Wydruk pochodzi ze strony: http://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/41/1630/policyjna_renta_rodzinna.html

Policyjna renta rodzinna

Jest to kontynuacja sprawy sygn. akt XIII U 1309/10, Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych z dnia 8 listopada 2010 r. umieszczony na stronie SEiRP.

Jak wspominałem Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA w Warszawie złożył apelacje od wyroku Sadu Okręgowego w Warszawie, zaskarżając w całości ten pozytywny wyrok.

Wyrok Sądu Apelacyjnego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie Wydział III z dnia 16 lutego 2012 roku

sygn. akt III AUa 85/11

po rozpoznaniu w dniu 16.02.2012 roku w Warszawie sprawy ZN przeciwko Dyrektorowi ZE-R MSWiA w Warszawie o wysokość policyjnej renty rodzinnej na skutek apelacji Dyrektora ZE-R MSWiA w Warszawie od wyroku Sądu Okręgowego – Sądu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie z dnia 8.11. 23010r. sygn. akt XIII U 1309/10 oddala apelację.

A oto co podniósł w uzasadnieniu Sąd Apelacyjny w tej sprawie /fragment istotny/:

Apelacja organu rentowego nie zawiera usprawiedliwionych podstaw. Ustalenia Sądu I instancji stanowią podstawę rozstrzygnięcia zasługującą na aprobatę. Sąd Apelacyjny jak wskazuje nie musi powtarzać prawidłowo dokonanych ustaleń i wniosków Sądu I instancji, które aprobuje i przyjmuje za własne.

S.A. podnosi, że ustawodawca nie przewidział procedury ponownego obliczania rent rodzinnych po policyjnych emerytach pobierających przed śmiercią, która nastąpiła przed 16 marca 2009 r., emerytury nieobniżone w związku ze służbą kwalifikowaną jako służba w organach bezpieczeństwa państwa.

Art. 58 ustawy zaopatrzeniowej stanowi, że osoby, którym w dniu wejścia w życie ustawy przysługują emerytury i renty na podstawie przepisów dotychczasowych, wysokość tych świadczeń ustala się na nowo z urzędu. W art.3 ust.2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku jest mowa tylko o osobach, które, według informacji IPN, pełniły służbę w organach bezpieczeństwa państwa i które w dniu wejścia w życie ustawy nowelizującej otrzymują świadczenia.

Ponowne ustalenie wysokości renty rodzinnej wymaga wyraźnej woli ustawodawcy. Takiej woli nie da się odnaleźć w ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. i nie dopatrzył się jej też Trybunał Konstytucyjny.

Jest to wybrany fragment z wyroku S.A.

Osoby zainteresowane tą problematyką mogą dotrzeć do obu przywołanych wyroków, poprzez ZG SEiRP.
 

W. Benecki

14 kwietnia 2012 r.