Wydruk pochodzi ze strony: http://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/27/4029/klopotliwe_zapytanie_pose.html

Kłopotliwe zapytanie poselskie i odpowiedź ministra

10.04.2017  Sprawa była szeroko komentowana na facebooku, a dotyczyła zapytania poselskiego wystosowanego przez posła PO Artura Gieradę ws. szczególnego przypadku skutków ustawy dezubekizacyjnej. Publikowaliśmy zapytanie już 3 marca br., ale resort spraw wewnętrznych potrzebował więcejj czasu na sformułowanie odpowiedzi. Wreszcie, z datą 29 marca 2017 r. odpowiedź pojawiła się na stronie sejmowej.

Ale po kolei:

Zapytanie nr 1947
do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej. Zgłaszający: Artur Gierada
Data wpływu: 12-01-2017

Szanowny Panie Ministrze,
zgodnie z art. 15c ust 3 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (tzw. dezubekizacyjna) emerytura osoby, która pełniła służbę na rzecz totalitarnego państwa nie może być wyższa niż miesięczna kwota przeciętnej emerytury wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ogłoszonej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W związku z tym mam do Pana Ministra następujące pytania:

Co z osobami, które będąc na tzw. emeryturze mundurowej pracują dalej i z tej racji za każdy rok pracy otrzymują 1,3 % do emerytury, jak każdy zatrudniony w powszechnym systemie emerytalnym?
Czy w związku z tym emerytura osób pracujących dalej w powszechnym systemie emerytalnym, a podlegających pod tzw. ustawę dezubekizacyjną także nie będzie mogła być wyższa niż przeciętna wysokość emerytury wypłacanej z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych?

Z poważaniem

Artur Gierada
Poseł na Sejm RP

***

Treść zapytania wyraźnie wprawiła w kłopot adresatów, albowiem jego status na stronie sejmowej opatrzony jest notką – przedłużenie terminu odpowiedzi, a odpowiadającym jest Sebastian Chwałek – podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=ZAP&nr=1947

Odpowiedź na interpelację nr 1947 udzielona została dopiero 29 marca 2017 r. przez wiceministra Jarosława Zielińskiego:


Odpowiedź na zapytanie nr 1947

w sprawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej

Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński

                                                                 Warszawa, 29-03-2017

Szanowny Panie Marszałku,

w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. poz. 2270), zwanej dalej „ustawą nowelizacyjną”, organ emerytalny został zobowiązany do ponownego ustalenia wysokości emerytur i rent inwalidzkich funkcjonariuszom (oraz rent rodzinnych po funkcjonariuszach), którzy pozostawali w służbie przed dniem 2 stycznia 1999 roku, i którzy w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku pełnili służbę na rzecz totalitarnego państwa, o której mowa w art. 13b ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 708, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

Należy wyjaśnić, że ponowne ustalanie wysokości emerytury na podstawie art. 15c ustawy, renty inwalidzkiej (art. 22a ustawy) i renty rodzinnej (art. 24a ustawy) będzie dokonywane w oparciu o Informację o przebiegu służby na rzecz totalitarnego państwa, o której mowa w art. 13b ustawy, sporządzonej na wniosek organu emerytalnego przez Instytut Pamięci Narodowej - Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, na podstawie posiadanych akt osobowych i w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.

Odnosząc się do kwestii aktywności zawodowej po zwolnieniu ze służby osób, które pełniły służbę na rzecz totalitarnego państwa uprzejmie informuję, że przepisy ustawy nie ograniczają możliwości uwzględnienia w wysłudze emerytalnej tej grupy osób okresów aktywności zawodowej po zwolnieniu ze służby, na zasadach określonych w art. 14 ustawy. W myśl art. 15c ust. 2 ustawy do emerytur osób, które pełniły służbę na rzecz totalitarnego państwa, o której mowa w art. 13b ustawy i które pozostawały w służbie przed dniem 2 stycznia 1999 roku, zastosowanie ma m.in. art. 14 ustawy.

Jednocześnie w myśl art. 15c ust. 3 w zw. z ust. 7 – 10 ustawy, wysokość emerytury ustalonej zgodnie z ust. 1 i 2 tego przepisu, nie może być wyższa niż miesięczna kwota przeciętnej emerytury wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS), ogłaszanej przez Prezesa ZUS w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Zatem, w przypadku ponownego ustalenia wysokości emerytury na podstawie art. 14 ustawy, z uwzględnieniem okresów zatrudnienia przed dniem 1 stycznia 1999 roku w wymiarze czasu pracy nie niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy lub okresów opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe po dniu 31 grudnia 1998 roku (lub okresów nieopłacania składek z powodu przekroczenia w trakcie roku kalendarzowego kwoty rocznej podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia), w przypadku osoby, która pełniła służbę na rzecz totalitarnego państwa, wysokość emerytury zostanie ograniczona do wysokości miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury, ogłoszonej przez Prezesa ZUS.

Nie wykluczając zatem prawa do doliczenia okresów aktywności zawodowej po zwolnieniu ze służby osoby zakwalifikowanej w świetle ustawy, jako pełniącej służbę na rzecz totalitarnego państwa, a w konsekwencji – zwiększenia wysokości przysługującego jej świadczenia emerytalnego, ustawa wprowadza nieprzekraczalny limit wysokości emerytury przyznawanej takim osobom. Prawidłowość przedmiotowej interpretacji potwierdza również treść uzasadnienia ustawy nowelizacyjnej, w której stwierdza się, że „Wskazana maksymalna wysokość emerytury policyjnej będzie ustalana po dokonaniu wszelkich możliwych zwiększeń, w szczególności po doliczeniu lat pracy przed i po służbie”.

Przedstawiając powyższe uprzejmie informuję, że osoby, które przed służbą i po zwolnieniu ze służby były aktywne zawodowo, mają możliwość ustalenia emerytury z systemu powszechnego po spełnieniu warunków wskazanych w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, z późn. zm.), z wyłączeniem jednakże okresów służby.

Zgodnie bowiem z art. 5 ust. 2a ustawy o emeryturach i rentach z FUS, przy ustalaniu wysokości emerytury z systemu powszechnego nie zostaną uwzględnione w wysłudze emerytalnej okresy służby [czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim, okresy jej równorzędne, okresy zastępczych form tej służby, służby w Policji, Milicji Obywatelskiej, Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (w organach bezpieczeństwa publicznego), Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i Biurze Ochrony Rządu], jeżeli z ich tytułu ustalono prawo do świadczeń pieniężnych określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym osób, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

W przypadku podjęcia przez ZUS wypłaty emerytury z systemu powszechnego, świadczenie z zaopatrzenia emerytalnego zostanie zawieszone, w myśl art. 7 ustawy.

Reasumując, w świetle literalnej wykładni przepisów ustawy, jak i wykładni celowościowej, nie ulega wątpliwości, że emerytura osoby, która pełniła służbę na rzecz totalitarnego państwa, ustalona – nawet przy uwzględnieniu doliczonych do wysługi emerytalnej okresów – nie może przewyższać miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury, o której mowa w art. 15c ust. 3 ustawy.

Z poważaniem,

                                                                  MINISTER

                                           SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI

                                                        z up. Jarosław Zieliński

                                                              Sekretarz Stanu

Dodano: 10 kwietnia 2017 r.