Wydruk pochodzi ze strony: http://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/40/2087/zmniejszenie_funduszu_soc.html

Zmniejszenie funduszu socjalnego

Poniżej informacje dotyczące zmniejszenia funduszu socjalnego emerytów policyjnych z 0,5 do 0,25 proc. pod pretekstem wygospodarowania środków na fundusz aktywizacji zawodowej.

Można sądzić, iż jest to faktycznie retorsja MSW za masowe odwołania do sądów od decyzji zmniejszających drastycznie emerytury policyjne byłych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa.

***


Warszawa, dnia 6 lutego 2013 r.


INFORMACJA

Minister Spraw Wewnętrznych dnia 16 lipca 2012 r. opracował projekt założeń Ustawy o funkcjonowaniu komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych i o świadczeniach odszkodowawczych z tytułu wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Po zapoznaniu się z treścią projektu dot. przeznaczenia 0,25% funduszu socjalnego emerytów i rencistów na aktywizację zawodową i prewencję rentową dla policjantów, strażaków, pograniczników i funkcjonariuszy BOR- środowiska emerytów i rencistów służb mundurowych wystosowały na ręce Ministra Spraw Wewnętrznych swój sprzeciw.

Zarządy Główne Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP wraz z ze Związkiem Emerytów i Rencistów Straży Granicznej we wspólnym piśmie z sierpnia 2012 r. wyraziły ostry protest wobec próby obniżenia wskaźnika odpisu na fundusz socjalny.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych wystąpił z podobnym pismem do ministra, deklarując gotowość poszukiwania optymalnych rozwiązań.

Zarząd Główny Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej wyraził poparcie dla protestu.

W ramach solidaryzmu, Zarząd Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej zrzeszającej 11 organizacji emerytów i rencistów służb mundurowych, liczących ponad 100000 członków, wystosował 11 września 2012 r. pisemne Stanowisko adresowane do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości oraz przewodniczących niektórych Sejmowych Komisji. Stanowisko określa próby obniżenia odpisów na fundusz socjalny jako niehumanitarne i niemoralne.

Adresaci zlekceważyli prośby i protesty. Rząd w dniu 20 listopada 2012 r. przyjął na swym posiedzeniu wspomniany projekt ustawy.

Wobec powyższego dnia 15 stycznia 2013 r. wystosowano Apel do Marszałka Sejmu RP, Wicemarszałków i innych parlamentarzystów, podpisany przez Prezesa Stowarzyszenia Emerytów Policyjnych Henryka Borowińskiego, Prezesa Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Albina Piątkowskiego, Prezesa Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej Jana Rutkowskiego, Prezesa Stowarzyszenia Generałów Policji Leszka Lamparskiego i Prezesa Stowarzyszenia Komendantów Policji Antoniego Forgiela.

Ponadto działacze struktur lokalnych jako wyborcy zwrócili się z pisemnymi prośbami do parlamentarzystów z ich terenu o pomoc i wsparcie.

Na efekty nie trzeba było długo czekać. Do dnia dzisiejszego wpłynęło w tej sprawie dwanaście interpelacji i zapytań poselskich:

 Janina Okrągły (PO) – 13384,
 Krystyna Skowrońska (PO) – 14037,
 Artur Dunin (PO) – 12946,
 Roman Kaczor (PO) – 13670,
 Krystyna Łybacka (SLD) – 9517,
 Jacek Czerniak (SLD) – 13963,
 Tadeusz Tomaszewski (SLD) – 12499,
 Stanisław Wziątek (SLD) – 9407,
 Maria Nowak (PIS) – 1543,
 Stanisław Ożóg (PIS) – 13668,
 Jan Bury (PSL) – 11278,
 Henryk Kmiecik (RP) – 13304.

Natomiast Poseł Tomasz Kamiński w piśmie z dnia 21 stycznia 2013 r. zapewnił, że rozumie i popiera starania środowiska służb mundurowych, a także podejmie stosowne działania parlamentarne aby szkodliwe akty prawne nie weszły w życie.

W imieniu własnym, a także w imieniu i z upoważnienia prezesów Związków i Stowarzyszeń podpisanych pod Apelem, dziękuję wszystkim Paniom i Panom Posłom, którzy dotychczas występowali w naszej sprawie.

Wyrażone poparcie ponad podziałami partyjnymi przedstawicieli klubów parlamentarnych, zarówno koalicji rządowej, jak też posłów opozycji, świadczy o trosce i pochyleniu się nad losem najbiedniejszych i schorowanych, oraz dotkniętych nieszczęściem tych, którzy do niedawna wiernie służyli Ojczyźnie i Narodowi.

Mam nadzieję, że dalsza aktywność nad procedowaniem przepisów ograniczających fundusz socjalny służb mundurowych przyniesie efekty oczekiwane przez nasze środowisko.

Henryk Borowiński
wiceprezydent Federacji Służb Mundurowych RP

***

Projekt założeń projektu ustawy o funkcjonowaniu komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz zmianie niektórych innych ustaw

***

Przypominamy też interpelację posłanki SLD Krystyny Łybackiej:

Interpelacja nr 9517
do prezesa Rady Ministrów

w sprawie planów obniżenia wysokości odpisu na fundusz socjalny emerytów i rencistów służb mundurowych

Szanowny Panie Premierze!

Emeryci i renciści służb mundurowych to osoby, które przez lata swojej służby ofiarnie i z narażeniem zdrowia oraz życia służyły naszej ojczyźnie. Wielu z byłych funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej czy też Straży Granicznej cierpi obecnie na schorzenia, których powodem były wielokrotnie ciężkie i wyczerpujące warunki pracy.

Znacząca liczba emerytów i rencistów służb mundurowych korzysta z funduszu socjalnego, z którego środki pomagają w pokryciu zwiększonych kosztów leczenia, długotrwałej rehabilitacji i zakupie leków. Odpis na ten fundusz, choć relatywnie niski względem innych grup pracowniczych, jest jedynym źródłem finansowania wskazanych powyżej form pomocy socjalnej.

Planowane przez resort spraw wewnętrznych obniżenie wskaźnika odpisu na fundusz socjalny emerytów i rencistów służb mundurowych doprowadzi do wstrzymania pomocy dla osób najbardziej jej potrzebujących. Będzie to kolejna już próba pozbawiania tej grupy zawodowej należnych im świadczeń. Tym razem nie dotyczyć to będzie jednak czynnych funkcjonariuszy, lecz emerytów i rencistów, którzy nie są w stanie dostatecznie stanowczo sprzeciwić się tego rodzaju praktykom.

Bardzo proszę Pana Premiera o odpowiedź:
– Czy planowana obniżka wysokości odpisu na fundusz socjalny emerytów i rencistów służb mundurowych jest zgodna z powszechnie znanymi deklaracjami Pana Premiera, wskazującymi na głęboką troskę o pomyślność i dobrobyt wszystkich polskich emerytów, oraz czy jej przeprowadzenie będzie miało faktycznie tak zbawienny wpływ na kondycję polskiego budżetu?

Łączę wyrazy szacunku

Poseł Krystyna Łybacka

Poznań, dnia 25 września 2012 r.

***