Wydruk pochodzi ze strony: http://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/41/1596/wzor_odwolania___zaskarze.html

Wzór odwołania - zaskarżenia przyznanej waloryzacji

Wzór odwołania – zaskarżenia decyzji Zakładu Emerytalno-Rentowego w części dot. wysokości przyznanej waloryzacji


 

miejscowość, dnia 00 marca 2012 roku


Nr ewidencyjny świadczenia:
KRW xxxxx/WA
 


Sąd Okręgowy
w Warszawie
Wydział Ubezpieczeń Społecznych
Aleja Solidarności 127
00-898 Warszawa


za pośrednictwem
Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Warszawie
ul. Pawińskiego 17/21
02-106 Warszawa
 


Powód (odwołujący się): Zxxxxxxx Cxxxxxxi, ul. Bxxxxxxxxx 00 m 00, 00-000 Warszawa
Pozwany (organ rentowy): Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Pawińskiego 17/21, 02-106 Warszawa.

ODWOŁANIE

od decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w Warszawie nr ewid. KRW xxxxx/WA z dnia 29.02.2012 doręczonej w dniu 00.00.2012 r.

Na podstawie art. 5 ust. 3 i art. 6 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8 poz. 67 z późn. zm.), a także art. 477(9) § 1 i 2 kpc oraz art. 2, 31, 32, 67 Konstytucji RP w związku z art. 8 ust.2 Konstytucji RP – z a s k a r ż a m powyższą decyzję w części dot. wysokości przyznanej mi waloryzacji:

Zarzucam zaskarżonej decyzji sprzeczności z zasadami zapisanymi w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w tym niewłaściwe określenie wysokości i wartości zwaloryzowanej emerytury i jej podstawy przejawiające się w:
1. „waloryzacja” kwotowa w 2012 r. jest niezgodna z celem waloryzacji i pociąga za sobą spadek realnej wartości mojej emerytury, czyli waloryzacja ta nie zniweluje skutków inflacji z 2011 r. , a więc jest dla mnie krzywdząca,
2. obniżeniem na przyszłe lata podstawy waloryzacji procentowej mojej emerytury.

W oparciu o powyższe, wnoszę o:

1. spowodowanie właściwego zwaloryzowania mojej emerytury i podstawy jej wymiaru oraz zwrot należnej mi kwoty pieniężnej wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 1 marca 2012 r., jako wynagrodzenie poniesionej szkody zgodnie z art. 77 ust. 1 Konstytucji,

2. w razie nierozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny – do czasu rozpoznania niniejszej sprawy – zawisłej przed nim za sygn. Akt K 9/12, wszczętej na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Rzecznika Praw Obywatelskich o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP Ustawy z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2012 r. Nr 21 poz. 118.) – o przedstawienie przez Sąd Trybunałowi Konstytucyjnemu w trybie art. 193 Konstytucji RP pytania prawnego co do zgodności wymienionego aktu normatywnego z art. 2, 7, 8, 32 i 67 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, gdyż od odpowiedzi na to pytanie zależy rozstrzygniecie niniejszej sprawy.


3. w związku z art.177 §1 kpc proszę, aby Sąd z urzędu zawiesił niniejsze postępowanie do czasu wydania w tym przedmiocie orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny w sprawie rozpatrzenia wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego br. i Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 13 lutego br. (sygn. K 9/12).


UZASADNIENIE

Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA w Warszawie wydał decyzję o waloryzacji mojej policyjnej emerytury nr KRW xxxxx/WA z dnia 29.02.2012, w której ustalił nową wysokość mojego świadczenia poprzez dodanie do kwoty świadczenia, w wysokości przysługującej w dniu 29 lutego 2012 r., kwoty waloryzacji w wysokości 71 zł.

W wyniku wprowadzenia tego sposobu waloryzacji wartość mojego świadczenia zostanie zmniejszona o kwotę xxxx zł w porównaniu do waloryzacji, którą gwarantowała mi Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153 poz. 1227 z późn. zm.) prowadząc do trwałego i nieodwracalnego jego obniżania w latach następnych z powodu obniżenia podstawy jego wymiaru.

Obniżenie świadczenia w wyniku zastosowania przepisów ustawy z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2012 r. Nr 21 poz. 118.) godzi w moje wolności i prawa obywatelskie, a w szczególności:

Te konstytucyjne zasady powinny być stosowane bezpośrednio w toku każdego postępowania /art.8 ust.2 Konstytucji RP/.

Dowód: sprawa zawisła w Trybunale Konstytucyjnym (sygn. K 9/12), wnioski Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego br. i Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 13 lutego br.

Zgodnie z powszechnie przyjętą i stosowaną definicją waloryzacja zakłada, że świadczenia pieniężne winny mieć taką samą wartość ekonomiczną jak w chwili ich powstania. Zatem jeśli nastąpi spadek siły nabywczej pieniądza, świadczeniobiorca winien otrzymywać odpowiednio wyższą sumę pieniężną.

Zastosowany mechanizm waloryzacji kwotowej wobec mojego świadczenia, zmniejszył jego realną wartość.
Trybunał Konstytucyjny kilkakrotnie zwracał uwagę, że głównym celem waloryzacji świadczeń jest utrzymanie ich realnej wartości (wyrok z dnia 20 grudnia 1999 r., K 4/99).

Mimo tego, że wskaźnik waloryzacji jak i jej częstotliwość są przedmiotem indywidualnej preferencji ustawodawcy, warunkiem wprowadzania zmian w mechanizmie waloryzacji jest utrzymanie świadczeń na odpowiednim poziomie wartości realnej (wyrok z dnia 17 lipca 1996 r., K 8/96, wyrok z dnia 08 maja 2000 r., SK 22/99 oraz wyrok z dnia 22 października 2001 r., SK 16/01).

Ponadto w postanowieniu z dnia 27 czerwca 2001 r., Ts 24/01 Trybunał Konstytucyjny bardzo wyraźnie zanegował waloryzację kwotową wskazując potrzebę i zasadność waloryzacji procentowej świadczeń emerytalnych. Cyt.: Potrzeba waloryzacji świadczeń emerytalnych jest spowodowana występującą inflacją i służy zniwelowaniu jej skutków. Celem waloryzacji jest więc zachowanie realnej wartości przyznanych emerytur i rent w odniesieniu do wzrostu cen towarów i usług.
Zachowanie realnej wartości przyznanych świadczeń emerytalnych za pomocą waloryzacji kwotowej, którą postuluje skarżący, byłoby możliwe tylko w sytuacji w której wszystkie świadczenia emerytalne byłyby jednakowej wysokości. Tylko w takim stanie faktycznym można by zachować realną wartość świadczeń poprzez powiększenie ich o ściśle określoną kwotę, obliczoną w oparciu o wskaźnik inflacji. Jednakże przy istniejącym zróżnicowaniu wysokości
przyznawanych świadczeń emerytalnych stosowanie waloryzacji kwotowej prowadziłoby do trudnych do zaakceptowania rezultatów. Wyliczenie przykładowo kwoty, o którą należałoby powiększyć świadczenia emerytalne, na podstawie wskaźnika inflacji oraz przeciętnej emerytury, a następnie zwaloryzowanie wszystkich emerytur w oparciu o tę kwotę, pociągałoby za sobą spadek realnej wartości tych emerytur, których wartość jest wyższa niż przeciętna, a co za tym idzie do pokrzywdzenia emerytów, którym one przysługują. Z drugiej strony realna wartość emerytur niższych niż przeciętne zwiększyłaby się. Efektem tego byłoby wprawdzie powolne zmniejszanie się różnic w wysokości przysługujących świadczeń emerytalnych, jednakże nie zostałyby zniwelowane skutki inflacji, a co za tym idzie nie zostałaby zachowana realna wartość przyznanej emerytury, a takie cele leżały u podstaw wprowadzenia mechanizmu waloryzacji.

Wskazane powyżej cele mogą natomiast zostać osiągnięte przez wprowadzenie waloryzacji procentowej, której istota, w uproszczeniu sprowadza się do tego, że każda emerytura jest zwiększana o taką kwotę, o jaką ze względu na przewidywaną inflację, straci ona na wartości. Kwota ta jest obliczana m.in. za pomocą procentowego wskaźnika waloryzacji, określonego w ustawie budżetowej. Służyć to ma proporcjonalnemu wzrostowi emerytur w zależności od ich wysokości, a co za tym idzie zachowaniu ich realnej wartości.


Przyznanie wszystkim świadczeniobiorcom podwyżki w jednakowej kwocie 71 zł nie może być uznane za waloryzację, mamy w tym przypadku do czynienia jedynie z przyznaniem dodatku do emerytury skutkującym podniesieniem jej wysokości.

Kwotowa metoda podwyższania nominalnej wartości świadczeń prowadzi do naruszenia istoty prawa do waloryzacji, ponieważ przyjęta forma „waloryzacji” skutkuje obniżeniem realnej wartości świadczeń przewyższających kwotę ok. 1480 zł i co ważniejsze, na zawsze obniża podstawę wymiaru przyszłej waloryzacji procentowej.

Uchylenie powyższej decyzji i ponowne przeliczenie waloryzacji mojego świadczenia zgodnie z zasadami waloryzacji procentowej przywróci stan zgodny z prawem i zapobiegnie wyrządzeniu szkody mnie jak i mojej rodzinie.

W tym stanie rzeczy odwołanie jest uzasadnione.

Zważywszy, że Trybunał Konstytucyjny przyjął do rozpatrzenia wniosek Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i Rzecznika Praw Obywatelskich o stwierdzenie zgodności ustawy z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2012 r. Nr 21 poz. 118.) z Konstytucją RP, względy ekonomiki uzasadniają zawieszenie niniejszego postępowania.

 

............................................................................
czytelny podpis

Załączniki:

1. Odpis odwołania
2. Decyzja Nr KRW xxxxx/WA z dnia 29.02.2012 /kopia/ waloryzująca świadczenie emerytalne

***

 

Parę wyjaśnień co do zamieszczonego wzoru:
1. kolor zielony – do zmiany w przypadku podania w Decyzji o waloryzacji innej podstawy prawnej. W/w podstawa prawna z dotychczasowych decyzji
1. kolor niebieski – wpisujemy indywidualnie swoje dane
2. Nr ewidencyjny świadczenia bardzo ważny i obowiązkowy
3. „wartość mojego świadczenia zostanie zmniejszona o kwotę xxxxx zł (brutto)”
Obliczenie zaniżonej waloryzacji – emeryturę brutto z lutego 2012 r. mnożymy X 105,04%. Od otrzymanego wyniku odejmujemy 71 zł i odejmujemy emeryturę brutto z lutego 2012 r Wpisujemy wynik jaki otrzymaliśmy. Np.: 4000 zł X 105,04% = 4201,60 zł – 71 zł = 4130,60 zł – 4000 zł = 130,60 zł
„Decyzja Nr xxxxxx z dnia 29.02.2012 /kopia/ waloryzująca świadczenie emerytalne”
4. kopia np. na końcu dokumentu musi być obarczona klauzulą „za zgodność z oryginałem” data i czytelny podpis (może być nasz).