Wydruk pochodzi ze strony: http://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/40/2019/policyjne_renty_rodzinne_.html

Policyjne renty rodzinne - informacje i wzory pism

Publikujemy dokumenty opracowane przez specjalistów Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Bydgoszczy dotyczące policyjnych rent rodzinnych oraz rady, z których można skorzystać w indywidualnych sprawach.

1. POLICYJNE RENTY RODZINNE

SKŁADAMY WNIOSKI DO DYREKTORA
ZAKŁADU EMERYTALNO-RENTOWEGO
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W WARSZAWIE

Bezpodstawne obniżenie rent rodzinnych osobom starszym, schorowanym, często samotnym i bezradnym było i jest świadectwem nieprzyzwoitości i braku szacunku w stosunku do osób bezbronnych ze strony aparatu władzy, w tym Dyrektora ZER MSW.
Minęło kilkanaście miesięcy od pierwszych wyroków Sądu, nakazujących Dyrektorowi ZE-R MSW w Warszawie ponowne naliczenie renty rodzinnej w wysokości ustalonej przed jej zmniejszeniem.

Po wyrokach Sądu, Dyrektor ZE-R MSW nie zdobył się na zmianę swojego błędnego stanowiska, choć przepis art. 33 ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku „o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...)” pozwala na ponowne wyliczenie renty rodzinnej z urzędu – powrót do stanu sprzed 1 stycznia 2010 roku.
Zaniechanie działań instytucji kierowanej przez osobę nam nieżyczliwą, nakazuje podjąć działania zapisane w art. 33 wyżej wymienionej ustawy.

**
Sprawa dotyczy osób uprawnionych do policyjnej renty rodzinnej, którym bezpodstawnie obniżono świadczenie na podstawie ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku „o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...)”, (tzw. ustawy zmniejszającej), które nie skorzystały z prawa odwołania się do Sądu lub zaniechały dalszego postępowania, przez co decyzja o obniżenie ich renty rodzinnej uprawomocniła się.

Składane odwołania świadczeniobiorców od decyzji Dyrektora ZE-R MSW zmniejszających te świadczenia spowodowały, że Sąd Okręgowy i Sąd Apelacyjny w Warszawie wydały wyroki przywracające poprzedni stan rent rodzinnych. To dziś pozwala na ponowne naliczenie rent rodzinnych osobom, które się nie odwoływały.

**
Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku „o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...)” należy złożyć WNIOSEK do Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie (adres na decyzjach), o ponowne ustalenie wysokości policyjnej renty rodzinnej.
Postawą jego złożenia jest dyspozycja art. 33, który stanowi, że „prawo do świadczeń (...) lub ich wysokość ulega ponownemu ustaleniu na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu, jeżeli po uprawomocnieniu się decyzji w tej sprawie zostaną przedstawione nowe dowody lub ujawnione nowe okoliczności, które mają wpływ na prawo do świadczeń albo ich wysokość”.

Nowymi dowodami, okolicznościami jest wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych z dnia 8 listopada 2010 roku, sygn. akt XIII 1309/10, zaskarżony przez Dyrektora ZE-R MSW do Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który w wyroku z dnia 16 lutego 2012 r., sygn. akt AUa 85/11 oddalił apelację Dyrektora ZE-R MSW, przyjmując za własne, prawidłowo dokonane ustalenia i wnioski Sądu I instancji.

Wyrok jest prawomocny, Dyrektor ZE-R MSW wydał nową decyzję określającą wysokość świadczenia na poziomie przed bezpodstawnym obniżeniem renty rodzinnej z ustawowymi odsetkami od dnia zmniejszenia świadczenia do dnia wypłaty.

**
W przypadku odwołania się do Sądu uzasadnieniu należy wskazać, że:

1) zamysłem ustawodawcy przy wprowadzeniu zmiany do ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym... było obniżenie emerytur wobec funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa. Wprowadzone zmiany nie dotyczą natomiast rent rodzinnych po zmarłych funkcjonariuszach. Gdyby wolą ustawodawcy było obniżenie rent rodzinnych, to znalazłoby to odzwierciedlenie w akcie prawnym, a takiego brak;

2) wysokość renty rodzinnej w sposób jednoznaczny – zdaniem Sądu – wynika z art.3 ust.2 „ustawy zmniejszającej”, w którym wskazano, że obniżenie emerytury odnosi się tylko do osób pełniących służbę w organach bezpieczeństwa państwa w latach 1944 – 1990 i które w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 18 października 2006 r. „o ujawnianiu informacji o dokumentach ....” otrzymują świadczenia przyznane na podstawie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. „o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji...”;

3) pełnienie służby w organach bezpieczeństwa państwa, w rozpatrywanej sprawie jest faktem bezspornym, co wyczerpuje pierwszą część przepisu, natomiast nie spełnia pozostałej – drugiej części przepisu, który jest niezbędny do zastosowania wobec nieżyjącego, ponieważ nie żył on już w chwili wejścia w życie ustawy z dnia 18 października 2006 r., a tym samym nie pobierał w tej dacie świadczenia przyznanego na podstawie ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku;

4) stosownie do treści art. 15 ust.3 „ustawy zmniejszającej” do okresów, o których mowa w art.13 ust.1, na żądanie wnioskodawcy mogą być doliczone w pełnym wymiarze okresy służby w latach 1944 – 1990 w organach bezpieczeństwa państwa, jeżeli funkcjonariusz udowodni, że przed rokiem 1990, bez wiedzy przełożonych, podjął współpracę i czynnie wspierał osoby i ... Oznacza, że ustawodawca przewidział utrzymanie świadczeń emerytalnych na dotychczasowych zasadach. Koniecznym jednak warunkiem skorzystania z tego prawa i skutecznej obrony jest pozostawanie funkcjonariusza przy życiu w chwili toczącego się postępowania. Natomiast w niniejszej sprawie doszło do obniżenia renty rodzinnej po zmarłym funkcjonariuszu w związku z jego służbą w organach bezpieczeństwa państwa. Osoba ta nie żyje i nie może w żaden sposób skorzystać z możliwości udowodnienia, że działał na rzecz niepodległości Państwa Polskiego. Z takiego prawa do obrony nie może też skorzystać żona zmarłego, dla której ustawodawca takiego prawa nie przewidział.

Są to główne argumenty podniesione w uzasadnieniu wyroku Sądu Okręgowego, przyjęte przez Sąd Apelacyjny w Warszawie.

**
W przypadku niewydania przez organ emerytalno-rentowy decyzji w terminie 60 dni od dnia zgłoszenia wniosku uprawnionemu, przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych Al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa.

Opracował: W. Benecki

Bydgoszcz, 8 stycznia 2013 roku

***

2. WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE
WYSOKOŚCI RENTY RODZINNEJ

 

………………………………………………………………………………
/Miejscowość i data/
………………………………………………………………………………
/Imię i nazwisko/
……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………
/Adres zamieszkania/

KRR....................../...........
/Nr ewid. policyjnej renty rodzinnej/Dyrektor
Zakładu Emerytalno-Rentowego
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
ul. Pawińskiego 17/21
02-106 Warszawa

Wniosek
o ponowne ustalenie wysokości renty rodzinnej

W związku z bezpodstawnym obniżeniem mojej renty rodzinnej, nie znajdującym w świetle orzecznictwa sądowego uzasadnienia w ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. dotyczącej obniżenia wysokości emerytur byłym funkcjonariuszom organów bezpieczeństwa państwa (Dz. U. nr 24, poz. 145), na podstawie art. 33 policyjnej ustawy emerytalnej (t.j. Dz. U z 2004 r. Nr 8, poz. 67, ze zmianami) - proszę o skorygowanie wysokości mojej renty rodzinnej zgodnie z obowiązującym prawem.

Nowymi dowodami , nowymi okolicznościami są prawomocne wyroki m.in. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych, sygn. akt XIII U 1309/10 z dnia 8 listopada 2010 roku o wysokość renty rodzinnej oraz wyrok Sądu Apelacyjnego – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie Wydział III, sygn. akt III AUa 85/11 z dnia 16 lutego 2012 roku.

Według wymienionych orzeczeń, ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r., dotyczy tylko obniżenia emerytur byłym funkcjonariuszom organów bezpieczeństwa państwa. Wprowadzone zmiany nie dotyczą natomiast rent rodzinnych po funkcjonariuszach. Dodany przez art. 2, pkt. 3 tej ustawy do policyjnej ustawy emerytalnej przepis art. 15b, dotyczy tylko osób, które pełniły służbę w organach bezpieczeństwa państwa i nie obejmuje członków ich rodzin.

……………………………………………………………….
                       /Podpis/

 

***

3. PISMO DO PREZESÓW RR

Panowie Prezesi!

Sprawa dot.: obniżonych decyzją dyrektora ZE-R MSW policyjnych rent rodzinnych w oparciu o przepisy art. 2 i 3, ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 145), w sprawie zmniejszenia emerytur byłym funkcjonariuszom organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990.

W związku z tym, że jest możliwość dochodzenia swoich uprawnień rentowych – rent rodzinnych – po byłych funkcjonariuszach objętych ww. ustawą, w załączeniu przesyłam wzór wniosku do dyrektora
ZE-R o ponowne przeliczenie renty rodzinnej, zgodnie z obowiązującym prawem.

W świetle zapadłych wyroków, w sprawie obniżonych rent rodzinnych, wysokość ich winna być liczona od świadczenia emerytalnego, jakie były funkcjonariusz uzyskiwał przed jego obniżeniem, a nie od świadczenia obniżonego.
Jak wynika z wyroku dot. rent rodzinnych „ustawa zmniejszająca” nie powinna obejmować rent rodzinnych.

W razie odmowy doręczenia decyzji lub bezczynności organu emerytalnego przysługuje odwołanie do sądu.
Można również skierować w tej sprawie skargę do Ministra Spraw Wewnętrznych lub zainspirować interpelację poselską.

Jeżeli na Waszym terenie jest taka osoba, należy do niej dotrzeć i udzielić pomocy w tej sprawie, ponieważ są to osoby starsze, schorowane, bezradne.

Z ramienia Zarządu Wojewódzkiego SEiRP sprawą tą zajmuję się Wacław Benecki – telefon 668 420 180, skrzynka e-mailowa: wacben@wp.pl

Opr. WB
Bydgoszcz, 23 stycznia 2013 r.

***