Wydruk pochodzi ze strony: http://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/38/3145/projekt_stanowiska_rm_do_.html

Projekt stanowiska RM do zmiany ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym

Informujemy, że na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych umieszczony został 28 kwietnia br. projekt stranowiska Rady Ministrów w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych

oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 3336):

5 maja 2015 r.