Wydruk pochodzi ze strony: http://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/45/943/skarga_do_europejskiego_t.html

SKARGA DO EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA

APEL PREZESA ZG SEiRP: Uprzejmie informuję o zamieszczeniu na stronie www.seirp.pl (oraz poniżej) WZORU skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (opracowanego przez dr. Tomasza Koncewicza). Proszę o przekazanie powyższej informacji jak najszerszej grupie zainteresowanych.

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA wydał ponad 42 tysiące decyzji o obniżeniu rent i emerytur. Do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynęło dotąd 15 tysięcy odwołań, z czego wynika, że ponad 27.000 emerytów i rencistów nie podjęło w tej sprawie działań przewidzianych prawem.

Uprzejmie informuję, że skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka powinni teraz złożyć wszyscy, którzy otrzymali decyzję zmniejszającą emeryturę/rentę w oparciu o "ustawę deesbekizacyjną", a nie złożyli dotąd odwołania do sądu.
Termin składania skarg do STRASBURGA wynosi 6 m-cy od daty otrzymania decyzji. JEST TO TERMIN NIEPRZEKRACZALNY.

Skargę należy wypełnić zgodnie z instrukcją i cały komplet (papierowy) ze wszystkimi załącznikami przesłać do ETPCz za "międzynarodowym" pokwitowaniem odbioru. Koszt nadania kilkadziesiąt złotych.

Zdzislaw Czarnecki (ZG SEiRP)

 

INFORMACJA ZARZĄDU GŁÓWNEGO - WZÓR SKARGI DO ETPCZ

ZG SEiRP informuje, iż pan dr Tomasz Tadeusz Koncewicz opracował „wzór” skargi indywidualnej do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, którą może złożyć każdy zainteresowany, któremu obniżono emeryturę/rentę decyzją w oparciu o ustawę zmieniającą ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy (…) i ich rodzin.

1. Kto może złożyć skargę?
- osoba, która otrzymała decyzję obniżającą świadczenie emerytalne, a nie składała odwołania do Sądu Okręgowego w Warszawie, w terminie 6 miesięcy po otrzymaniu decyzji.

2. Złożenie skargi do ETPCZ nie podlega opłacie.

3. W przypadku przyjęcia skargi przez ETPCZ sporządzonej ze wzoru dr T.T. Koncewicza, proszę niezwłocznie poinformować ZG SEiRP.

4. W miarę posiadanych środków finansowych ZG SEiRP udzieli wsparcia finansowego przy procedowaniu pierwszych tego typu spraw.

5. Osoba, która złożyła odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie może złożyć do ETPCZ skargę po przejściu Krajowej Drogi Sądowej.


Wypełniając wzór należy pamiętać:

1. Pod żadnym pozorem nie należy nic zmieniać i dodawać w skardze.

2. Należy uzupełnić miejsca zaznaczone jako ???,

3. Można wyłącznie wzbogacić swój indywidualny stan faktyczny (gdy ktoś ma taką potrzebę, gdy np. dostawał jakieś nagrody z tytułu służby etc)

4. Należy załączyć załączniki opisane w skardze (dokładnie według opisanej kolejności) jako kopie. Załączników nie należy sklejać, zszywać etc.


Wzór skargi skargi indywidualnej do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu

Załączniki (hiperłącza): A- wyrok TK RP wraz z uzasadnieniem, B- ustawa o zaop. emeryt. (pdf), C - opinia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (pdf), D - (pdf), E - doc.Word, F - (pdf), G - doc.Word, H - doc.Word, I - informacje indywidualne składającego skargę, J - (pdf), K - doc.Word, L - doc.Word

(Źródło: www.seirp.pl)

 Dodano: 17 kwietnia 2011 r.