Wydruk pochodzi ze strony: http://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/41/1649/ponowna_interpelacja_posl.html

Ponowna interpelacja posłanki Krystyny Łybackiej nr 1857

Posłanka SLD Krystyna Łybacka skierowała ponowną interpelację do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie nieuwzględnienia przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA prawa do emerytury policyjnej byłych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa, które nabyli  po 15 latach służby w wysokości 40% podstawy jej wymiaru.

Poseł nu Sejm RP
Krystyna Łybacka

Poznań, dnia 23 kwietnia 2012 r.

Szanowna Pani Ewa Kopacz
Marszalek Sejmu RP

Szanowna Pani Marszałek

Na podstawie art. 193 ust. 3 Regulaminu Sejmu RP wnoszę do Pani Marszałek o wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych o uzupełnienie odpowiedzi na interpelację skierowaną w sprawie nieuwzględnienia przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA prawa do emerytury policyjnej byłych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa, które nabyli i po 15 latach służby w wysokości 40% podstawy jej wymiaru.

Szanowny Panie Ministrze,

W otrzymanej odpowiedzi na moją interpelację poselską w sprawie nie uwzględnienia przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA prawa do emerytury policyjnej byłych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa, które nabyli po 15 latach służby w wysokości 40% podstawy jej wymiaru nie ustosunkował się Pan do kwestii błędnej wykładni art. 15 b ustawy z dnia 18.02.1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy (...) oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 53. poz. 214 ze zm.).

Stosowana przez ZER MSWIA wykładnia operatywna różni się bowiem diametralnie od sposobu interpretacji powyższego artykułu zarówno przez samego ustawodawcę, Trybunał Konstytucyjny, jak również ekspertów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

W udzielonej mi odpowiedzi na interpelaeję podniósł Pan fakt uznania przez Trybunał Konstytucyjny art. 15b ust. 1 ustawy emerytalnej za przepis zgodny z Konstytucją. Pozwalam sobie jednak zauważyć, że wyrokiem Polskiego Sądu Konstytucyjnego, wydanym w sprawie K 6/09 za zgodne z Ustawą Zasadniczą zostały uznane wszystkie przepisy ustawy zmieniającej odnoszące się do byłych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa, jednak przy założeniu, udokumentowanym bardzo wyraźnie w uzasadnieniu tego wyroku, iż Trybunał Konstytucyjny widział, w badanym akcie prawnym utrzymanie ich prawa do 40% podstawy - wymiaru emerytury po 15 latach służby, na co zwróciłam uwagę w swojej interpelacji.

Kolejną wykładnią art. 15b ustawy zmieniającej, którą nie wziął Pan Minister pod uwagę jest interpretacja doktrynalna sędzi TK i zarazem wybitnego eksperta z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych prof. dr hab. Teresy Liszcz wspomniana przeze mnie we w przedmiotowej interpelacji.

Przytaczana przez Pana Ministra uchwała Sądu Najwyższego sygn. II UZP 2/11, nie tylko nie może być uznana za powszechnie obowiązującą z uwagi na fakt. iż. odnosi się do przypadku jednostkowego, lecz jednocześnie spotkała się ona z ostrą krytyką prawną wskazującą na błędną ocenę przedmiotowego przepisu dokonana przez skład orzekający SN.

Należy podkreślić, że stosowaniem błędnej wykładni art. 15b ustawy emerytalnej odmawia Pan prawa do emerytury w wysokości 40% podstawy jej wymiaru po 15 latach służby tym obecnym i przyszłym emerytom ABW, AW, SG i Policji, którzy wysłużyli w formacjach mundurowych III RP 15 lub ponad 15 lat, lecz służyli wcześniej choćby incydentalnie w organach bezpieczeństwa państwa PRL, podczas gdy, jednocześnie, przyz­naje Pan to prawo wszystkim innym funkcjonariuszom, którzy przeszli lub przejdą na emerytury po wysłużeniu 15 lub więcej lat.

Proszę Pana Ministra jeszcze raz o odpow iedź na poniższe pytania:

1. Dlaczego zarówno Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, jak i podległy mu Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA pomija przedstawione powyżej tożsame wykładnie art. 15 b ustawy z dnia 18.02.1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy (...) oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 53. poz. 214 ze zm.) posiłkując się w ich miejsce jednostkowa, błędną i krzywdzącą interpretacją.

2. Czy nie uważa Pan Minister za sprzeczne z obowiązującymi zasadami prawnymi wykonywanie ustawy emerytalnej w sposób niezgodny z wolą Sejmu, jej oceną przez Trybunał Konstytucyjny i wykładnią tego przepisu przedstawioną publicznie przez wybitny autorytet z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Łącze wyrazy szacunku
Krystyna Łybacka

Źródło: www.zbfsop.pl

3 maja 2012 r.