Wydruk pochodzi ze strony: http://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/37/3728/apel_fssm_do_prezydenta_r.html

Apel FSSM do prezydenta RP

24.11.2016  24 listopada 2016 r.odbyło się posiedzenie prezydium Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych poświęcone m.in. ocenie projektu ustawy autorstwa PiS, obniżającej w sposób drastyczny świadczenia emerytalne i rentowe byłym funkcjonariuszom totalitarnego państwa, jakim wg autorów projektu miał być PRL.

Obecnie pod skutki ustawy podlegają byli funkcjonariusze służb bezpieczeństwa, ale także milicjanci, którzy pracowali jako

– komendanci wojewódzcy i ich zastępcy

– szefowie RUSW i ich zastępcy

– pracownicy wydziałów politycznych i łączności, a także ci, którzy kończyli różne szkoły i kursy związane z bezpieczeństwem.

Prezydium uznało, że należy zaapelować do wszystkich kolegów mundurowych, aby ponownie zajrzeli do swoich życiorysów, bo nawet kilkudniowa służba lub szkolenie w niesłusznym wydziale może ich wpisywać do grona kandydatów do obniżki świadczeń.

Prezydium Federacji SSM podjęło uchwałę krytyczną wobec zapisów projektu ustawy i zaapelowało o odrzucenie projektu.

Prezydium wystąpiło z apelem do prezydenta RP Andrzeja Dudy, zwracając się do wszystkich organizacji mundurowych i innych, zajmujących się obroną praw człowieka o podpisywanie się pod apelem.

Oto treść tego Apelu:

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Andrzej Duda

Mundurowi z niepokojem obserwują trwającą i nasilającą się nagonkę na żołnierzy i funkcjonariuszy, wyrażającą się poprzez:
– poniżanie policjantów i żołnierzy, nie liczenie się z ich prawami obywatelskimi, takimi jak: prawo do obrony, prawo do zabezpieczenia społecznego, prawo do leczenia, prawo do godnego pochówku, ograniczaniem uprawnień emerytalnych,
– dyskredytowanie zasług żołnierzy i funkcjonariuszy w wyzwoleniu i odbudowie Polski w nowych, obecnych granicach,
– nieuczestniczenie przedstawicieli władz państwowych w uczczeniu pamięci poległych żołnierzy i funkcjonariuszy, a w szczególności brakiem reakcji na niszczenie miejsc pamięci,
– szkalowanie żołnierzy WSI, poprzez pomówienia ich o działanie na szkodę RP, o czym świadczy umorzenie wielu wszczętych postępowań,
– ograniczanie możliwości funkcjonowania stowarzyszeń żołnierskich poprzez wymówienie lokali do prowadzenia działalności,
– pozbywanie się ze służby funkcjonariuszy i żołnierzy, którzy wstąpili do służby przed 1990 r., odwoływanie ze stanowisk kierowniczych,
– brakiem pomocy prawnej i socjalnej dla żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy zostali niesłusznie oskarżeni w trakcie służby a następnie uniewinnieni (przykłady CBŚ),
– prowadzenie akcji odwetowych w stosunku do funkcjonariuszy, którzy rzetelnie wykonywali swoje obowiązki służbowe (przykład byłego szefa CBA),
– przedstawianie nieprawdziwych danych o świadczeniach emerytalnych żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy większą część służby pełnili w okresie PRL.

Mimo upływu 27 lat od „okrągłego stołu”, część polityków i z ich inspiracji mediów mówi o nierozliczonym okresie komunizmu, wykorzystując to do dzielenia żołnierzy i funkcjonariuszy na lepszych i gorszych. Służby mundurowe stanowią ważną rękojmię dla bytu państwowego, integralności i bezpieczeństwa oraz ładu i porządku publicznego.

Żołnierze i funkcjonariusze to osoby publiczne, posiadające szczególne prawa i obowiązki wynikające z zakresu wykonywanych zadań oraz obowiązku narażania życia i zdrowia dla dobra państwa i jego obywateli.

Od okresu transformacji służby mundurowe dowodzą, że dobrze spełniają swoje zadania wynikające z konstytucji RP, o czym świadczą m. innymi:
– udział w misjach pokojowych państw NATO w Iraku i Afganistanie,
– udział w misji stabilizacyjnej w Kosowie,
– likwidacja zorganizowanych grup przestępczych,
– wyeliminowanie praktycznie zjawiska terroryzmu bombowego z pobudek kryminalnych,
– bieżący monitoring środowisk stosujących akty terroru z pobudek politycznych,
– profesjonalne reagowanie służb pożarniczych, policyjnych, granicznych w sytuacjach kryzysowych.

W krajach demokratycznych, do których zalicza się Polska - służby ochronne są jednym z filarów państwowości i bytu narodu. Niestety, władze RP nie mają dość determinacji, aby wykazać związek pomiędzy niebezpieczną służbą mundurowych a ich wynagradzaniem czy wcześniejszą emeryturą. O ile w przypadku osiągnięć demokratycznych lub gospodarczych lubimy porównywać się do krajów zachodnich, to w przypadku uzasadniania przywilejów emerytalnych nie stosujemy podobnych kryteriów porównawczych.

Apelujemy o:
– podkreślanie ciągłości państwa polskiego, jego granic oraz zobowiązań międzynarodowych, w tym dotyczących ochrony praw człowieka,
– niedzielenie emerytów na słusznych i niesłusznych, zniesławianie żołnierzy i funkcjonariuszy, odmawianie im zasług w ochronie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego,
– przeciwstawianie się inicjatywom ograniczania przywilejów mundurowych przez wykazywanie, że wynikają one z zakresu obowiązków i ograniczania praw żołnierzy i funkcjonariuszy oraz podawania nieprawdziwych informacji o uposażeniu emerytalnym służb mundurowych,
– zaniechanie prób zmniejszania uposażeń emerytalnych i innych uprawnień socjalnych pod pretekstem rozliczania z przeszłością,
– zaniechanie nagonki medialnej na emerytów służb mundurowych przez przedstawicieli instytucji rządowych,
– zapewnienia prawa do stabilizacji zawodowej, zabezpieczenia społecznego i pełnej ochrony prawnej i zdrowotnej dla żołnierzy i funkcjonariuszy, tak jak dla pełniących służbę na misjach zagranicznych,
– udzielanie pomocy prawnej żołnierzom i funkcjonariuszom, którzy z racji pełnienia służby ponoszą nieuzasadnione konsekwencje prawne, finansowe, rodzinne,
– wykorzystanie aktywności emerytów mundurowych dla bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego.


Do wiadomości:
Marszałek Sejmu RP
Marszałek Senatu RP
Premier RP