Wydruk pochodzi ze strony: http://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/40/1806/ustawa_o_ipn_narusza_kons.html

Ustawa o IPN narusza Konstytucję

Nowelizacja (z marca 2007 r.) ustawy o IPN narusza konstytucyjny porządek prawny, dlatego zamieszczamy propozycję tekstu pisma do Rzecznika Praw Obywatelskich w tej sprawie.

Proponuję skopiować je i wysłać do adresata oraz do innych Państwa znajomych z podobną sugestią. Autor upoważnił mnie do takiego wykorzystania jego tekstu.
WB

***
Imię, nazwisko, adres Data

Pani
Profesor Irena Lipowicz
Rzecznik Praw Obywatelskich
00-090 Warszawa
Al. Solidarności 77

Powołując się na treść art. 9 ust. l ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich, zwracam się z wnioskiem o podjęcie czynności zmierzających do uchylenia przepisu sprzecznego z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

W dniu 15 marca 2007 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, wprowadzająca inne okresy przedawnienia karalności tzw. zbrodni komunistycznych. Zgodnie z tą nowelizacją, przedawnienie ich karalności następuje po 40 latach, gdy chodzi o zbrodnię zabójstwa i po 30 latach, gdy chodzi o inną zbrodnię komunistyczną. W kodeksie karnym natomiast, okresy te są o 10 lat krótsze.

Przywołana nowelizacja ustawy o IPN dzieli więc obywateli na dwie kategorie, co jest rażąco sprzeczne z zasadą powszechnej równości wobec prawa, wyrażoną w art. 32 Konstytucji. Podział ten jest tym bardziej rażący, że zbrodnią komunistyczną jest nawet drobny występek.

Zgodnie z art. 8 Ustawy Zasadniczej, Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej, a jej przepisy stosuje się bezpośrednio, chyba że stanowią one inaczej.

Nie można obejść zasad, wartości i reguł Konstytucji przez prosty zabieg legislacyjny. Konstytucja wiąże wszystkie władze, a szczególnie władzę ustawodawczą. Z Konstytucją musi być zgodny cały obowiązujący w państwie porządek prawny. W przeciwnym przypadku, gwarantowane konstytucyjnie prawa obywatelskie miały by charakter iluzoryczny.

Artykuł 44 Konstytucji RP stanowi, że bieg przedawnienia w stosunku do przestępstw nie ściganych z przyczyn politycznych, popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych lub na ich zlecenie, ulega zawieszeniu do czasu ustania tych przyczyn. Nie została przewidziana w Konstytucji żadna możliwość rozszerzenia zakresu podmiotowego, czy przedmiotowego tego przepisu. Sąd Najwyższy – Izba Karna, w Uchwale z dnia 25 maja 2010 r. jednoznacznie stwierdził, że przyczyny, o których mówi art. 44 Konstytucji RP ustały z dniem 1 stycznia 1990 r., natomiast znowelizowana ustawa o IPN stanowi, że bieg terminu przedawnienia karalności zbrodni komunistycznych rozpoczyna się od dnia 1 sierpnia 1990 r.

Znowelizowana ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej narusza konstytucyjnie gwarantowane prawa i wolności obywatelskie, w tym także bezpośrednio moje prawa jako byłego funkcjonariusza resortu spraw wewnętrznych PRL.

Mając na uwadze postanowienia zawarte w art. l ust. 2 oraz w art. 8 ust. 1 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, zwracam się z prośbą o podjęcie wnioskowanych przeze mnie czynności.

***
20 września 2012 r.