy to na: www.seirp.pl – „mapa drogowa”.
Proszę przekazać zainteresowanym.

Pozdrawiam W. Benecki.

12 maja 2011 r.