Wydruk pochodzi ze strony: http://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/40/2143/pracownik_sluzb_mundurowy.html

Pracownik służb mundurowych otrzyma wyższą emeryturę, gdy potwierdzą to akta

"Policjanci wykonujący zadania służbowe w miejscach niebezpiecznych mają prawo do zwiększenia wysokości świadczenia emerytalnego. Podstawą ubiegania się o taką podwyżkę jest rozporządzenie Rady Ministrów z 4 maja 2005 r.

Podstawą do ubiegania się o taką podwyżkę jest rozporządzenie Rady Ministrów z 4 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej (Dz.U. nr 86, poz. 734 z późn. zm.).

Zgodnie z nim emerytura może być podwyższona o 0,5 proc. podstawy wymiaru za każdy rok służby pełnionej w szczególnie niebezpiecznych warunkach, jeżeli w ciągu roku taka osoba co najmniej sześć razy prowadziła czynności operacyjno-rozpoznawcze lub dochodzeniowo-śledcze albo interwencje w celu ochrony osób, mienia lub przywrócenia porządku publicznego".


http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/

dt, 22 marca 2013 r.