Wydruk pochodzi ze strony: http://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/39/2544/w_sprawie_skargi_konstytu.html

W sprawie skargi konstytucyjnej

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepiński zawiadomił o wyznaczeniu terminu rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie na dzień 17 grudnia 2013 r. godz. 9.00, w sprawie skargi konstytucyjnej emerytki policyjnej Zofii Brzozowiec...

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepiński, pismem z dnia 07 listopada 2013 r. (Sygn. akt SK 29/12), doręczonym 12 listopada 2013 r. – zawiadomił o wyznaczeniu terminu rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie przy Alei J.Ch. Szucha 12a na dzień 17 grudnia 2013 r. godz. 9.00, w sprawie skargi konstytucyjnej emerytki policyjnej Zofii Brzozowiec – o stwierdzenie niezgodności zmienionego art. 6 policyjnej ustawy emerytalnej z Konstytucją w zakresie, w jakim przepis ten zmienia mechanizm waloryzacji emerytur i rent policyjnych wobec osób, które prawo do tych świadczeń nabyły przed wejściem w życie tego przepisu przed 01 stycznia 1999 r.

Wnioskodawczyni przebrnęła wszystkie szczeble postępowania sądowego na swój koszt i teraz, w ostatniej instancji, prosi o zaangażowanie ZG SEiRP.

Okazało się, że przed dotarciem powiadomienia o powyższym, sprawa stała się znana innym służbom mundurowym w kraju.

Poinformował o powyższym Jan Pietruszewski – prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych
w Gdańsku z siedzibą w Gdyni.

W ślad za tym dołączamy przesłane przez kolegów z SEiRP pomocne dokumenty oraz zaproszenie do odwiedzania blogu: zdzislaw1942.bloog.pl

Warto zwrócić uwagę na wyroki wymienione na stronie 10 wniosku do Rzecznika.

Osoby zainteresowane mogą też kontaktować się z kol. Tomaszem Gumiennym, e-mail: tomm@poczta.onet.eu

Red., 27 listopada 2013 r.