Wydruk pochodzi ze strony: http://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/42/1329/wzor_skargi_na_przewleklo.html

Wzór skargi na przewlekłość postępowania przed Sądem Okręgowym

Zamieszczamy wzór skargi do Sądu Apelacyjnego w Warszawie  na przewlekłość postępowania przed Sądem Okręgowym w Warszawie:

 

                     ......................... dnia ................................... roku

Sąd Apelacyjny
w Warszawie
III Wydział Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych
Plac Krasińskich 2/4/6
00-207 Warszawa

za pośrednictwem
Sądu Okręgowego w Warszawie
XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych
Aleja Solidarności 127
00-898 Warszawa

Skarżący:

......................................................................
......................................................................
......................................................................

Strona przeciwna:

Dyrektor
Zakładu Emerytalno-Rentowego
Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Pawińskiego 17/21
02-106 Warszawa

sygn. akt: ...........................................................

Skarga na przewlekłość postępowania
przed Sądem Okręgowym w Warszawie


Na podstawie art. 2 ust. 1, art. 3 pkt 6, art. 4 ust. 3, art. 5 ust. 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843) składam skargę na przewlekłość postępowania w sprawie o sygn. ..................................... oraz wnoszę o:

1. Stwierdzenie przewlekłości postępowania w niniejszej sprawie,

2. Zobowiązanie Sądu Okręgowego w Warszawie do rozpoznania niniejszej sprawy w terminie 3 miesięcy od rozpoznania skargi,

3. Przyznanie od Skarbu Państwa na rzecz skarżącego kwoty ..............................................

4. Zasądzenie od Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Warszawie kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

W dniu ................................. złożone zostało za pośrednictwem Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA odwołanie od decyzji tego organu do Sądu Okręgowego w Warszawie XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych.

Akta mojej sprawy wpłynęły do sądu w dniu ............................. i zostały zarejestrowane przez Sąd pod sygnaturą ....................................

Do dnia dzisiejszego nie została wyznaczona rozprawa w mojej sprawie.
Brak rozpoznania sprawy przez tak długi okres naraża mnie na bardzo poważne konsekwencje, w szczególności finansowe.

Moje świadczenia emerytalne zostały zmniejszone z kwoty ....................... brutto do kwoty ........................ W związku z brakiem rozpoznania sprawy przez taki długi okres, zmuszony jestem otrzymywać mniejsze świadczenia niż w rzeczywistości powinny być mi należne.

Od dnia wpływu do Sądu odwołania od decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA minęło ...................................................

W mojej ocenie w niniejszej sprawie doszło do rażącego naruszenia mojego prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Postępowanie w tej sprawie trwa zdecydowanie dłużej, niż jest to konieczne dla wyjaśnienia tych okoliczności faktycznych i prawnych, które są istotne dla jej rozstrzygnięcia.

W tym stanie rzeczy skarga jest uzasadniona. 

Załączniki:
Odpis skargi
Dowód uiszczenia wpisu sądowego

***

Rubryka ta jest redagowana przy aktywnym udziale zainteresowanych internautów, którzy dzielą się wiedzą z innymi. Uzupełnienia i wyjaśnienia zawiera skierowany do posła J. Zemke list, którego treść przytaczamy:

"Wzór zawiera wskazanie, że do skargi należy dołączyć dowód wniesienia opłaty sądowej. Nie wykluczam, że niektórzy, a może nawet większość zainteresowanych sprawą, staje przed problemem w jakiej wysokości ją wnieść, a część zapewne również zastanawia się czy może sobie pozwolić na jej zapłacenie. W ogóle opłata od skargi na przewlekłość jest stała i wynosi 100,- złotych.

Natomiast skarga taka wniesiona przez emeryta w sprawie odwołania rozpoznawanego przez Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych nie podlega opłacie sądowej na podstawie przepisu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. (art. 96 ust. 1. Nie mają obowiązku uiszczania kosztów sądowych: ...//... pkt 4. pracownik wnoszący powództwo lub strona wnosząca odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, z zastrzeżeniem art. 35 i 36; /zastrzeżenie w art. 35 i 36 dotyczy konieczności poniesienia opłaty od apelacji w wysokości 30,- złotych/).

Jest w tej sprawie również uchwała SN z 2006-09-06 III SPZP 2/06 Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 2007/11-12/176/515.

Skarga na naruszenie prawa do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki wniesiona przez ubezpieczonego w sprawie odwołania rozpoznawanego przez Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych jest wolna od opłat (art. 96 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - Dz.U. Nr 167, poz. 1398).

I jeszcze w drugiej kwestii: pozostawione jest we wzorze wykropkowane miejsce na wpisanie żądanej kwoty zadośćuczynienia – ponieważ, jak sądzę, większość zainteresowanych zastanawia się jaka kwota będzie zasadna, proponowałbym uzupełnić wzór uwagą, że przepis ustawy w tym względzie przewiduje kwotę zadośćuczynienia w granicach od dwóch do dwudziestu tysięcy złotych (art. 12 ust. 4. Uwzględniając skargę, sąd na żądanie skarżącego przyznaje od Skarbu Państwa, ...//... sumę pieniężną w wysokości od 2 000 złotych do 20 000 złotych).

Warto również może dodać, że ewentualne wyliczalne (dające się udokumentować) straty z tego tytułu (jeżeli Sąd stwierdzi przewlekłość) dochodzi się odrębnie w innym postępowaniu (art. 15 ust. 1. Strona, której skargę uwzględniono, może w odrębnym postępowaniu dochodzić naprawienia szkody wynikłej ze stwierdzonej przewlekłości od Skarbu Państwa albo solidarnie od Skarbu Państwa i komornika).

PS
Tak na marginesie – pobieram emeryturę w wysokości 950,- złotych – piszę o tym, bo wg niektórych opinii, ponoć kształtowanych na podstawie informacji ZER MSW, w dalszym ciągu emerytura "funkcjonariusza komunistycznych służb specjalnych jest wyższa od uposażenia zwykłego emeryta".

Z wyrazami szacunku

b. z-ca naczelnika w b. Wydziale I Biura "C" MSW
emerytowany (dane adresowe do wiadomości posła J. Zemke)

4 grudnia 2011 r.

***