Wydruk pochodzi ze strony: http://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/0/4232/jak_odpowiedziec_na_pismo.html

Jak odpowiedzieć na pismo Sądu Okręgowego?

30.08.2017 Zamieszczamy poniżej informację prawną, opracowaną przez Zespół Prawny FSSM, zawierającą instrukcję, co mają zrobić osoby odwołujące się od decyzji Dyrektora ZER o ponownym ustaleniu wysokości emerytury/renty, które otrzymały pismo pod nazwą "Doręczenie odpisu odpowiedzi na odwołanie".

 

Sąd Okręgowy w Warszawie rozpoczął wysyłanie pierwszych pism sądowych, pod nazwą „DORĘCZENIE ODPISU ODPOWIEDZI NA ODWOŁANIE”, zobowiązujących odwołujących się od decyzji Dyrektora ZER o ponownym ustaleniu wysokości emerytury/renty policyjnej, do:

1. zajęcia (w terminie 14 dni) stanowiska w sprawie oraz złożenia wszelkich wniosków dowodowych,
2. wskazania wartości przedmiotu sporu (tzw. WPS),
3. wypowiedzenia się (precyzyjnego, w terminie 14 dni, pod rygorem zawieszenia postępowania), o co wnosi skarżący.

W związku z powyższym, odpowiadając Sądowi, skarżący, których to dotyczy, powinni:

Ad. 1. Przedstawić stanowisko w sprawie. Zajęcie przez skarżącego „stanowiska w sprawie” polega na ustosunkowaniu się do odpowiedzi ZER na zarzuty sformułowane przez skarżącego w odwołaniu. Należy dążyć do obalenia argumentacji ZER i wykazania słuszności twierdzeń uzasadniających żądanie zmiany w całości decyzji Dyrektora ZER oraz zasadność pozostałych wniosków (nie ma potrzeby powtarzania całości argumentów przedstawionych w uzasadnieniu odwołania).
Ponadto skarżący, pod rygorem ich pominięcia, powinien złożyć wszelkie wnioski dowodowe w swojej sprawie, których wcześniej nie przedstawił w odwołaniu. Jeżeli tego nie zrobi lub zrobi po wyznaczonym terminie, wnioski takie mogą być przez Sąd pominięte (Art. 217 § 2 k.p.c.).

Ad. 2. Podać wartość przedmiotu sporu (WPS), którą w tym przypadku będzie (łącznie): suma kwot stanowiących różnicę między emeryturą/rentą pobieraną do 1 października 2017 r. a emeryturą/rentą ustaloną na podstawie ustawy represyjnej od 1 października 2017 r. za okres jednego roku w odniesieniu do świadczeń przyszłych oraz suma (wyliczonych analogicznie) świadczeń zaległych, jeżeli takie zaległości (w chwili kierowania do sądu odwołania) już występują (Art. 22, 19 i 21 k.p.c.). Wszystkie wyliczenia w wymiarze brutto.

Ad. 3. Odpowiednio zmodyfikować jeden z wniosków. W znacznej części wzorów odwołań, zarówno przygotowywanych przez kancelarie prawne, jak i dostępnych na portalach społecznościowych, nie ma poprawnej formuły podstawowego wniosku (żądania), zgodnego z treścią Art. 477 § 2 k.p.c.

Powinno być:
…….. Wnoszę o:
◾Zmianę w całości decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW o ponownym ustaleniu wysokości mojej emerytury policyjnej, nr ewid. KRW __________/VV z dnia __________ 2017 r. poprzez przywrócenie mi świadczenia emerytalnego/rentowego w dotychczasowej wysokości, tj. w kwocie _______ złotych brutto.

Uwaga!
Zespół Prawny FSSM będzie na bieżąco analizował kolejne pisma sądowe oraz odpowiedzi ZER na odwołania. Nie wykluczamy (po analizie ww. dokumentów) przygotowania swego rodzaju wzorca „Stanowiska skarżącego” będącego odpowiedzią do Sądu. Osoby korzystające z pomocy pełnomocników procesowych, od nich powinni uzyskać niezbędną pomoc w przygotowaniu odpowiedzi do Sądu.

Zespół Prawny FSSM RP, www.fssm.pl

Dodano: 30 sierpnia 2017 r.