Janusz Zemke
Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć animację.
Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć animację.

Uważam, że...

Eksport broni z państw Unii pod większą kontrolą

– Państwa Unii Europejskiej są dużym dostawcą broni na świecie, a wartość wywozu z UE stanowi 26 procent ogólnego eksportu broni. Oznacza to, że UE jest po Stanach Zjednoczonych (33 procent) drugim, co do wielkości eksporterem broni, przed Rosją (23 procent).

W ostatnich kilku latach podwoił się w praktyce wywóz broni na Bliski Wschód. Problem polega jednak na tym, że część tej broni trafia do niestabilnych państw i bywa używana nie tylko w konfliktach zbrojnych, ale także do stosowania represji wewnętrznych. Zdarzają się także przypadki, że broń pochodząca z państw UE trafia do grup terrorystycznych, np. w Syrii i Iraku.

Uważam, że wszystko to oznacza, że Unia powinna radykalnie zwiększyć kontrolę eksportu broni. Zezwolenia wydawane na eksport muszą także zawierać oceny ryzyka, że broń trafi do innego odbiorcy, niż podany w zamówieniu.

Janusz Zemke

Strasburg,

12 września 2017 r.

Czytaj całość »

GALERIA STAŻYSTÓW POSŁA J. ZEMKE

Obraz 3052

Polska Prezydencja w Radzie UE

1 stycznia 2012 r. po raz siódmy w historii prezydencję w Radzie Unii Europejskiej przejęła DANIA. Tym samym zakończyło się, sprawowane od 1 lipca 2011 roku polskie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej.

Czytaj całość »

Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć animację.

W UNII EUROPEJSKIEJ

* W UE na jednego emeryta pracuje teraz czterech Europejczyków. W 2020 r. będzie ich pięciu, a w 2060 r. tylko dwoje.

* Średni wiek przejścia na emeryturę w 2010 r. to 61,4 lata.

* Przewidywana dziś długość życia mężczyzn to 76 lat, kobiet - 82. W 2060 r. będzie to już 84 lata dla mężczyzn i 89 lat dla kobiet.

* Odsetek liczby osób pracujących w porównaniu do liczby osób powyżej 75 roku życia wzrośnie z 25,4 proc. dziś do 53,5 proc. w 2060 r.

* W 2060 r. wydatki publiczne związane ze starzejącym się społeczeństwem będą wynosić już 4,75 proc. PKB, a wydatki związane z emeryturami 2,4 proc. PKB.

Czytaj całość »

GALERIE FOTO

Obraz 4232

Internauci piszą...

Ustawą napiętnowano rodzaj "służby", a nie "osoby"

* Panie Pośle, zostałem objęty "ustawą dezubekizacyjną" za to, że w latach 1988–1990 studiowałem w Wyższej Szkole Oficerskiej MSW oraz Wydziale Bezpieczeństwa Państwa ASW w Legionowie.

Przed podjęciem studiów dwa lata służyłem w Milicji Obywatelskiej. Po rozwiązaniu WBP ASW kontynuowałem naukę w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. W ubiegłym roku odszedłem na emeryturę po 26 latach służby w Policji. Mając na uwadze Pana zaangażowanie w sprawy związane z tzw. ustawą dezubekizacyjną – pragnę przedstawić następujący problem związany z jej stosowaniem:

Uważam, iż Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA dokonując interpretacji przepisów ustawy emerytalnej uwzględnia wyłącznie jedną datę, tj. 31 lipca 1990 roku. Tymczasem należało uwzględnić, że w 2005 roku uzyskałem uprawnienia emerytalne z tytułu służby w Policji. Zatem, moje roszczenia do emerytury policyjnej znajdują uzasadnienie w postaci służby na rzecz demokratycznego państwa, bez konieczności uwzględnienia innych okresów. Nie sposób uznać za właściwe i zgodne z zasadami państwa prawnego doliczenie mi okresu „służby na rzecz totalitarnego państwa” tylko po to, aby drastycznie obniżyć emeryturę za lata służby po 1990 r. samodzielnie wystarczającą do uzyskania świadczeń emerytalnych.

Przy czym, niekoniecznie wynika to z niekonstytucyjności noweli ustawy emerytalnej, co z nieprawidłowej jej interpretacji i stosowania. Art. 13 ust. 1 pkt 1c stanowi, że okresy służby na rzecz totalitarnego państwa, o której mowa w Art. 13b, traktuje się jako równorzędne ze służbą w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Celnej, Służbie Celno-Skarbowej i w Służbie Więziennej na zasadach określonych w Art. 15c.
Przepis ten odnosi się wyłącznie do „okresów służby”, a nie do osób. Jest to szczególnie istotne, gdyż wskazuje na negatywną ocenę takiej służby, a nie konkretnych ludzi, którzy wprawdzie służbę tą pełnili, ale żadnej winy przypisać im nie można. Inaczej mówiąc, napiętnowany został określony rodzaj służby. Nie można jednak uznać, że osoby pełniące taką służbę zasługują wyłącznie na potępienie i późniejsze zasługi nie mają żadnego znaczenia, a ich służba po 1990 r. miała mniejszą wartość dla społeczeństwa.

Natomiast Art. 15c określa sposób wyliczenia emerytury „osobie, która pełniła służbę na rzecz totalitarnego państwa”, o której mowa w Art. 13b, i która pozostawała w służbie przed dniem 2 stycznia 1999 r. Jeżeli uznamy, iż celem przedmiotowej ustawy nie może być wymierzenie kary, to konieczne staje się zastosowanie wykładni zwężającej interpretatio restrictiva Art. 15c, a w szczególności określenia „osoba, która pełniła służbę na rzecz totalitarnego państwa”, gdyż wykładnia językowa staje się niewystarczająca.

Zatem, Art. 15c może znajdować bezpośrednie zastosowanie wyłącznie wobec tych osób, które bez zaliczenia służby wskazanej w Art. 13b, nie uzyskałyby 15-letniego okresu służby uprawniającego do emerytury policyjnej.
Natomiast osoby, które posiadają okresy służby, o której mowa w Art. 13b, ale jednocześnie posiadają ustalony ustawowo okres innej służby uprawniającej do uzyskania emerytury policyjnej, powinny mieć ją ustalaną na podstawie Art. 15 ustawy emerytalnej. Jednocześnie, zgodnie z jej Art. 13 ust. 1 pkt 1c w związku z Art. 15c ust. 1 pkt. 1, okresy „służby na rzecz totalitarnego państwa” należałoby pominąć przy takim wyliczeniu (przelicznik 0,0 %). Takie stosowanie przepisów ustawy znajduje uzasadnienie w wykładni celowościowej, funkcjonalnej i systemowej.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie II CSK 518/14 stwierdził, iż odstępstwo od wykładni językowej dopuszcza się dopiero wtedy, gdy po jej zastosowaniu dochodziłoby do rażąco niesprawiedliwych, czy irracjonalnych wniosków. W uchwale Sądu Najwyższego z 20.06.2000 (I KZP 14/00, OSNKW 2000/7-8/59) odnajdujemy także uzasadnienie konieczności kreatywnej interpretacji przepisu i odstąpienia od jego literalnego sensu koniecznością zapewnienia zgodności wykładni przepisu z Konstytucją. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku Art. 15c, 22a i 24a ustawy emerytalnej.

Czytaj całość »

Kurs obsługi komputera

Obraz 2304

EUROPEJSKIE DROGI – radio Pomorza i Kujaw

Polecamy Państwu wysłuchanie audycji Wojciecha Sobocińskiego pt. "Europejskie drogi", które cyklicznie nadawane są w środy o 12,15 na antenie Polskiego Radia Pomorza i Kujaw. 

 

Czytaj całość »

Licznik odwiedzin

8609663
Obecnie stronę przegląda
90 użytkownik(-ów)
 • RSS RSS: Aktualności
 • RSS RSS: Komunikaty

Dołącz do Zemke Teamu

 • UWAGA adresaci decyzji ZER MSWiA: Odwołanie MUSI być złożone w ciągu 30 dni! Wzory odwołań do Sądu Okręgowego w Warszawie znajdują się tutaj: http://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/2/4098/wzory_odwolan_do_wlasciwe.html lub na stronie Federacji SSM: https://www.fssm.pl/wzory-odwolan-od-decyzji-zer

Komunikaty

* 21 i 22 września br. to dni spotkań poselskich Janusza Zemke w Golubiu Dobrzyniu i Lipnie (województwo kujawsko-pomorskie):

 • 21 września – GOLUB DOBRZYŃ
  godz. 11,30 – europejska lekcja z młodzieżą Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny i Zespołu Szkół nr 2, ul. PTTK 28;
  godz. 17,00 – otwarte spotkanie z mieszkańcami miasta i powiatu w sali nr 1 Urzędu Miasta, plac Tysiąclecia 25.
   
 • 22 września – LIPNO, SKĘPE
  godz. 12,30 – europejska lekcja w Liceum Ogólnokształcącym, ul. Traugutta 1;
  godz. 14,00 – europejska lekcja w Zespole Szkół w Skępem, ul. Wymyślińska 2;
  godz. 17,00 – spotkanie z członkami SLD i mieszkańcami powiatu w biurze SLD przy ul. Kościuszki 12 w Lipnie.

* 17 września br. w "Wydarzeniach" Polsat News, poseł Janusz Zemke komentował zagrożenie konfliktem, jakie może spowodować nawet incydent (błąd ludzki bądź sprzętu) w czasie rosyjskich ćwiczeń na Białorusi "Zapad 2017".

* 16 września br. ukazał się artykuł Magdaleny Gałczyńskiej z portalu wiadomosciOnet.pl "Janusz Zemke: sprawą ustawy dezubekizacyjnej zajmą się europosłowie", gdzie poseł informuje, iż w październiku lub listopadzie komisja zajmująca się wolnościami obywatelskimi będzie debatować nad problemem polskich emerytów dotkniętych skutkami tej ustawy, czytaj więcej...  Polecamy także artykuł w GazeciePrawnej.pl "SLD: wchodząca w życie ustawa jest haniebna i krzywdzi ludzi".

* 14 września br. europosłowie z Kujaw i Pomorza Janusz Zemke i Kosma Złotowski poinformowali jak systematycznie monitorują i wspierają starania o realizację modernizacji dworca kolejowego we Włocławku z pomocą środków finansowych UE, czytaj więcej...

* Poseł Janusz Zemke 15 i 16 września br. przebywa na spotkaniach poselskich
w Łodzi, Ostrowcu Świętokrzyskim i Warszawie.

 • 15 września – ŁÓDŹ

godz. 11,oo – konferencja prasowa przy Ławeczce Tuwima ul. Piotrkowska 104, z udziałem łódzkich działaczy SLD Małgorzaty Niewiadomskiej-Cudak i Tomasza Treli nt. "ustawy dezubekizacyjnej";
od godz. 11,3o do 13,oo – spotkania
w redakcjach: Dziennika Łódzkiego, łódzkiejgazecie.pl, NaszeMiasto.pl Łódź;
godz. 14,oo – nagranie "Rozmowy dnia"
w TVP Łódź;
godz. 16,3o – udział w programie "Punkt Widzenia" w Telewizji TOYA;
godz. 17,oo – posiedzenie Rady Wojewódzkiej SLD z udziałem działaczy i sympatyków lewicy, siedziba SLD w Łodzi;
godz. 18,3o – otwarte spotkanie ze środowiskiem byłych funkcjonariuszy służb mundurowych w sali "Kino-Galerii Charlie" przy ul. Piotrkowskiej 203/205.

 • 16 września – OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, WARSZAWA

godz. 10,oo – otwarte spotkanie z mieszkańcami na zaproszenie Rady Powiatu SLD, z udziałem byłych funkcjonariuszy mundurowych. Temat: "Bezpieczeństwo Polski z perspektywy Unii Europejskiej. Szanse i zagrożenia", Ostrowiec Świętokrzyski, ul.  Akademicka 12;

godz. 12,oo – spotkanie ze studentami Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Akademicka 12;

godz. 17,ooWarszawa, udział w jubileuszowych obchodach 60-lecia Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych (jako członek Komisji Transportu /TRAN/ Parlamentu Europejskiego). 

* Od 11 do 14 września br. w Strasburgu potrwa pierwsza powakacyjna sesja plenarna Parlamentu Europejskiego. W programie posiedzenia m.in. Korea Północna, stosunki UE – Turcja, bezpieczeństwo dostaw gazu i WI-FI4EU – inicjatywa mająca zapewnić dostęp do darmowego bezprzewodowego internetu dla co najmniej 6-8 tysięcy społeczności lokalnych w Unii Europejskiej. Wystąpienia posła Janusza Zemke przeczytaj TUTAJ, a tematykę obrad – TUTAJ.

* Trwa tydzień obrad komisji Parlamentu Europejskiego w Brukseli, poprzedzających plenarne posiedzenie Izby w Strasburgu (od 11 września). Na fot. posłowie podpisują się na liście, potwierdzając swój udział w posiedzeniu komisji, tu – Komisji Transportu i Turystyki (TRAN) 7 września br.

* 4 września br. w materiale redaktor Marii Mikołajewskiej w TVN24 "Polska i Świat", poseł Janusz Zemke tłumaczył wagę rozpoczęcia i przyspieszenia procedury naruszenia prawa unijnego w Polsce, o co do Trybunału Sprawiedliwości wniosła Komisja Europejska. Sprawa dotyczy niezaprzestania wycinki Puszczy Białowieskiej. Rozprawa odbędzie się 11 września br. i można się spodziewać wyroku w ciągu kilku tygodni.

* Zapraszamy do lektury papierowego wydania "Gazety Pomorskiej" z 2 września br., gdzie w rozmowie z redaktorem Romanem Laudańskim, poseł Janusz Zemke omawia obecne relacje Polski z Unią Europejską, w artykule pt. "Każdy kto walczy na dwóch frontach – przegrywa".

* 1 września br. Janusz Zemke skomentował w Faktach TVN24 o 16,oo incydent w czasie uroczystości rocznicowych na Westerplatte. Do 2005 r. apel poległych czytali tam harcerze, a poseł wyjaśnił, że podczas spotkań wojska i ZHP ustalano, kto co mówi i odbywało się to zawsze na zasadzie współdziałania, a nie konkurencji.

* W sierpniu br. poseł Janusz Zemke wielokrotnie komentował dla różnych redakcji mediów sytuację polityczną w Polsce, w tym różne aspekty represyjnej ustawy z 2016 r. Ponadto poseł uczestniczy w działaniach Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej dot. skutków tej ustawy, o czym informuje w "Poradniku dla emerytów...".
W "Poradniku" poruszane są także inne tematy związane z odwołaniami od decyzji ZER, a w zakładce "Internauci piszą" poseł wysłuchuje i odpowiada na zapytania b. mundurowych, zaniepokojonych wydarzeniami w naszym kraju. Natomiast w Parlamencie Europejskim  już od poniedziałku rozpoczynają pracę po wakacjach komisje PE, a 11 września 2017 r. w Strasburgu – sesja plenarna.

* 22 sierpnia br. w magazynie TVN24 "Polska i Świat" o godz. 21,oo, jednym z komentatorów wydarzeń w materiale Michała Tkacza był poseł Janusz Zemke. Tematem było badanie zagrożenia praworządności w Polsce przez Komisję Europejską.

* 22 sierpnia br. o godz. 12,15 poseł Janusz Zemke wziął udział w audycji radia Pomorza
i Kujaw pt. "Pytać każdy może" redaktor Adriany Andrzejewskiej. Czy można zapobiegać takim zdarzeniom, jak zamachy w Hiszpanii? Jak walczyć z terroryzmem? – oto pytania autorki, na które odpowiadali goście programu.

Sonda

Jak PE powinien wpływać na przyszłość Europy?

Komentarz na gorąco...

Manewry Zapad 2017

– Analizuję na bieżąco to, co się zmienia w rosyjskiej armii i ona
w ostatnich latach bardzo podniosła swój poziom działania.
Ma coraz więcej nowoczesnego uzbrojenia, a kładziony
jest w niej silny nacisk na zdolność do manewru i przerzutu. Na  ćwiczenia Zapad 2017 skierowali jednostki z dość odległych rejonów. Uważam jednak, że w związku z tymi manewrami nic nam nie grozi. Nie wyobrażam sobie, by ćwiczenia te były przygotowaniem do ofensywy na któreś z państw NATO.

Powodów jest kilka. Podstawowy to taki, że Rosjanie musieliby się liczyć z odpowiedzią całego NATO, a w tym czasie sojusz prowadzi swoje manewry na Litwie i Łotwie. Duże ćwiczenia odbywają się
też w państwach nie należących do NATO, jak Szwecja i Finlandia. Zatem jakakolwiek próba ze strony Rosji spowodowałaby natychmiastową reakcję NATO, a sojusz na wschodniej flance ma duży potencjał.

Kolejny powód jest taki, że Rosja jest obecnie uwikłana w kilka bardzo poważnych konfliktów – przede wszystkim angażuje ją mocno to, co dzieje się na Ukrainie, bo tam przecież wspierają separatystów. Gdyby Rosjanie chcieli zaangażować się teraz w działania w kierunku zachodnim, utraciliby potencjał na Ukrainie. Wtedy ukraińska armia, która jest coraz lepsza, natychmiast przeprowadziłaby szturm na Donbas.

Trzecia sprawa to fakt, że Rosjanie coraz bardziej żyją piłkarskim
mundialem, który ma się u nich odbyć w 2018 r. To jest wielkie wydarzenie, także dla nich. Nie sądzę zatem, żeby chcieli sobie komplikować relacje z państwami zachodnimi, bo retorsje mogłyby zakończyć się bojkotem, a oni sobie na to pozwolić nie mogą.

Janusz Zemke,

19 wrzesnia 2017 r.

***

Czytaj całość »

GALERIA LAUREATÓW KONKURSÓW

Obraz 1249

FUNDACJA im. JERZEGO SZMAJDZIŃSKIEGO

Obraz 1294

Strona Komisji Europejskiej po polsku

* Funkcjonuje specjalna strona internetowa Komisji Europejskiej w języku polskim. Zapraszamy do korzystania z jej treści TUTAJ

Staże i wizyty naukowe
w Parlamencie Europejskim

Pragnąc wnieść swój wkład w rozwój edukacji europejskiej i szkolenie zawodowe oraz umożliwić obywatelom poznanie zasad funkcjonowania instytucji, Parlament Europejski oferuje różne rodzaje staży i „wizyt naukowych” w Sekretariacie Generalnym PE oraz w innych instytucjach europejskich.

Czytaj całość »

Kalendarz

21 Września 2017
Czwartek
Imieniny obchodzą: Bożydar, Hipolit i Mateusz
Do końca roku zostało
101 dni.

Ostatnia aktualizacja

0

Serdecznie witam na mojej stronie internetowej.
Mam nadzieję, że będą Państwo znajdować tutaj interesujące informacje, dotyczące mojej działalności
jako posła do
Parlamentu Europejskiego z Kujaw i Pomorza w dwóch kolejnych kadencjach obejmujących lata 2009-2019.

Zapraszam do moich profili         

 

***
W Parlamencie Europejskim:


13 września podczas obrad Parlamentu Europejskiego w Strasburgu odbyła się debata o stanie Unii Europejskiej, którą rozpoczęło wystąpienie przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera, posłuchaj zapisu dyskusji, 14 września 2017 r.

***
Wiadomości dnia:

Poseł Janusz Zemke spotkał się w Parlamencie Europejskim
w Brukseli z marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego Piotrem Całbeckim.
Według szacunkowych ocen straty
w województwie po ostatnich klęskach żywiołowych przekraczają 1,5 miliarda zł. W związku z tym, rozmowa dotyczyła pozyskania środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na rzecz zniwelowania skutków nawałnic
w regionie, fot. Marek Tomczyk, 19 września 2017 r.

***

W Bydgoszczy świętowano 125-lecie Ruchu Zawodowego Budowlanych w Polsce i „Dzień Budowlanych”. Podczas uroczystości wręczono sztandar Związkowi Zawodowemu „Budowalni” Okręgu Kujawsko-Pomorskiego. Posła Janusza Zemke reprezentowali jego asystenci Zbigniew Welenc i Tomasz Mokos, czytaj więcej..., fot. Tomasz Mokos, 19 września 2017 r.

***

W sali Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębioroczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, z udziałem posła Janusza Zemke dyskutowano na temat: "Bezpieczeństwo Polski z perspektywy Unii Europejskiej. Szanse i zagrożenia", 16 września 2017 r.

***

Przez tydzień gościć będzie w Bydgoszczy grupa 3 nauczycieli
i 15 uczniów z polskiego gimnazjum w Niemenczynie na Litwie, którzy przyjechali w ramach 
projektu   „Polsko-litewskie ścieżki Marszałka Józefa Piłsudskiego w regionie kujawsko-pomorskim”. Jego autorką jest nauczycielka historii Ewa Jędrzejczak-Taranek ze Szkoły Podstawowej nr 35, a wsparł pomysł m.in. poseł Janusz Zemke. Młodzież z Litwy odwiedzi najpiękniejsze miejsca w regionie, a zamieszka w domach bydgoszczan, 16 września 2017 r.

***

Blisko 300 osób spośród emerytów mundurowych przybyło na spotkanie w sali przy Piotrkowskiej w Łodzi. Na scenie zasiedli m.in. gen. Marek Dukaczewski – zastępca pełnomocnika Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej, europoseł Janusz Zemke – członek tegoż komitetu, gospodarze: przewodnicząca Rady Wojewódzkiej SLD Małgorzata Niewiadomska-Cudak, wiceprzewodniczący SLD w Łodzi Tomasz Trela oraz członkowie zarządu FSSM, 15 września 2017 r.

***

Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć film.


Europoseł Janusz Zemke i prof. Przemysław Waingertner z IPN byli gośćmi "Rozmowy dnia" w TVP Łódź. Tematem programu była zapowiedź zmiany tzw. ustawy dezubekizacyjnej zdeklarowanej przez SLD, o czym Janusz Zemke mówił na kilku spotkaniach poselskich w Łodzi, zobacz nagranie rozmowy
w całości
TUTAJ, 15 września 2017 r.

***

Poseł do Parlamentu Europejskiego z SLD Janusz Zemke, wziął udział w posiedzeniu Rady Wojewódzkiej SLD z udziałem działaczy SLD i sympatyków lewicy w siedzibie tej partii w Łodzi, gdzie uczestniczył w debacie nt. tzw. ustaw dezubekizacyjnych, 15 września 2017 r.

***

Konferencją prasową przy Ławeczce Tuwima na ulicy Piotrkowskiej, poseł Janusz Zemke rozpoczął dzień spotkań poselskich w Łodzi. W konferencji udział wzięli także – przewodnicząca Rady Wojewódzkiej SLD Małgorzata Niewiadomska-Cudak oraz wiceprzewodniczący SLD w Łodzi Tomasz Trela, 15 września 2017 r.

***

W biurze poselskim Janusza Zemke w Toruniu rozpoczął się wrześniowy kurs komputerowy dla seniorów "Komputer oknem na świat". W sumie jest to już 95. kurs w Toruniu. Zajęcia prowadzi Angelika Bugalska, studentka prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, fot. Marek Jopp, 12 września 2017 r.

***

Po raz dwudziesty odbył się w Grudziądzu Ogólnopolski Przegląd Twórczości Artystycznej Niepełnosprawnych "OPTAN 2017", poseł Janusz Zemke od kilku lat już wspiera tę inicjatywę
i zasiada w Komitecie Honorowym,
czytaj więcej..., fot. Tobiasz Kobyłecki, 11 września 2017 r.

***

W Parlamencie Europejskim w Brukseli, poseł Janusz Zemke wziął udział w posiedzeniu Komisji Transportu i Turystyki (TRAN), podczas którego omawiana była m.in. europejska strategia na rzecz inteligentnych systemów transportowych.
Na fot. rozmowa z przewodniczącą komisji, fot. Marek Tomczyk, 7 września 2017 r.

***

Rozstrzygnięta została IV edycja konkursu "Segregacja – to się opłaca", zorganizowanego dla uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych w gminie Kcynia. Na fot. nagrodę dla zdobywców I miejsca – SP w Laskownicy wręcza burmistrz Kcyni Marek Szaruga, który wraz z posłem Januszem Zemke patronował konkursowi,
czytaj więcej..., fot. Robert Koniec,
4 września 2017 r.

***

Posłowie SLD do Parlamentu Europejskiego – Janusz Zemke
i Bogusław Liberadzki uczestniczyli w posiedzeniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE), podczas którego – z udziałem pierwszego wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa – wymieniano poglądy na temat stanu przestrzegania praworządności w Polsce, czytaj więcej..., fot. Marek Tomczyk, 31 sierpnia 2017 r.

***

Pod pomnikiem "Ku czci poległych i pomordowanych przez hitlerowskiego najeźdźcę w latach 1939-1945" odbyły się toruńskie obchody 78 rocznicy wybuchu II wojny światowej.
W imieniu posła Janusza Zemke i SLD Toruń wiązankę kwiatów złożyła delegacja w składzie: Marek Jopp, Dominik Stajnbart
i Janusz Dagow, fot. Marek Jopp, 1 września 2017 r.

***

To już ostatni, ósmy tego lata festyn osiedlowy w ramach "Wspólne wakacje w Bydgoszczy" – inicjatywa samorządowców SLD Lewica Razem, tym razem na osiedlu Szwederowo. Jak zawsze z udziałem posła Janusza Zemke, którego gadżety wręczano jako nagrody w wielu konkursach dla uczestników spotkań, zobacz więcej zdjęć Tomka Mokosa w GALERII, 31 sierpnia 2017 r.

***

Najbliższe powakacyjne posiedzenie plenarne Parlamentu jest zaplanowane na 11 września, jednak już teraz komisje pracują nad sprawozdaniami, które będą rozpatrywane w Strasburgu. Poseł Janusz Zemke wziął udział w posiedzeniu AFET – Komisji Spraw Zagranicznych, podczas którego przyjęto m.in. sprawozdanie roczne o realizacji wspólnej polityki zagranicznej
i bezpieczeństwa, a ponadto głosowano nad poprawkami do budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok 2018, fot. Marek Tomczyk, 30 sierpnia 2017 r.

***

Popularność letnich festynów rodzinnych "SLD Lewica Razem" sprawiła, że z inicjatywy Sebastiana Grochowalskiego, działacza samorządowego osiedla Zimne Wody, zorganizowano tam prawie ad hoc kolejne spotkanie w ramach "Wspólne wakacje
w Bydgoszczy". Nagrodami w konkursach dla dzieci i dorosłych były m.in. gadżety posła Janusza Zemke. Więcej zdjęć Tomka Mokosa zobacz w GALERII, 30 sierpnia 2017 r.

***

Jeden z ostatnich dni sierpnia liczna gromada dzieci mieszkańców Osiedla Leśnego spędziła na dobrej zabawie podczas festynu zorganizowanego przez samorządowców SLD Lewica Razem w ramach "Wspólnych wakacji w Bydgoszczy". Gadżety europosła Janusza Zemke były nagrodami w wielu błyskawicznych konkursach, więcej zdjęć Tomka Mokosa zobaczyć można w GALERII, 29 sierpnia 2017 r.

***

Kolejny festyn osiedlowy zorganizowany przez samorządowców SLD - Lewica Razem pod hasłem "Wspólne wakacje
w Bydgoszczy", tym razem na Stadionie Miejskim TKKF przy ul. Słowiańskiej. Pogoda dopisała, atrakcje zaproponowane przez organizatorów docenione, nagrody w licznych konkursach ufundował m.in. poseł Janusz Zemke, zobacz więcej zdjęć Tomka Mokosa w GALERII, 24 sierpnia 2017 r.

***

Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć film.

"Pytać każdy może", to tytuł audycji w radiu Pomorza i Kujaw, w której goście redaktor Adriany Andrzejewskiej starali się odpowiedzieć na pytania dot. zjawiska terroryzmu we współczesnym świecie oraz metod zapobiegania takim zdarzeniom, jak ostatnio w Hiszpanii, jednym z dyskutantów był (telefonicznie) poseł Janusz Zemke, 22 sierpnia 2017 r.

***

Podobnie, jak w roku ubiegłym SLD w Bydgoszczy oraz Klub Radnych SLD Lewica Razem zaprosili mieszkańców miasta na pikniki rodzinne ph. "Wspólne wakacje w Bydgoszczy", zorganizowane na osiedlowych terenach Górzyskowa, Leśnego
i Bartodziejach. Licznym atrakcjom dla dzieci towarzyszyły także konkursy dla dorosłych, w których nagrodami były gadżety posła Janusza Zemke, na fot. podczas festynu na Bartodziejach, więcej zdjęć Tomka Mokosa w GALERII, 18 sierpnia 2017 r.

***

Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć film.

W "Faktach" TVN poseł Janusz Zemke wypowiedział się na temat pozbawienia przez MON certyfikatu dostępu do informacji niejawnych gen. Jarosława Kraszewskiego, najbliższego współpracownika prezydenta Andrzeja Dudy ds. wojskowych, 16 sierpnia 2017 r.

***

We Włocławku, podczas obchodów Święta Wojska Polskiego, wiązankę kwiatów pod pomnikiem Żołnierza Polskiego złożył
w imieniu posła Janusza Zemke jego asystent Piotr Kowal, czytaj więcej..., fot. promocjewloclawskie.pl, 16 sierpnia 2017 r.

***

Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć film.

W programie informacyjnym TVN24 "Wstajesz i wiesz", red. Marta Kuligowska pytała swoich rozmówców – Janusza Zemke
i b. rektora AON Bogusława Packa, co zmieni się w armii po świątecznej delifiadzie i przemówieniu prezydenta Andrzeja Dudy, jak będzie sprawował dalej swoje zwierzchnictwo nad wojskiem, 16 sierpnia 2017 r.

***

Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć film.

Gościem Joanny Wrześniewskiej-Sieger w "Wydarzeniach" Polsat News był b. wiceminister obrony narodowej Janusz Zemke. Pytania i odpowiedzi dotyczyły obchodów tegorocznego Święta Wojska Polskiego i słów przemówienia prezydenta RP Andrzeja Dudy. Poseł odczytał je jako skierowane do ministra Antoniego Macierewicza i namawiał prezydenta do stanowczego egzekwowania prerogatyw zwierzchnika Sił Zbrojnych, 15 sierpnia 2017 r.

***

Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć film.

W TVN24 Biznes i Świat, poseł Janusz Zemke był uczetnikiem  "Dnia na świecie", gdzie mówił o różnych kontekstach tegorocznych obchodów Święta Wojska Polskiego, kiedy np. odznaczany będzie amerykański oficer, a polscy nie. Poseł krytykował także podsycanie odczucia zagrożenia ze strony Rosji, choć nie ma realnych powodów do agresji wojsk rosyjskich, mówił też o postrzeganiu polskiej armii na świecie, 15 sierpnia 2017 r.

***

W biurze poselskim Janusza Zemke w Toruniu zakończył się wakacyjny kurs komputerowy dla seniorów "Komputer oknem na świat". Jest to już 94. (23. w obecnej kadencji posła w PE) kurs w Toruniu. Zajęcia prowadziła Angelika Bugalska, absolwentka administracji i studentka prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, która jest autorką selfie, 13 sierpnia 2017 r.

***

Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć film.

Jeszcze jeden komentarz posła Janusza Zemke na temat sporu
o wpływy w armii w "Faktach" TVN. – Nie toczy się wojny
z najważniejszym wojskowym w otoczeniu prezydenta RP.
To już poszło tak daleko, że o porozumieniu mowy nie ma – powiedział Janusz Zemke redaktor Arlecie Zalewskiej, 11 sierpnia 2017 r.

***

Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć film.

W programie publicystycznym redaktora Marka Czyża w TV Nowa pt. "Tu i teraz", Janusz Zemke mówił o zależnościach prezydenta RP i ministra obrony narodowej, toczącej się wojnie o wpływy w armii oraz diagnozie polskiej polityki obronnej, zobacz nagranie całego programu TUTAJ, 10 sierpnia 2017 r.

***

Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć film.

Poseł Janusz Zemke był gościem Agnieszki Lichnerowicz
w audycji TOK FM pt.
"Światopogląd". Rozmowa dotyczyła sytuacji w polskiej armii, sporu o nominacje dla kadry generalskiej oraz skutków tzw. ustawy dezubekizacyjnej dla emerytów mundurowych. Fot. archiwum, 10 sierpnia 2017 r.

***

Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć film.

Dwaj byli wiceministrowie MON Czesław Mroczek (PO) i Janusz Zemke (SLD) dyskutowali w programie "To był dzień" Polsat News na temat znaczenia decyzji prezydenta RP Andrzeja Dudy
o odwołaniu nominacji generalskich w Święto Wojska Polskiego 15 sierpnia. Konflikt ministra Macierewicza z prezydentem Dudą ma wielopłaszczyznowe podłoże, a jego zakładnikami staje się wojsko.
Zobacz nagranie programu w Internecie
TUTAJ,
9 sierpnia 2017 r.

***

Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć film.

W "Faktach po Faktach" TVN24 poseł Janusz Zemke odniósł się do decyzji prezydenta RP o odwołaniu wręczenia nominacji generalskich 15 sierpnia 2017 r. w Święto Wojska Polskiego, jako skutku swoistej wojny w PiS, toczonej z prezydentem RP przez ministra obrony narodowej, zobacz nagranie całego programu TUTAJ, 8 sierpnia 2017 r.

***

Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć film.

Poseł Janusz Zemke skomentował sytuację generała brygady Jarosława Kraszewskiego z BBN, wobec którego Służba Kontrwywiadu Wojskowego wszczęła procedurę kontrolną, przez co automatycznie odebrano mu dostęp do informacji niejawnych. – To jest kolejna odsłona walki ministra Macierewicza z prezydentem RP. Tym razem o wymiarze skandalicznym – powiedział Janusz Zemke w Polsat News,
7 sierpnia 2017 r.

***

Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć film.

W programie "Nowy dzień" w Polsat News, poseł Janusz Zemke mówił m.in. o kolejnym otwartym konflikcie Polski z Unią Europejską i przedmiocie wstydu na arenie międzynarodowej, jakim jest niewykonanie zalecenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu i niezaprzestanie wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej. Konflikty z instytucjami europejskimi prowadzą do tego, że Polska w UE będzie coraz bardziej samotna, zobacz także na stronie programu TUTAJ,
7 sierpnia 2017 r.

***

Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć film.

Poseł Janusz Zemke skomentował w "Polsce i Świecie" TVN24 zignorowanie przez Polskę postanowienia wstępnego Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości o natychmiastowym zaprzestaniu wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej, 1 sierpnia 2017 r.

***

22 lipca w Olesznie (gmina Wielgie w powiecie lipnowskim) jak co roku zorganizowano festyn integracyjny członków
i sympatyków SLD. Asystenci posła Janusza Zemke – Tomasz Mokos i Zbigniew Welenc przygotowali konkurs wiedzy o Unii Europejskiej, a jego laureaci otrzymali upominki od europosła, więcej zdjęć Piotra Zachariasza zobacz
TUTAJ, 28 lipca 2017 r.

***

W biurze poselskim Janusza Zemke w Toruniu rozpoczął się wakacyjny kurs komputerowy dla seniorów "Komputer oknem na świat". Jest to już 94. kurs w Toruniu od zapoczątkowania tej inicjatywy przez posła w 2010 r. Zajęcia prowadzi Angelika Bugalska, absolwentka administracji i studentka prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, fot. Marek Jopp, 18 lipca 2017 r.

***

Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć film.

W "Faktach z zagranicy" TVN24 BiS rozmawiano na temat reakcji Komisji Europejskiej na "sądową rewolucję" w Polsce.
W najbliższą środę odbędzie się debata na ten temat na posiedzeniu KE. Czy polski rząd posłucha europejskich napomnień, czy Polacy zapłacą cenę za zwarcie rodzimych polityków z Unią Europejską? Mówili o tym posłowie Michał Kamiński i Janusz Zemke, 14 lipca 2017 r.

***

W Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyło się – ostatnie przed przerwą wakacyjną – posiedzenie Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony (SEDE), której członkiem jest poseł Janusz Zemke. Tematyka obrad dotyczyła m.in. zmieniającej się sytuacji bezpieczeństwa w Libii, z uwzględnieniem kwestii embarga na broń i handlu ludźmi. W debacie udział wzięli: gen. bryg. Lars Corneliusson – dyrektor wywiadu Sztabu Wojskowego UE (EUMS) oraz Gerhard Conrad – dyrektor Centrum Analiz Wywiadowczych Unii Europejskiej, fot. Marek Tomczyk, 12 lipca 2017 r.

***

Podobnie jak w roku ubiegłym – bydgoski SLD i samorządowcy
z klubu radnych "SLD Lewica Razem" organizują festyny osiedlowe pn. "Wspólne wakacje w Bydgoszczy". Pierwszy
z nich odbył się wczoraj na osiedlu Miedzyń, drugi – dzisiaj
w Starym Fordonie. Upominki dla uczestników licznych konkursów przekazał poseł Janusz Zemke, 12 lipca 2017 r.

***

Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć film.

"Polska w kawałkach Grzegorza Jankowskiego", to program Superstacji, który 11 lipca poświęcony był sprawom bezpieczeństwa militarnego Polski. Dyskutowali Romuald Szeremietiew – były minister obrony i Janusz Zemke – były wiceminister obrony. Wśród tematów także zakup systemu Patriot i nowych samolotów, polityka obronna ministra Antoniego Macierewicza oraz rosyjskie manewry wojskowe, więcej na stronie Superstacji, 11 lipca 2017 r.

***

Agnese Prikule (druga z lewej), do niedawna stażystka w biurze posła Janusza Zemke w Brukseli, obroniła na piątkę pracę magisterską na kierunku stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Serdeczne gratulacje paniom mgr! 10 lipca 2017 r.

***

Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć film.

W "Faktach po Faktach" TVN24 europosłowie Karol Karski (PiS)
i Janusz Zemke (SLD) rozmawiali o różnych aspektach znaczenia dla Polski wizyty prezydenta USA Donalda Trumpa,
w tym podpisanego memorandum na zakup amerykańskiego systemu Patriot dla polskiej armii. Program prowadził redaktor Grzegorz Kajdanowicz, zobacz całość w internecie
TUTAJ, 8 lipca 2017 r.

***

W biurze poselskim Janusza Zemke w Toruniu, wręczeniem dyplomów z podpisem posła, zakończył się 22. kurs z cyklu "Komputer oknem na świat". Toruńskie seniorki do cyfrowego świata wprowadziła Angelika Bugalska – studentka III roku administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, która w przyszłym tygodniu przystąpi do obrony pracy licencjackiej. Trzymamy kciuki!, fot. Marek Jopp, 7 lipca 2017 r.

***

5 liczb do zapamiętania z sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu (3-6 lipca 2017 r.): hołd dla Simone Veil, planowe postarzanie produktów, pomoc dla uchodźców, epidemie i unikanie podatków.

***

We Włocławku obchodzono pierwsze Święto Stowarzyszenia Saperów Polskich, w imieniu zaproszonego Janusza Zemke gratulacje i zyczenia przekazał asystent posła Piotr Kowal, czytaj więcej..., 1 lipca 2017 r.

***