Wydruk pochodzi ze strony: http://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/44/1088/przyklad_pisma_do_prokura.html

Przykład pisma do Prokuratora Generalnego

Przesyłam przykład pisma do Prokuratora Generalnego RP celem ewentualnego umieszczenia w poradniku dla emerytów mundurowych.

PS
Jest to przykład pisma do Prokuratora Generalnego, które wystosował prezes ZW Warszawa.

Prokurator powiadomił prezesa o wysłaniu zapytania do IPN, czy są jakieś dowody na przestępczą działalność petenta. Zainteresowany jest pewny, że w stosunku do jego osoby prokuratorzy IPN nie prowadzili i nie prowadzą żadnych działań. Potwierdzenie tego faktu przez Prokuratora Generalnego będzie znaczącym dowodem do Trybunału Praw Człowieka, że ustawa jest formą zbiorowej zemsty.

Niniejszy wzór jest do wykorzystania przez zainteresowanych z możliwością indywidualnego uzupełnienia.

 - zweryfikowany dt (dane adresowe do wiadomości posła J. Zemke)

***

Imię i nazwisko                           Warszawa, dnia …………..2011 roku
Miejsce zamieszkania
telefon

 

Prokurator Generalny
Rzeczypospolitej Polski
Pan Andrzej SEREMET

W związku z uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polski Ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym (...) oraz ich rodzin (Dz.U.09.24.145 z dnia13 lutego 2009 r., K6/09(OTK-A2010 nr 2, poz.15) oraz Uchwałą Sadu Najwyższego z dnia 3 marca 2011. (Sygn.AktIIUPZ.2/11), domagam się wszczęcia postępowania karnego w stosunku do mojej osoby (tu pełne dane osobowe) – celem wykazania, że ja, jako funkcjonariusz organów bezpieczeństwa władzy komunistycznej, stosowałem bezprawne metody, naruszające podstawowe prawa człowieka, że utrwalałem nieludzki system władzy, że nabyłem niesłusznie lub niegodziwie prawa emerytalne, jako funkcjonariusz organów bezpieczeństwa Polski Ludowej (czy była inna Polska) oraz, że moja wysłużona przez ponad 20 lat emerytura, to przywilej, a nie prawo nabyte, tak jak innych obywateli RP.

Nadmieniam, że od chwili transformacji do dnia dzisiejszego, żaden z obywateli obecnej RP, który działał w opozycji demokratycznej i niepodległościowej nie wniósł w stosunku do mnie, jako funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa żadnego pozwu karnego czy cywilnego.

Szanowny Panie Prokuratorze,
zwracam się do Pana dlatego, że dzisiaj Prokuratura Generalna, w Pana osobie, jest instytucją niezależną od czynników politycznych. Wyżej wymieniona Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 roku wprowadziła odpowiedzialność zbiorową.

Ja, jak i moje koleżanki i koledzy wykonywaliśmy zadania, jakie nakreślały nam ówczesne władze państwa polskiego.
Realizowaliśmy zadania, jakie wypływały z zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych, a zwłaszcza zadania z zakresu ochrony podstawowych interesów politycznych i gospodarczych Polski Ludowej.
Takie same działania prowadził Urząd Ochrony Państwa, a obecnie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Przytoczone przeze mnie wyżej wymienione dokumenty są decyzjami politycznymi a nie merytorycznymi, gdyż bez żadnego wyroku sądu zmniejszono mi emeryturę - bez udowodnienia winy i czynów, które wymieniłem.
Dlatego też wnoszę jak na wstępie.

W przypadku braku wszczęcia postępowania karnego w stosunku do mojej osoby - oczekuję stosownego wyjaśnienia.

Z poważaniem