Wydruk pochodzi ze strony: http://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/43/1304/pytanie_prawne_do_sn_dot_.html

Pytanie prawne do SN dot. WSO w Legionowie

Informuję, iż w jednej z moich spraw, Sąd Apelacyjny w dniu 30 sierpnia 2011 roku postanowił zwrócić się z pytaniem prawnym do Sądu Najwyższego dotyczącym Wyższej Szkoły Oficerskiej w Legionowie.

Rozprawa przed Sądem Najwyższym wyznaczona jest na dzień 9 grudnia 2011 r. o godz. 10.30 w sali G.

Treść pytania to:
"Czy okres odbywania przez funkcjionariusza MO, będącego jednocześnie słuchaczem Wyższej Szkoły Oficerskiej MSW im. Feliksa Dzierżyńskiego w Legionowie – zakwalifikowanego w poczet etatowy tej uczelni na czas odbywania studiów zawodowych, należy uznać za okres służby w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 5 i ust. 3 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. nr 63, poz. 425 ze zm.) sygnatura sprawy przed Sądem Najwyższym II UZP 10/11 Sąd Apelacyjny uznał, że zagadnienie to budzi w jego ocenie poważne wątpliwości, dlatego kwestia ta powinna zostać rozstrzygnieta przez Sąd Najwyższy.

Dla przypomnienia podam, iż Sądy rozpatrywały sprawy związane z Wyższą Szkołą Oficerską MSW w Legionowie.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku II Wydział Karny wyrokiem z dnia 18 listopada 2009 r. – sygn. akt II AKA 322/09 oraz Sąd Okręgowy w Warszawie XVIII Wydział Karny z dnia 14 grudnia 2009 r. – sygn. akt XVIII K 258/09, uznały, że uczelni tej nie można traktować jako organ bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 5 i ust. 3 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów

Z poważaniem
Damian Sucholewski

Kancelaria Adwokacka
Damian Sucholewski
www.sucholewski.pl
 

Warszawa, 4 listopada 2011 r.